Навчальний процес

 

Анотації навчальних дисциплін спеціальності 081 "Право", освітній ступень "магістр":

    Актуальні проблеми інформаційного права

    Актуальні проблеми теорії держави і права

    Актуальні проблеми фінансового права

    Глобальна економіка

    Європейська економіка

   Захист прав особи у кримінальному процесі України

    Злочини міжнародного характеру

    Інформаційна безпека держави

    Історія захисту інформації

    Конфліктологія

    Кримінологія

    Медіація

    Методика розслідування злочинів

    Методологія і організація наукових досліджень

    Міжнародне інформаційне право

    Міжнародне трудове право

    Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми фінансового права»

    Основи інтернет-права

    Педагогіка та методика викладання у вищій школі

    Поглиблене вивчення іноземної мови

    Порівняльне кримінальне право

    Право Європейського Союзу

    Право соціального забезпечення

    Правова кваліфікація співучасті

    Правове регулювання інвестиційної діяльності

    Проблеми кваліфікації злочинів

    Проблеми міжнародного кримінального процесу

    Проблеми філософії права

    Свобода як категорія права

    Теорія  правотворчості

    Транснаціональна злочинність

    Філософія влади

    Юридична служба в сфері господарської діяльності

    Порівняльне кримінальне пРаво

   Теорії причин злочинності

    Теми дипломних робіт

Інформаційна політика України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз

Інститут нотаріату в Україні: правове забезпечення та тенденції розвитку

Аспекти сучасного становлення фінансового права в системі національного права України 

Прокуратура як суб’єкт державної влади: теоретичні засади, правове регулювання, співвідношення з іншими владними структурами

Шляхи вдосконалення ролі профспілок у захисті трудових прав працівників. Зарубіжний досвід  

Адміністративно-правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки: шляхи вдосконалення

Захист прав споживача у цивільному праві: можливості цивільного законодавства

Система національних органів виконавчої влади в Україні та перспективи її розвитку

Договір купівлі-продажу, його нові види у сучасному суспільстві  

Зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії та практики  

Адміністративно-правовий аналіз правопорушень на фондовому ринку України

Правове регулювання спадкових відносин в Україні: проблеми теорії та практики

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: теоретико-правовий аналіз

Проблеми кримінально-правового та статистичного аналізу системи призначення покарання в умовах незалежності України

Актуальні проблеми інституту співучасті в кримінальному праві України  

Митні правила: особливості правової регламентації та перспективи вдосконалення

Становлення та розвиток системи захисту інформації в Україні: перспективи розвитку

Уявна оборона: проблеми кримінально-правової кваліфікації.

Цивільно-процесуальний статус третіх осіб: проблеми теорії та практики

Правові колізії та механізм їх розв’язання: теоретико-правові аспекти  

Правове регулювання відпусток в Україні: перспективи усунення проблемних питань правового регулювання  

Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: історичні, теоретичні та правові засади

Конституційно-правове регулювання медичного страхування в Україні: проблемні аспекти

Відповідальність за інформаційні правопорушення: теоретичні засади та нормативна регламентація  

Право людини на охорону здоров’я за Конституцією України: проблеми реалізації

Судові рішення у сучасному цивільному процесі: проблеми теорії та практики

Проблеми кримінально-правової кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)   

Критерії виокремлення приватного права: теоретико-правовий аналіз  

Становлення інформаційного суспільства як передумова формування інформаційного права

Особливості співвідношення норми права та нормативності: теоретико-методологічний аналіз

Особливості становлення та правового регулювання інституту мас-медіа-права

Інформаційне право України та країн ЄС: порівняльний аналіз

Причини та шляхи запобігання корупції в державних установах в Україні та країнах ЄС: порівняльно-юридичний аналіз

Інститут інформаційних правовідносин як один із базових в інформаційному праві

Державна політика у сфері охорони здоров’я в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення

Правовий конфлікт: теоретичний аналіз, шляхи вирішення та запобігання

Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини: історія, правове регулювання, проблеми розвитку  

Докази як інструмент судового доказування в цивільному судочинстві: проблеми та їх шляхи вирішення

Правові засади становлення і розвитку державної служби в Україні

Зовнішньо-політична діяльність Української РСР з розробки та практичного утвердження інститутів міжнародного права: історико-правові аспекти

Кримінальна відповідальність за втягнення у вчинення терористичного акту

Інститут позову в цивільному процесі: здобутки минулого та тенденції сучасності

Трудові спори та шляхи вдосконалення порядку їх розгляду судами в Україні

Примусові заходи в системі фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні: шляхи вдосконалення нормативного регулювання

Актуальні проблеми міжнародного захисту прав людини  

Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку

Кримінальна відповідальність за розкрадання вчинені у співучасті: шляхи вдосконалення правової регламентації

Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус

Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального захисту: теоретичні аспекти та особливості нормативної регламентації

Договори підрядного типу: проблеми та перспективи

Цінність права як основна категорія правової аксіології: теоретичний аналіз

Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження

Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення у кримінальному провадженні

Загальнотеоретичний аналіз правового нігілізму в Україні

Особливості  розвитку законодавства на українських землях у складі Австрійської імперії.

Періодизація правового процесу державності та права в Україні: концептуальний аспект

Актуальні проблеми предмету і метода фінансового права як галузі права  

Правові основи фінансового контролю в Україні: особливості сучасної регламентації

 

     У Буковинському університеті підготовлено навчально-методичне та інформаційне забезпечення з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на рівні магістра з галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право».

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін освітнього рівня магістр спеціальності 081 Право

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

 

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабора-торних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

 1.  

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Поглиблене вивчення іноземної мови

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Теорія правотворчості

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Проблеми філософії права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Медіація

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Методологія і організація наукових досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Актуальні проблеми теорії держави і права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Інформаційна безпека держави

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Актуальні проблеми фінансового права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Порівняльне кримінальне право

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Методика розслідування злочинів

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародне інформаційне право

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Злочини міжнародного характеру

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Теоретичні основи кваліфікації співучасті

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Наукові засади кваліфікації злочинів

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Проблеми міжнародного кримінального процесу

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Історія захисту інформації

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Правове регулювання інформаційної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Організація юридичної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Основи інтернет-права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Право мас-медіа

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Право соціального забезпечення

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Актуальні проблеми інформаційного права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Кримінологія

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Сучасна теорія кримінального права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Захист прав особи у кримінальному процесі України

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Транснаціональна злочинність

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародний захист прав людини

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародне трудове право

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Свобода як категорія права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Філософія влади

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Теорії причин злочинності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Правове регулювання інвестиційної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Конфліктологія

+

+

немає потреби

+

+

+

 

Список фахових періодичних видань

для освітнього рівня магістр спеціальності 081 “Право

 

№п/п

Назва періодичного видання

Роки надходження

 1.  

Право України

2005-2016

 1.  

Бюлетень законодавства і юридичної практики України

2005-2015

 1.  

Юридична Україна

2005-2016

 1.  

Підприємництво, господарство і право

2006-2014

 1.  

Економіка. Фінанси. Право.

