Науково-дослідна діяльність і міжнародні зв’язки

Організація наукової діяльності в університеті проводиться відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Керівництво науковою діяльністю Буковинського університету здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків професор, доктор технічних наук Я.І. Виклюк.

Наукова робота в університеті зосереджена на виконанні Державних науково-технічних програм, які виконують науково-педагогічні працівники шести кафедр. Реалізуючи курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку національної економіки ПВНЗ „Буковинський університет” з 2004 по 2013 та з 2013-2017 року вів науково-дослідну роботу за двома напрямками. З січня 2018 року відкриті нові тематики:

–       «Чинники, моделі, алгоритми як основа формування ІТ сталого розвитку в умовах суперечливих цивілізаційних змін, перманентного переформатування середовища і дії факторів з невизначеними наслідками (регіональний зріз)» 0118U001132 керівник роботи – к.е.н., професор Маниліч М.І.;

–       Проблеми розвитку правових інститутів в умовах світових процесів глобалізації 0118U001133.

Враховуючи потребу вищих навчальних закладів і наукових установ регіону у фахівцях вищої кваліфікації в Буковинському університеті відкрита аспірантура зі спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування та 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Науковці університету виконують дослідження спільно з ВНЗ і науковими установами Західного регіону і України. Під керівництвом президента університету, члена-кореспондента Академії економічних наук України, к.е.н., професора М.І.Маниліча спільно з іншими науково-дослідними установами краю брали участь у розробці Концепції соціально-економічного розвитку Чернівецької області.

Буковинський університет щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» – ІТЕП. В конференції беруть участь від 200 до 400 учасників з різних країн. На базі університету UNION– Nikola Tesla, Сербія, кожні 2 роки проводиться спільна конференція Management. 

На базі Буковинського університету функціонує фаховий науковий журнал: Збірник наукових праць. Економічні науки. ISSN: 2219-5378

Станом на 01.11.2017 р. ПВНЗ «Буковинським університетом» співпрацює з:

- Академією наук і мистецтв Сербії, SASA

- Університетом “Штефан чел Маре”, Сучава, Румунія

- Інститут лазерної та оптоелектроніки інтелектуального виробництва, Веньчжоуський університет, Китай

- Вищою школою фінансів і менеджменту, м.Варшава, Польща;

- Вищою школою управління охороною праці в Катовіцах, Польща;

- Старопольською Вищою Школою в Кельцах, Польща;

- Університетом ім. Василя Голдіша, м. Арад, Румунія;

- Вищою школою економіки та менеджменту в галузі державного управління в Братиславі, м. Братислава, Словаччина;

- Могильовським державним університетом харчування, м. Могильов, Білорусія;

- Європейським політехнічним інститутом, м. Куновіце, Чехія;

- Вищою школою економічних та технічних наук у Радомі, м. Радом, Польша;

- Університетом «Union – Nikola Tesla», м. Белград, Сербія;

- Університетом «Еврика», м. Албена, Болгарія.

- Вищою школою в Чачка, Сербія

- Університетом ‹‹Константін Бранкузі››, м.Тиргу-Джіу, Румунія,

 

 З 2016 року студенти – магістри мають можливість навчатися за програмою «Подвійний диплом».

З метою встановлення міжнародних культурних та професійних відносин та удосконалення знань з іноземних мов щорічно група кращих студентів під керівництвом викладачів французької та англійської мов перебувають на стажуванні в навчальних закладах Франції, де беруть участь в роботі міжнародних студентських конференцій.

Встановлені домовленості про співпрацю з Німеччиною, Австрією, Великобританією, США та Канадою в плані поглибленого навчання мовам.

Щорічно студенти Буковинського університету мають змогу навчатись у ВУЗах партнерах в рамках програми Еразмус+ та отримують Європейську стипендію. В рамках програми Еразмус+ проводиться обмін між професорсько викладацьким складом з метою читання лекцій та стажування.

Загалом різнопланові ділові зв'язки підтримуються з більш як 20 зарубіжними навчальними закладами, асоціаціями тощо. Щороку їх представники – іноземні делегації, окремі науковці, лектори – беруть участь у навчальному процесі, діловому спілкуванні з викладачами і студентами та інших заходах навчального закладу.

 

До найбільш вагомих наукових публікацій за останні роки можна віднести:

Монографії:

 1. Yaroslav Vyklyuk, Valeriia Savchuk Mobile information technologies for safe tourist trip // LAP LAMBERT Academic publishing, ISBN: 978-613-9-83909-4, 2018, 65P.
 2. Гудима М. М. Предмет договору про надання туристичних послуг за законодавством України : монографія / М. М. Гудима. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 231 с.
 3. Лащак В.В. Монографія Державне фінансове регулювання споживчих цін та дотримання прав споживачів в Україні/ В.В. Лащак. – Чернівці: ВД «Родовід», 2015. – 396 с. -19,26 д.а.
 4. Утєхін І.Б. Виконання договорів з передачі майна у власність: монографія. – Чернівці: Місто, 2015. -271 с.
 5. Гудима-Підвербецька М. М. Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг : монографія / М. М. Гудима-Підвербецька. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 288 с.
 6. Маниліч М.І., Столяров В.Ф., Виклюк Я.І. та інш Складові регіонального розвитку гсподарства//Монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2014, c.-156
 7. Звірід Н.В. Статистична оцінка міграції робочої сили Західного регіону України. Монографія. – Чернівці, 2014. –226с.
 8. Полонка І. А. Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. А. Полонка . – Чернівці : «Місто», 2014. – 218 с.
 9. Пелипчук С.М., Штерма Т.В. Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки: Монографія. – Чернівці, 2013. – 268 с.
 10. Швабу Ю.І. Податкове планування в Україні: Монографія. Львів-Ліга-Прес, 2013. – 185 с.
 11. Ротар Д.П. Бюджетні установи: правовий статус та режим фондів коштів: Монографія. – Чернівці: Місто, 2013. – 256 с.
 12. Виклюк Я.І. Математичне моделювання об’єктів туристичної галузі // Монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010, 340С.

 

 

Підручники під грифом МОН

 1. Виклюк Я.І., Камінський Р.М., Пасічник В.В. Моделювання складних систем // Посібник. Львів: Видавництво "Новий Світ - 2000", 2017, 404С.
 2. Молдован В.В. Правознавство: цікаве і мудре. – К.: Алерта, 2014. – 256 с. (у співавт.).
 3. Молдован В.В. Кримінальний процес України. Тези лекцій. Процесуальні документи. 3-те видання. – К.: Алерта, 2014. – 358 с. (у співавт.).
 4. Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк Я.І., Крошний І.М., Дендюк М.В. Моделювання систем у GPSSWORLD//Навчальний посібник. Львів: "новий світ - 2000", 2014, c.-288
 5. Пелипчук С.М., Леко Б.А. Юридична етика: Навчальний посібник. – Надано гриф МОНмолодьспорту (№1/11-5237 від 17.04.2012). Чернівці: Книги ХХІ, 2013. – 286с. (у співавторстві).
 6. Молдован В.В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, Франція, Судові органи ООН. К., ЦУЛ, 2013. – 364 с. (у співавт.)

 

Статті в Scopus

 1. Slavica Malinovic?Milicevic, Yaroslav Vyklyuk, Milan M. Radovanovic, Marko D. Petrovic Long-term erythemal ultraviolet radiation in Novi Sad (Serbia) reconstructed by neural network modelling // International Journal of Climatology, 2018, Т38, №8, с.3264-3272
 2. Vyklyuk Y., Radovanovi? M.M., Pasichnyk V., Kunanets N., Petro S. Forecasting of Forest Fires in Portugal Using Parallel Calculations and Machine Learning // Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4–7, 2018, Kyiv, Ukraine, Springer, Cham, 2018, Т836, с.39-49
 3. Vyklyuk, Y., Radovanovic, M.M., Stanojevic, G.B., Milovanovic, Bos.,Leko, T., Milenkovic, M., Petrovic, M., Yamashkin, A.A., Pesic, Ana.Milanovic., Jakovljevic, D.,Milicevic, Slavica.Malinovic Hurricane genesis modelling based on the relationship between solar activity and hurricanes II // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2017, in print
 4. Yaroslav Vyklyuk, Milan Radovanovic, Bosko Milovanovic, Taras Leko, Milan Milenkovic, Zoran Milosevic , Ana Milanovic  Pesic, Dejana Jakovljevic Hurricane genesis modelling based on the relationship between solar activity and hurricanes // Natural Hazards, 2017, с.1043-1062
 5. Yaroslav I. Vyklyuk, Valeriy K. Yevdokymenko, Ihor V. Yaskal The proportions and rates of economic activities as a factor of gross value added maximization in transition economy // Scientific Annals of Economics and Business, 2016, Т63(1), с.55-72
 6. Лащак В.В. Необхідність і сутність державного регулювання ціноутворення в електроенергетиці / Лащак В.В. Крушницький Р.М. // Актуальні проблеми економіки. Національна академія управління. Випуск 11 (185) – Київ – 2016. – С.117- 129.
 7. Milan R. Radovanovic, Yaroslav Vyklyuk, Milan Milenkovic, Darko B. Vukovic, Nataliya Matsiuk Application of ANFIS models for prediction of forest fires in the USA on the basis of solar activity // Thermal Science, 2015, Т19, №5, с.1649-1661
 8. Milan M. Radovanovic, Yaroslav Vyklyuk, Slavica B. Malinovic-Milicevic, Dejana M. Jakovljevic, Milovan R. Pecelj Modelling of forest fires time evolution in the USA on the basis of long term variations and dynamics of the temperature of the solar wind protons. Online first // Thermal Science, 2015, Т19, №Supplement2, с.437-444
 9. Vyklyuk Y., Yevdokymenko V., Yaskal I. Modeling of recreation and tourist attractions development using soft computing methods // InternationalJournal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, 2014, Т1, №7, с.11-25
 10. Yaroslav Vyklyuk, Darko Vukovic, Ana Jovanovic Forex prediction with neural network: USD/EUR currency pair // Actual Problems of Economics, 2013, №10, с.261-273