2016

 1.  

Відомості-комплект:

Відомості Верховної Ради України

Серія: Закони України (додаток)

2005-2014

 1.  

Юридичний вісник України

2008-2016

 1.  

Урядовий кур'єр

2005-2016

 1.  

Юридична наука

2016

 1.  

Український юрист

2016

 1.  

Практика європейського суду, рішення, коментарі

2016

 1.  

Податковий, банківський, митний консультант

2016

 

Інформація про наявність бібліотеки

  

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місць

Примітка*

1

Бібліотека ПВНЗ “Буковинський університет”

434

34977

379 / 158

Електронна бібліотека з 2010 року

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики  студентами освітнього рівня “магістр” спеціальності 081 “Право”

 

 

 

 

№ з/п

Найме-нування практики

Семестр, в якому перед-бачена практика

Тривалість практики

(у тижнях)

Інформація про наявність програм практик

("+" або "-")

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(№, дата, строк дії)

1

Педагогічна практика

10

2

+

ПВНЗ “Буковинський університет”

Немає потреби

2

Перед-дипломна практика

11

6

+

Чернівецьке обласне управління юстиції Міністерства юстиції України

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Чернівецьке міське управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Шевченківське районне управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Першотравневе районне управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Відділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Відділ державної виконавчої служби Першотравневого районного управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Асоціація адвокатів Чернівецької області

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Кримінально-виконавча інспекція м.Герца

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Юридична клініка Буковинського університету

Немає потреби

 

 

Таблиця 15

 

 

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою

освітнього рівня “магістр” спеціальності 081 “Право”

 

 

 

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

К-ть прим.

Методологія і організація наукових досліджень

Маниліч М.І., Григорьєв В.А.

 

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Чернівці:  ЧФЮІ, 2005. – 136с.

20

Кельман М.С.

Юридична наука: проблеми методології: монографія  - Львівський держ. ун-т внутрішніх справ

Т.: Тернограф, 2011

12

Проблеми філософії права

Середа Г.П.

Проблеми теорії держави і права

К.: Патерик, 2013

12

Данильян О.Г.

Філософія права

К.: Патерик, 2013

12

Балинська О.М.

 

Філософія права (вербально-біхевіористський підхід): [cловник (категорії, поняття, терміни)]

Львів: ПАІС, 2008. – 153 с.

1

 

 

Теорія правотворчості

Ришелюк А.М.

Законотворчий процес в Україні : навч. посіб.

К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 220 с.

 

Шевчук С.

Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні

К.: Реферат, 2007. – 640 с.

 

Дзейко Ж.О.

Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: монографія

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 360 с.

 

Ковальський В.С.

 

Правотворчість: теоретичні та логічні засади

К.: Юрінком Інтер, 2005. – 183 с.

 

 

Полонка І.А.

Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз: монографія

 

Чернівці: «Місто», 2014. – 218 с.

15

Актуальні проблеми теорії держави і права

Тимченко С. М.

Теорія держави і права: практикум для юрид. факультетів вузів

К.: Центр учб. літ., 2007 – 296 с.

25

Петришин О.В.  

Загальна теорія держави і права. Підруч. для студ. вищ. навч. закл.

X.: Право, 2009. - 572 с.

20

Луць Л.А.

Загальна теорія держави та права

К.: Патерик, 2013

12

Зайчук О.В.

Теорія держави і права. Академічний курс

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

12

Дмитрієв A.Д., Шепель А. О.

Порівняльне правознавство

К.: Юстініан, 2003. - 184 с.

23

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Зязюн І.А.

 

 

 

Педагогіка добра: ідеали і релігії: Наук.-метод.посіб. 

К.: МАУП, 2000. – 312 с.

2

 

В.Л.Оритинський

 

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. (для студ. вищ. навч.закл.)

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

2

 

Фіцула М.М.

Педагогіка вищої школи. 2-е вид., доповнене

К.: Академвидав

12

 

Лозниця В.С.

Психологія і педагогіка: основні положення

К.: ЕКС/ОБ, 1999

15

 

 

Актуальні проблеми фінансового права

Селезньова О.М.

Фінансове право України: навчальний посібник

Чернівці: ДрукАрт, 2011

200

 

Бандурка О.М. Понікаров В.Д.

Податкове право: науково-практичний посібник

 

«Центр учбової літератури», 2012.

1

 

Савченко Л.А.

Правові основи фінансового контролю

Юрінком Інтер , 2008

ел.

 

Кучерявенка М.П.

Актуальні питання фінансового права

Харків «Право», 2010

ел.

 

Воронова Л.К.

Фінансове право України: Підручник

К.: Прецедент; Моя книга, 2008

30

Основи Інтернет-права

Цимбалюк В.С., В.Д. Добровольський, В.В. Гриценко

Основи інформаційного  права України. Навч. посіб.

Знання,2004.

 

ел.

 

Рассолов И..М.

Право и Интернет

Норма, 2009, 2-е изд.

ел.

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

Ковальский В.С.

Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні

Юрінком Інтер , 2011.

ел.

 

Кормич Б.А.

Інформаційне право: підручник

Бурун і К, 2011.

 

Правове регулювання інвестиційної діяльності

Вінник О.М.

Інвестиційне право: Навчальний посібник

К.: Атіка, 2000

ел.

 

Кравчук С.Й.

Господарське право України: Навчальний посібник

К.: Кондор, 2007

30

 

Селезньова О.М.

Фінансове право України: навчальний посібник

Чернівці: ДрукАрт, 2011

200

Право мас-медіа

Ковальский В.С.                        

Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні

Юрінком Інтер, 2011.

ел.

 

Кормич Б.А.

Інформаційне право: підручник

Бурун і К, 2011.

ел.

 

 

Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації/ під заг.ред. Шевченко Т.С., Павличенко О.М.

К.: Москаленко О.М., 2014

ел.

 

 

Квіт С.

 

Масові комунікації: Підручник

 

К.: Києво-Могилянська академія, 2008

 

www.textbooks.net.ua/content/

category/46/87/52     

Організація юридичної діяльності

Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д.

 

Юридична деонтологія: Основи юридичної діяльності
Навчальний посібник

 

 

К.: Знання, 2005.- 655 c.

http://kniathev.info/books/

pravo/yurydychna_deontologiya__

gusaryev_tyhomyrov

/index.html

 

Горевич В.І.

Організація юридичної служби на підприємствах: навчальний посібник

К.: Патерик, 2014. – 320с.

12

 

Коваленко В. В.

Організація діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування і Україні: дисертація на  на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2013

http://mydisser.com/ua/catalog/

view/6/352/13323.html

 

Горевий В.І.

 

Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник.

Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.

ел.

 

Р. П. Бойчук,

Д. В. Задихайло,

В. М. Пашков.

Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : Навчальний посібник

Харків : Видавництво «ФІНИ», 2010

ел.

 

Марченко В. М., Ожегова Г. І., Чижмарь К. І.           За заг. ред. Ожегової Г. І.

 

Організація нотаріальної діяльності. Нотаріальне діловодство. Архівна справа: практичний посібник

Видавництво: Страйд,
2013 р.

 

Теоретичні основи кваліфікації співучасті

В. С. Ковальський

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер 2001

30

 

М.І. Бажанов

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер 2005

12

 

Мельник М.І.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Ю.В.Абакумова

Інститут співучасті в кримінальному праві України : природа, сутність, сучасні проблеми визначення

Запоріжжя: КПУ, 2012

ел.

 

О.О.Кваша

Співучасть у злочині: структура та відповідальність

Луганськ: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2013

ел.

Наукові засади кваліфікації злочинів

Ковальський В.С.

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер 2001

30

 

Бажанов М.І.

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер 2005

12

 

Мельник М.І.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

В-во Патерик, 2013

15

 

О.О.Дудоров

Кваліфікація злочинів

К.: вид.-во Істина,

2011

ел.

 

М.Й. Коржанський

 

Кваліфікація злочинів.

 

К.: Атіка, 2002

 

ел.

 

В.О.Навроцький

Основи кримінально- правової кваліфікації

К.: Юрінком Інтер 2009

ел.

 

В.В. Кузнецов

Теорія кваліфікації злочинів

К.: Вид. Паливода А.В., 2006

ел.

Кримінологія

Голіна В.В.

Кримінологія

В-во Патерик, 2014

12

 

В.В. Голіна

 

Кримінологія: Загальна та Особлива частини

 

Х., 2009.

 

ел.

 

В.В. Голіна

 

Кримінологія України

Х.: Право, 2011

ел.

 

В. С. Ковальський

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер, 2001

30

 

О.М. Джужа

Кримінологія

Х.: Право, 2012

ел.

 

 

Сучасна теорія кримінального права

А.В. Савченко

Сучасне кримінальне право ( хрестоматія)

К.: Вид.Паливода А.В., 2005

ел.

 

В.В. Сташиса,

В.Я. Тація

Кримінальне

право України : Загальна частина

Х.: Право,2010

ел.

 

М.І. Бажанов

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер, 2005

12

 

Пясковський В.В.

Криміналістика: Підручник затв. МОН України

К.: в-во Патерик, 2015, 544с.

15

 

Мельник М.І.

НПК Кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Навроцький В.О.

Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.)

К.: Атіка, 2001

ел.

Транс національна злочинність

Жабский В.А.

Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран

Донецк, 2011

ел.

 

М. І. Хавронюк

Наукове осмислення правової доктрини та кримінального законодавства зарубіжних країн

К.: Дакор, 2013

ел.

 

Лейленд Пітер

Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (Англійський підхід)

К., 1996

ел.

 

П.Д. Биленчук

Транснациональная преступность

К., 1999

ел.

 

А.В. Савченко

Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство США

К.: КНТ, 2007

ел.

 

Некрасов В.А.,

Смелік В.

Використання можливостей НУБ Інтерполу в Україні у боротьбі із злочинами: Навчальний посібник

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

Мохончук С.М.

Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві

К.: В-во Патерик, 2013

15

Актуальні проблеми інформаційного права

Дзьобань О. П.

Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади

Харків: Майдан, 2013. – 360 с.

ел.

 

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

 

Селезньова О.М.

Інформаційне право України. Методичні рекомендації та бібліографія.  

Чернівці: ДрукАрт, 2016

50

Міжнародне інформаційне право

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

Правове регулювання інформаційної діяльності

Марущак А. І.

Інформаційне право України

К.: Дакор, 2011. – 456 с.

15

 

Жарких В.Ю.

Правове регулювання інформаційної діяльності

К. Патерик, 2013

12

 

Городов О. А. 

Основы информационного права России

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.

ел.

Історія захисту інформації

Селезньова О.М.

Інформаційне право України. Методичні рекомендації та бібліографія.  

Чернівці: ДрукАрт, 2016

50

Інформаційна безпека держави

 

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

 

Селезньова О.М.

Інформаційне право України. Методичні рекомендації та бібліографія.  

Чернівці: ДрукАрт, 2016

50

Міжнародне трудове право

 

Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.

Трудове право.

Підручник

Київ: "Знання", 2000

ел.

 

Пилипенко П.Д.

Трудове право.

Навчальний посібник

Львів, 2004

40

 

Дмитренко Ю.П.

Трудове право.

Підручник

Київ: "Юрінком Інтер", 2009

15

 

Прокопенко В.І.

Трудове право.

Підручник

Харків: "Консум", 2002

ел.

 

Кисилев И.Я.

Зарубежное трудовое право

Москва: "НОРМА-ИНФРА",1998

 

ел.

 

Кисилев И.Я.

 

Сравнительное и международное трудовое право

Москва: "НОРМА-ИНФРА",1999

 

ел.

Право соціального забезпечення України

Бойко М.Д.

Право соціального забезпечення України

Київ: ТОВ "Олан", 2004

15

 

Ярошенко І.С.

Право соціального забезпечення

КНЕУ, 2005

ел.

 

Пилипенко П.Д., Бурак В.Я.

Право соціального забезпечення

Київ: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006

1 + ел.

 

Сташків Б.І.

Теорія права соціального забезпечення

Київ: "Знання", 2005

ел.

Поглиблене вивчення іноземної мови

Robin Widdowson

Market Leader (Business Law)

Pearson Longman, 2010

ел.

 

Amy Krois-Lidner

International Legal English

Cambridge University Press, 2008

ел.

 

McKay

Legal English: How to Understand and Master the

Language of Law

Longman, 2005

ел.

 

Липко І. П.

Англійська мова для юристів

Вінниця: Нова

книга, 2004

ел.

 

V.Evans

Round-Up 4, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 5, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 6, English Grammar Practice

Longman, 2003

ел.

Свобода як категорія права

Козловський А.А. 

Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича.

Чернівці, 2000. — 464с.

ел.

 

 

Права і свободи людини і громадянина (доктрина Європейського суду з прав людини)

К.: В-во Патерик, 2013

12

 

Колодій А.Н.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

К.: В-во Патерик, 2013

12

 

Донченко О. П.

Свобода як категорія права: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ.

 О., 2009. — 232 с.

 

Філософія влади

 

Капустіна Н. Б.

Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична академія.

 

Одеса, 2005. — 205 с.

ел.

 

Данильян О.Г.

Філософія права

К.: Патерик, 2013

12

 

Нечипоренко В.О.

Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / НАН України; Центр гуманітарної освіти.

К., 2003. — 176 арк.

ел.

Конфліктологія

Леко Б.А.

Юридична етика

Чернівці: Книги-ХХІ, 2013

99

 

Пастухова В.П.

Трудові спори

К.: Магістр ХХІ, 2005

12

 

Леко Б. А.,

Чуйко Г. В.

Медіація

Книги ХХІ, 2014-520 с.

50

 

В.В.Бедь

Юридична психологія

Львів: Магнолія-плюк, 2003

20

Медіація

Леко Б. А.,

Чуйко Г. В.

Медіація: підручник

Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. – 520 с.

50

Захист прав особи у кримінальному процесі України

 

Вітвицька В.В.

Ювенальне правосуддя: захист прав і законних інтересів неповнолітніх правопорушників : практичний посібник / В.В. Вітвицька. — Донецьк, 2005. — 109 с.

Донецьк, 2005. — 109 с.

ел.

 

 

 

Конституція України: Офіційний текст.

 

К.: Преса України, 1997 – 80 с.

50 прим.

 

ел.

 

Пясковський В.В.

Криміналістика: Підручник затв. МОН України

К.: в-во Патерик, 2015, 544с.

15

 

 

 

 

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005. - № 12.

 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005. - № 12.

ел.

 

 

Молдован В.В.

«Порівняльне кримінально-процесуальне право»

К.:Центр учбової літератури,1999р.

К.:Центр учбової літератури,1996р.

41

 

Зейкан Я.П.

«Захисник у кримінальній справі»

К.:Вища школа,2002р.

20

 

Зейкан Я.П.

Захист у кримінальній справі: наук.-практ. посіб. —

К. : Вища школа, 2002. — 271 с.

ел.

 

 

С.О. Бандурка, Р.В. Єдин,

С.О. Сичов,

С.В. Слінько

Зразки процесуальних документів по кримінальних справах : навч. посіб. / С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько; за заг. ред.2002р.

 

К: 2002р.Вища школа

ел.

 

Проблеми міжнародного кримінального процесу

Євдокименко

М.В.

БойкоГ.М.

«Право людини на правосуддя»

К.:2003р.

21

 

Маляренко

«Суд. Правоохоронні та правозахисні органи»

К.: 2004р.

25

Порівняльне кримінальне право

 

Молдован В.В.

«Порівняльне кримінально-процесуальне право»

К.:Центр учбової літератури,1999р.

 

К.:Центр учбової літератури,1996р.

41

 

Пясковський В.В.

Криміналістика: Підручник затв. МОН України

К.: в-во Патерик, 2015, 544с.

15

 

 

Тюріна О.В.

Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика)

К.: в-во Патерик, 2014, 96с.

12

 

Теорії причин злочинності

 

Конституція України

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до конституції : http:// zakon1.rada.gov.ua

ел.

 

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

В-во Патерик, 2013

15

 

Голіна В.В.

Кримінологія

В-во Патерик, 2014

12

 

 

Кримінальний кодекс України

              

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua

ел.

 

Мохончук С.М.

Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

 

Кримінально- процесуальний кодекс  України

№ 254к/96-ВР. - http://zakon2.rada.gov.ua                                                                                                            

 

Методика розслідування злочинів

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

В-во Патерик, 2013

15

 

За ред. П.Д. Біленчука

 

Криміналістика

К.: АТІКА, 1998. -416с.

30

Злочини міжнародного характеру

 

 

Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 року

 

 

 

В. С. Ковальський

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер 2001

30

 

М.І. Бажанов

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер 2005

12

 

Мельник М.І.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

Некрасов В.А.,

Смелік В.

Використання можливостей НУБ Інтерполу в Україні у боротьбі із злочинами: Навчальний посібник

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

Міжнародний захист прав людини

 

Баймуратов М.Л.

 

Міжнародне публічне право

ООО «Одіссей», 2007

12

 

Права і свободи людини і громадянина (доктрина Європейського суду з прав людини)

К.: В-во Патерик, 2013

12

Георгіца А.З.

Чикурлій С.О.

Міжнародне публічне право: Навч.-метод, посіб.

Чернівці: Рута, 2002.

15

Мохончук С.М.

Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві

К.: В-во Патерик, 2013

15

Под общей редакцией

К. А. Москаленко

 

Международная защита прав прав человека с использованием некоторых международно- правових механизмов

Москва 2006

 

ел.

Лукьянцев Г.Е.

Европейские стандарти в области прав человека

Москва : "Звенья", 2000

ел.

Е. А. Лукашева

Права человека:  Учебник для вузов

 

 

Права человека:  Учебник. 2-е изд., перераб.

М.: Издательство НОРМА, 2001.

 

 

М.: Норма; ИНФРА-М, 2011.

ел.

 

 

Абашидзе А.Х.

 

Договорные органы по правам человека: Учебное пособие.

М.: РУДН, 2012.

ел.

Абашидзе А.Х.

 

Договорные органы по правам человека в системе правозащитных механизмов Организации Объединённых Наций : Учебное пособие.

М.: РУДН, 2012. - 420 с.

ел.

Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.

 

Универсальные механизмы защиты прав человека: Учебное пособие.

 

М.: Юнити-Дана, 2013.

ел.

Карташкин В.А.

 

Права человека: международная защита в условиях глобализации: Монография.

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

http://www.twirpx.com/file/1669918/

Ковалев А.А.

 

Международная защита прав человека: Учебное пособие.

 

М.: Статут, 2013.

http://www.twirpx.com/file/1323810/

 

 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Метою освітньо-професійної програми є здобуття бакалавром теоретичних і практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної юридичної діяльності, інших компетентностей за спеціальністю 081 Право достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 Право має своїм завданням забезпечення розуміння студентом права як соціального явища, атрибутивно пов’язаного з людиною.

Вивчення студентами-бакалаврами права та його джерел ґрунтується на європейських правових цінностях, стандартах і принципах, в основу яких покладено верховенство права, права та основоположні свободи людини, плюралістичну демократію. Цілями освітньо-професійної програми  підготовки бакалаврів права є також формування у здобувачів компетентностей, необхідних для застосування права, розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Здобувачі ступеня вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 081 Право повинні бути готові захищати права і законні інтереси людини, бути відданими принципам людської гідності, справедливості, неупередженості, співпереживання та дотримання високих етичних стандартів, служити Україні, яка є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, громаді та усьому суспільству.

Підсумковий комплексний екзамен покликаний з’ясувати рівень теоретичної підготовки студентів –бакалаврів, вміння самостійно аналізувати ситуацію, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ЦІЛІ Й ФУНКЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

Комплексний екзамен для  підсумкової атестації першого ступеня освіти спеціальності 081 «Право» включає наступні дисципліни: конституційне право, кримінальне право, кримінальний  процес, цивільне право, цивільний процес, адміністративне право, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини.

Комплексний   екзамен повинен визначати рівень засвоєння студентами наведених вище дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища та процеси, активно використовувати набуті знання у своїй професійній та суспільній діяльності.

Комплексний екзамен є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів напряму підготовки 08 Право.

Цілі комплексного екзамену зумовлюють і його функції. Головною з них є   контроль та оцінка рівня  фахових знань, отриманих студентом протягом навчання.

Реалізація цієї функції припускає перевірку методологічних та теоретичних принципів, проблем і положень наведених вище дисциплін, а також вміння їх використовувати в практичній діяльності.

Важливе значення має функція виявлення навичок вирішення практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій.

Комплексний екзамен виконує ще й важливу виховну функцію. У конкретному вираженні вона виявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно висловлювати свої професійні переконання, здійснювати самоконтроль та критично оцінювати власні знання і навички.

Комплексний екзамен, за умов всебічного аналізу його результатів, дозволяє найбільш вичерпно з'ясувати позитивний досвід та недоліки в організації, змісті й методиці викладання фахових юридичних дисциплін, а також самостійної роботи студентів.

Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання, накреслити шляхи поліпшення взаємозв’язку та спадкоємності у їх викладанні.

Таким чином, комплексний екзамен в значно більшій мірі, аніж курсові екзамени, є засобом всебічного впливу на особистість студента і має контрольну, пізнавальну та виховну функції.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ У ФОРМІ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

Прийом екзамену здійснюється екзаменаційною комісією.

Екзаменаційна комісія формується щорічно на період проведення екзамену за спеціальністю з професорсько-викладацького складу університету в кількості трьох-чотирьох осіб на чолі з головою - висококваліфікованим фахівцем у галузі дисциплін, що виносяться на підсумкову атестацію.

Персональний склад комісії затверджується президентом ПВНЗ «Буковинський університет».

В обов’язки  екзаменаційної комісії входять:

- перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які закінчують IV курс за освітнім рівнем «бакалавр» денної та заочної форм навчання, з метою встановлення відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівня щодо вимог стандарту якості освіти, а також навчальних планів і програм підготовки фахівців;

- вирішення питань про присвоєння випускникам освітнього ступеня «бакалавр» та видачі диплома відповідного ступеня;

- розроблення пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців.

Голова комісії зобов’язаний:

 • ознайомити всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;
 • забезпечити роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;
 • бути присутнім при виставленні оцінок за підсумками комплексного екзамену та при вирішенні питання щодо присвоєння освітнього ступеня;
 • контролювати роботу секретаря екзаменаційної комісії щодо підготовки необхідних матеріалів до початку роботи комісії та вчасного оформлення протоколів.

До складання підсумкової атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану підготовки фахівців спеціальності 081 «Право».

Не пізніше ніж за день до початку комплексного екзамену у екзаменаційну комісію                       подаються матеріали:

 • наказ президента ПВНЗ «Буковинський університет» про затвердження персонального складу екзаменаційної комісії;
 • розклад роботи екзаменаційної комісії;
 • списки студентів за навчальними групами, допущених до складання екзамену;
 • зведену відомість, завірену диспетчером та деканом факультету, про виконання студентом усіх вимог навчального плану та одержання ним оцінок з теоретичних дисциплін.

Комплексний екзамен  проводиться у тестовій формі за білетами, складеними відповідно до програми екзамену.

Білети затверджуються на спільному засіданні кафедр юридичного факультету. Підсумкова атестація проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участі не менш ніж половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії.

Оформлення результатів комплексного екзамену

 

Рішення щодо оцінки знань студента приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати комплексного екзамену за фахом оцінюються за 100-бальною  шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали  оцінювання в 4-х бальну національну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється в такому порядку:

 

Сума балів за відповіді

на 100 тестів

Оцінка

ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

90 -100

А

відмінно

81-89

В

 

добре

74-80

С

67-73

D

задовільно

54-66

Е

0-53

F

незадовільно

 

Студентам, які не склали комплексний екзамен за фахом з поважних причин (підтверджених документально),  наказом президента університету може бути надана можливість складання  екзамену до  закінчення терміну роботи екзаменаційної комісії.

Протоколи засідання екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ

4.1. Методика аналізу та оголошення результатів комплексного екзамену

Результати комплексного екзамену за фахом оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів  екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів.

4.2. Звіт про результати комплексного екзамену.

Після закінчення роботи екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки екзамену обговорюються на засіданнях Вченої ради університету та Вченої ради факультету.

 

5. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ В КОМПЛЕКСНИЙ ЕКЗАМЕН 

Комплексний екзамен  за  першим освітнім ступенем 081 «Право»  складається з  розділів:

5.  1.  Конституційне право України

5.  2.  Адміністративне право

5.  3.  Цивільне  право

5. 4.  Цивільний процес

5. 5.  Кримінальне право

5.6.   Кримінальний процес

5.7.  Міжнародне публічне право

5.8.  Міжнародний захист прав людини

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 

Тема 1. Конституційне право – провідна галузь національного права, наука і навчальна дисципліна

Предмет та метод конституційного права України як галузі національного права. Принципи конституційного права України. Роль і місце конституційного права в національній системі права. Предмет  та завдання науки конституційного права. Методологія та функції науки конституційного права України. Конституційне право України як навчальна дисципліна.

 

Тема 2. Система та джерела конституційного права України

Поняття системи конституційного права та її складові елементи.

Конституційно-правові інститути як елементи системи конституційного права. Норми конституційного права: поняття, ознаки, класифікація. Структура конституційно-правової норми. Поняття та класифікація джерел конституційного права. Система джерел конституційного права та їх ієрархія.

 

Тема 3. Конституційно-правові відносини.

Поняття, ознаки та склад конституційно-правових відносин, їх класифікація. Суб’єкти, об’єкти  та зміст конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційно-правових відносинах: поняття, ознаки, види.

 

Тема 4.  Конституція – Основний Закон держави і суспільства

Поняття, сутність та основні риси конституції. Основні функції конституцій. Класифікація конституцій. Поняття та особливості Конституції України. Структура Конституції України. Функції Конституції України. Внесення змін до Конституції України. Охорона Конституції України.

 

Тема 5. Основи конституційного ладу України та його гарантії

Загальна характеристика конституційного ладу України та його гарантії. Конституційні основи державного ладу України. Механізм держави та його складові.  Функції  держави. Конституційні основи суспільного ладу України.

 

 

 

Тема 6. Конституційно-правовий інститут громадянства України

 

Поняття та принципи правового статусу особи в Україні. Поняття і зміст громадянства. Належність до громадянства і документи, що це підтверджують. Принципи громадянства. Підстави та форми набуття громадянства України. Підстави і форми припинення громадянства України. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства в Україні, біженців, закордонних українців та іммігрантів в Україну.

 

Тема 7. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина та їх гарантії

 

Покоління прав людини. Права індивіда і колективні права. Поняття і система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Поняття, зміст та загальна характеристика особистих (громадських) прав і свобод. Політичні права і свободи громадян України. Економічні права і свободи людини і громадянина. Соціальні права та свободи. Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. Поняття та види гарантій конституційних прав та свобод.

 

Тема 8. Безпосередня демократія та її форми

 

Поняття і сутність демократії. Різновиди конституційно-правових інститутів безпосередньої демократії. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права. Поняття та види виборчих систем. Виборчий процес та його етапи. Поняття та види референдумів. Всеукраїнський референдум та місцеві референдуми.

 

Тема 9. Теоретичні основи організації та здійснення державної влади

 

Державна влада як інститут конституційного права. Конституційні загальні засади організації і здійснення державної влади в Україні. Поняття та ознаки органу державної влади та його конституційний статус. Система та види органів державної влади України.

 

Тема 10 . Конституційно-правовий статус Верховної  Ради України

Конституційно-правовий статус, склад і структура Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України та її органів. Компетенція (функції і повноваження) Верховної Ради України. Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України. Законодавчий процес та інші парламентські процедури.

 

Тема 11. Конституційно-правовий статус народного депутата

Поняття та принципи статусу народного депутата. Повноваження народного депутата України. Форми діяльності народного депутата України. Основні гарантії депутатської діяльності.

 

Тема 12. Конституційно-правовий статус Президента України

Загальна характеристика інституту президента. Становлення інституту президента в Україні. Принципи його конституційного статусу. Вибори Президента України. Функції і повноваження Президента України. Підстави для дострокового припинення повноважень Президента України.

 

Тема 13. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади

Сутність, особливості і суб’єкти  виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Порядок формування органів виконавчої влади. Склад і структура органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.

 

Тема 14. Конституційно-правовий статус органів правосуддя та прокуратури в Україні.

Судова система України. Основні засади здійснення правосуддя. Система судів загальної юрисдикції: поняття, функції, повноваження, види. Конституційно-правовий статус суддів. Вища рада правосуддя: конституційно-правовий статус. Поняття, система та структура прокуратури України. Функції та повноваження прокуратури України. Порядок діяльності органів прокуратури.

 

Тема 15. Конституційний Суд України.

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, порядок його формування.  Функції і повноваження Конституційного Суду України. Структура Конституційного Суду України Порядок діяльності Конституційного Суду України та процедура розгляду ним справ.

 

Тема 16. Територіальний устрій України. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

Поняття та принципи територіального устрою. Форми адміністративно-територіального устрою. Система адміністративно-територіального устрою України. Поняття та сутність місцевого самоврядування. Принципи та система місцевого самоврядування. Порядок формування та структура органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб.

 

Рекомендована література

1. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника. А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.

 2. Веніславський Ф.В. Конституційне право України в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студентів юрид. вузів та ф-тів / Ф. В. Веніславський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 374 с.

3. Демків Р. Я. Конституційне право України. Курс лекцій. - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 c.

4. Конституційне право України [Текст] : підручник / [Алмаші І. М. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівнял. правознавства. - 8-е вид., перероб. та допов. - Ужгород : Гельветика, 2016. - 474 с.

 5. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

6. Крусян А.Р. Конституційне право України [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Р. Крусян ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. конституц. права. - Одеса : Фенікс, 2015. - 134, [3] с.

7. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: [Підручник] / В. Ф.Погорілко, В. Л.Федоренко / за заг. ред. В. Л. Федоренка. —К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010. – 432 с

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права як самостійної галузі права

Короткий зміст теми. Адміністративне право як публічно-правова галузь права та його специфіка. Предмет правового регулювання в адміністративному праві. Методи адміністративно-правового регулювання, шляхи їх реалізації. Структура системи адміністративного права. Місце адміністративного права в системі права України. Історичний розвиток адміністративного права України, його перспективи й етапи реформування. Адміністративне право як наука та навчальна дисципліна.

 

Тема 2. Норми, джерела та суб'єкти адміністративного права й адміністративних правовідносин

Короткий зміст теми. Поняття, особливості та структура адміністративно-правових норм, їх класифікація. Адміністративні правовідносини, їх ознаки. Основні елементи структури адміністративних правовідносин. Критерії класифікації адміністративно-правових відносин і їх види. Способи класифікації юридичних фактів адміністративного права. 

 

Тема 3. Адміністративно-правовий статус фізичних і юридичних осіб

Короткий зміст теми. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу фізичних осіб. Структура адміністративно-правового статусу фізичних осіб. Категорії обмеження правоздатності осіб. Спеціальні адміністративно-правові статуси фізичних осіб. Об’єкти адміністративної опіки. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. Напрямки реалізації адміністративно-правового статусу громадських об’єднань і громадських організацій. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України. Класифікація органів виконавчої влади. Повноваження КМУ. Адміністративні обов’язки органів місцевого самоврядування.

 

Тема 4. Державна служба та виконавчо-розпорядча діяльність держави

Короткий зміст теми. Поняття державної служби та державних службовців, їх ознаки. Критерії класифікації та види державних службовців. Класифікація посад. Основні права й обов’язки держслужбовців. Прийняття на державну службу. Мета управління державною службою. Основні органи управління державною службою та її забезпечення. Форми реалізації виконавчо-розпорядчої діяльності держави. Види організаційних заходів, що проводяться органами державного управління та місцевого самоврядування. Методи виконавчо-розпорядчої діяльності.

 

Тема 5. Правові акти управління

Короткий зміст теми. Поняття й ознаки правового акта управління. Види правових актів управління. Вимоги до форми та змісту правового акту управління. Державна реєстрація правового акта управління. Оприлюднення та набрання чинності правових актів управління.

 

Тема 6. Забезпечення законності та правової дисципліни у державному управлінні

Короткий зміст теми. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні. Основні принципи забезпечення законності. Система засобів забезпечення законності та дисципліни. Роль державного контролю в державному управлінні. Система державного контролю та його види. Система державного контролю у сфері державного управління. Верховна Рада України як суб’єкт державного контролю. Поняття, правові ознаки та види адміністративного нагляду.

 

Тема 7. Адміністративні правопорушення й адміністративна відповідальність

Короткий зміст теми. Поняття й ознаки адміністративної відповідальності. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Особливості нормативного регулювання адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Поняття й ознаки адміністративного правопорушення. Юридичний склад адміністративного правопорушення.

 

Тема 8. Адміністративний процес і загальна характеристика адміністративних проваджень

Короткий зміст теми. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Поняття й ознаки адміністративного правопорушення. Юридичний склад адміністративного правопорушення.

 

Рекомендована література

Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 25 січ. 2018 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2018. – 246 с.

342.9.03(477)(094.4) / К 57

Адміністративне право : підручник / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за заг. ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.

Х621 я7 / А 31

Адміністративне процесуальне право України : навч.-метод. посіб. / I. О. Картузова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К. : Фенікс, 2016. – 400 с.

Х621.011-93я7 / А 31

Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. – Х. : Право, 2016. – 312 с.

Х621.074 / А 31

Ківалов С. В. Курс адміністративного процесуального права України : підручник. Загальна частина / С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2014. – 342 с.

Х621.011-93 я7 / К 38-805458

Колпаков В. К. Теорія і практика адміністративного судочинства : монографія / В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. – Чернівці : Місто, 2011. – 384 с.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / Вищ. адмін. суд України ; за заг. ред. I. X. Темкіжева. – 2-ге вид., пероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.

Х621.011-93-324 / Н 34-912822

Оскарження судових рішень і ухвал в системі адміністративного судочинства України: зразки документів, судова практика, актуальне законодавство : станом на 23 верес. 2016 р. / упоряд. Н. О. Армаш [та ін.]. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 272 с.

Х621.074 / О-74

Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних та адміністративних провадженнях : офіц. текст / упоряд.: С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. – К. : Вид. Паливода А. В., 2015. – 828 с.

Х629.014-91 / П 63

Постанови пленуму, роз'яснення та рекомендації Вищого адміністративного суду України / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. літ., 2013. – 438 с.

Х621.074 / П 63

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення : навч. посіб. / Запоріз. нац. ун-т ; ред.: Т. О. Коломоєць, B. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2016. – 544 с.

Х621.074.2 / С 89

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві : наук.-метод. посіб. для суддів / Т. І. Фулей ; ОБСЄ. Координатор проектів в Україні, Верхов. Суд України, Нац. шк. суддів України, Вищ. адмін. суд України. – К., 2015. – 128 с.

342.565.4:341.645:341.231.14](4) / Ф 94

 

 

 

 

Цивільне та сімейне право

Розділ 1.Загальні положення цивільного права

Тема 1. Цивільне право як галузь права

Цивільне право – самостійна галузь права. Місце приватного права в системі правових галузей. Предмет цивільного права: майнові і особисті немайнові відносини. Метод цивільно-правового регулювання і його ознаки. Функції цивільного права: регулятивна, охоронна, превентивна. Принципи цивільного права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя особи; неприпустимість позбавлення права власності; свобода договору; свобода підприємництва; судовий захист будь-якого цивільного права у разі його порушення. Визначення та система цивільного права. Загальна та особлива частина цивільного права. Цивільне право як навчальна дисципліна.

 

Тема 2. Цивільне законодавство України

Поняття цивільного законодавства. Конституція України як  основний акт, що містить засади цивільного права ( ст.ст. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 47, 50, 54, 55, 56).  Цивільний кодекс України – кодекс приватного права. Пандектна система побудови кодексу. Загальна та особлива частина Цивільного кодексу.

Інші закони, що містять норми цивільного права: Господарський кодекс України,  Закони України «Про акціонерні товариства», «Про оренду державного і комунального майна», «Про авторське право і суміжні права».

Дія цивільного законодавства у часі. Дія цивільного законодавства у просторі і за колом осіб. Аналогія права і аналогія закону. Значення судової практики у формуванні цивільного законодавства.

 

Тема 3. Цивільне право як наука –  про сучасне цивільне право.

Поняття цивілістики та її значення. Предмет науки цивільного права: норми цивільного права; суспільні відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання; цивільні правовідносини – юридична форма суспільних відносин, що регулюються цивільним правом; юридичні факти; судова практика застосування цивільно-правових норм. Методи дослідження цивільно-правових інститутів: діалектико-матеріалістичний, формально-логічний, порівняльний, системно-структурний. Система науки цивільного права. Становлення науки цивільного права в Україні.

 

Тема 4. Цивільні правовідносини.

Поняття цивільних правовідносин. Ознаки цивільних правовідносин: особисті (немайнові) та майнові відносини; майнова відокремленість і юридична рівність учасників; виникнення, зміна і припинення на підставі юридичних фактів; забезпечення застосування засобів державного примусу. Елементи цивільних правовідносин: суб’єкти, об’єкт, зміст:  право та обов’язок. Види цив.правовідносин: регулятивні та охоронні; абсолютні, загально- регулятивні та відносні; активні та пасивні; речові та зобов’язальні; майнові та особисті немайнові. Трансформація цивільних правовідносин.

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права

Фізичні особи -  суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність – здатність мати цивільні права та обов’язки. Зміст цивільної правоздатності фізичної особи. Дієздатність фізичних осіб. Повна дієздатність. Неповна дієздатність (неповнолітні від 14-18 р.). Часткова дієздатність (неповнолітні до 14 р.- малолітні). Обмеження дієздатності. Визнання фізичної особи  недієздатною. Підстави і порядок визнання фізичної особи недієздатною. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та наслідки. Ім’я фізичної особи (прізвище, ім’я та по батькові). Право на зміну імені. Місце проживання фізичної особи. Фізична особа як підприємець.

Тема 6. Юридичні особи

Юридичні особи - суб’єкти цивільних правовідносин. Ознаки юридичної особи: організаційна єдність; наявність відокремленого майна; виступ у цивільному обороті від свого імені; здатність нести самостійну відповідальність; здатність бути позивачем або відповідачем у судах загальної юрисдикції. Види юридичних осіб.

Теорії юридичної особи : теорія фікції (Ф.К.Савіньї), теорія цільового майна (А.Брінц), органічна теорія (О.Гірке), теорія інтересу (Р.Ієринг), теорія колективної власності(Салейль, Мішу), теорія колективу (А.Венедиктов), теорія держави (С.Аскназій), теорія директора (Ю.Толстой), теорія соціальної реальності (Д.Гєнкін), та інші.

Виникнення юридичних осіб. Рішення власника - основний спосіб виникнення юридичної особи. Виникнення через поділ, виділення, приєднання. Правоздатність юридичної особи. Установчі документи (засновницький договір, статут). Державна реєстрація юридичних осіб.

Організаційно-правові форми юридичних осіб : підприємства, установи, організації, підприємницькі та непідприємницькі товариства. Філії та представництва юридичної особи. Порядок створення, діяльність.

Припинення юридичних осіб: підстави, порядок та наслідки. Ліквідація та реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, виділення, поділ).

 

Тема 7. Держава як суб’єкт цивільного права.

Держава Україна – суб’єкт цивільного права. Конституція України та Цивільний кодекс України, щодо визначення держави як суб’єкта права . Правосуб’єктність держави. Державні органи як інструменти здійснення правосуб’єктності. Фонд Державного майна, Національний Банк України, Уряд, міністерства та відомства.

Участь держави у цивільних правовідносинах. Відносини власності: об’єкти ( майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, Уряду, Збройних Сил, Служби безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об’єкти, ЄЕС, система транспорту загального користування, зв’язку та інформації; кошти держбюджету; НБУ, державні фонди., майно вищих і середніх навчальних закладів.)

Перехід у власність держави скарбу, що є пам’яткою історії та культури. Реквізиція, конфіскація, реституція як підстави переходу власності до держави.

Зобов’язальні правовідносини за участю держави (випуск державних цінних паперів, державний кредит, державне замовлення). Перехід до держави прав інтелектуальної власності. Держава - учасник спадкових відносин. Відповідальність за зобов’язаннями держави.

Тема 8. Об’єкти цивільних прав

Поняття та види об’єктів цивільних прав. Об’єкти, які обертаються вільно; обмежені в обігу; вилучені з обігу. Речі – об’єкти цивільного права. Речі рухомі та нерухомі. Речі індивідуально-визначені і родові. Речі головні та їх приналежність. Речі споживані і та не споживані. Подільні і неподільні. Плоди і доходи. Гроші. Цінні папери: поняття, види. Майно (річ, сукупність прав, сукупність прав і обов’язків. Цілісний майновий комплекс (підприємство) – об’єкт права.)

 Немайнові блага та їх ознаки. Види немайнових благ: засоби індивідуалізації продукції(роботи, послуги), найменування юридичної особи. Інформація як об’єкт прав. Особисті немайнові блага особи та їх види.

 

Тема 9. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.

Суб’єктивне цивільне право та цивільний інтерес. Поняття цивільного обов’язку та його предмет (дія чи без діяльність). Підстави виникнення цивільних правовідносин. Класифікація юридичних фактів: події, строки, дії (правомірні і неправомірні). Правомірні дії: юридичні акти і юридичні вчинки. Судові рішення – юридичні акти. Відмінність юридичного акту від юридичного вчинку.

Поняття та принципи здійснення цивільних  прав. Межі здійснення прав. Поняття за основні форми зловживання правами. Реалізація речових, зобов’язальних, особистих немайнових, переважних та виключних прав. Належне виконання цивільного обов’язку (елементи виконання). Способи забезпечення виконання обов’язків за цивільним законодавством.

Тема 10.  Захист цивільних прав.

Загальні положення про захист цивільних прав та законних інтересів. Конституція України, Цивільний кодекс України, Закони  України та підзаконні акти про захист цивільних прав. Форми захисту цивільних прав: юрисдикційна та неюрисдикційна. Самозахист цивільних прав та  законних інтересів.

Тема11.Строки в цивільному праві

Поняття строку та терміну. Загальна та спеціальна позовна давність. Правові наслідки закінчення позовної давності.  Вимоги на які позовна давність не поширюється. Поняття позовної давності. Соціально-економічні передумови запровадження інституту позовної давності. Тривалість позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення та переривання позовної давності. Правові наслідки закінчення позовної давності.

Тема 12. Правочини

Правочин – найпоширінійший юридичний факт. Поняття та значення правочинів. Воля і волевиявлення у правочині. Форми волевиявлення: усна, письмова, конклюдентна. Види правочинів: односторонні і дво або багатосторонні; консенсуальні та реальні; каузальні  і абстрактні; оплатні та безоплатні.

Тема 13. Умови дійсності правочинів

Вимоги які ставляться до дійсності правочинів: про форму, про сторони, про зміст, про відповідність волі і волевиявлення сторін. Недійсні правочини. Загальні та спеціальні наслідки визнання правочинів недійсними. Недійсні правочини та їх види. Нікчемні правочини (укладені з порушенням обов’язкової нотаріальної  або простої  письмової форми). Заперечні правочини (укладені неповнолітніми віком до 14 та від 14-18 р. ).

Тема14. Представництво

Поняття, суть і юридична природа представництва: концепція "дії" (Рясенцев В.О.), концепція "правовідношення"(Невзгодіна О.Л.). Види представництва. Підстава виникнення представництва. Довіреність: поняття і форма. Наслідки недотримання форми довіреності; види довіреності; строк чинності довіреності. Передоручення.. Підстави припинення добровільного представництва. Наслідки скасування довіреності.

 

Тема 15. Право власності.

Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Право власності у об'єктивному і суб'єктивному значенні. Конституція України, Цивільний кодекс України про форми власності.  Способи набуття та припинення права власності. Зміст права власності: право володіння; право користування; право розпорядження. Межі здійснення права власності.

Права на чужі речі: сервітути, емфітевзис, суперфіцій; узус; інші речові права. Поняття та зміст права приватної власності. Межі здійснення права приватної власності. Індивідуальна, особиста, приватна власність. Зміст термінів та їх законодавче закріплення.

Суб'єкти права приватної власності. Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти права приватної власності. Житловий будинок як об'єкт права приватної власності: викуп квартир, наданих в користування в будинках ЖБК; викуп інших приміщень наданих в користування (дачних будинків, гаражів; приватизація державного житлового фонду. Об'єкти приватизації, способи приватизації, правові наслідки приватизації державного житлового фонду.

Суб’єкти та об’єкти права власності юридичних осіб. Право власності окремих видів юридичних осіб: право власності господарських товариств; право власності виробничих та споживчих кооперативів; право власності громадських та релігійних організацій; право власності благодійних та інших фондів; право власності об’єднань юридичних осіб.

Поняття права державної власності. Суб'єкти та об'єкти. Підстави виникнення права державної власності. Зміст і здійснення права державної власності.  Право повного господарського відання та право оперативного управління. Припинення права державної власності. Приватизація державного майна.

Поняття і види спільної власності.Спільна сумісна власність. Суб'єкти права спільної сумісної власності. Підстави виникнення спільної сумісної власності. Спільна часткова власність. Право привілеєвої купівлі частки у спільній власності. Припинення права спільної власності.

Віндикаційний та негаторний позов. Виключення майна з акту опису (звільнення від арешту) як спосіб захисту права власності. Інші способи захисту права власності. Органи, що здійснюють захист права власності.

Тема 16. Право інтелектуальної власності

Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю.  Джерела авторського права: Конституція України та Закон України «Про авторське право та суміжні права», та міжнародні акти в регулюванні відносин інтелектуальної власності. Об'єкти авторського права(твори науки, літератури та мистецтва).Суб'єкти авторського права. Автор і співавтори. Особисті немайнові права авторів. Майнові права автора. 

Суміжні права: поняття; суб'єкти суміжних прав; строки чинності суміжних прав; об'єкти суміжних прав. Захист авторських і суміжних прав. Фірмове найменування та найменування місця походження товару – правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Право на знаки для товарів і послуг: поняття та види. (види, реєстрація, використання та захист прав власників).

Тема 17.Загальні положення зобов’язального права

Поняття і види зобов'язань. Сторони в зобов'язанні (кредитор та боржник). Треті особи. Об’єкт  зобов’язання та зміст. Підстави виникнення зобов'язань. Зміна та припинення зобов'язань.

Засоби забезпечення зобов'язань. Неустойка (штраф, пеня). Поняття і функції неустойки. Завдаток та аванс. Застава та види застави. Порука та гарантія.

Поняття виконання зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань.  Належне виконання. Способи виконання. Неможливість виконання зобов’язання (випадок (казус), непереборна сила, форс-мажорні обставини).

Відповідальність за порушення зобов’язання. Поняття, особливості цивільно-правової відповідальності та функції. Форми та види відповідальності у цивільному праві. Підстави настання цивільно-правової відповідальності та звільнення від неї.

Цивільно-правовий договір (ex contractu): поняття та значення. Класифікація договорів у цивільному праві. Попередній договір і протокол про наміри. Договір про приєднання. Публічний договір. Порядок укладення, зміни та розірвання договору.

 

 

Розділ 2. Договірні зобов’язання

Тема 18 : Договір купівлі-продажу.

Поняття договору купівлі-продажу та значення. Ознаки договору купівлі-продажу. Сторони в договорі купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу (предмет договору, ціна в договорі). Форма договору. Права та обов'язки продавця та покупця. Момент виникнення права власності у покупця. Ризик випадкового пошкодження чи знищення проданого майна.

Виконання договору купівлі-продажу. Правові наслідки неналежного виконання або невиконання договору. Відповідальність продавця за недоліки проданої речі.

Види договору купівлі-продажу: купівля-продаж у роздрібній торгівлі, поставка, міна(бартер), контрактація с/г продукції, постачання енергоресурсів через приєднану мережу. Особливості купівлі-продажу житла, автомобілів.

 

Тема 19 .Довір міни

Поняття та характеристика договору міни. Значення договору міни (бартеру). Бартерна товарообмінна операція у зовнішньоекономічній діяльності: поняття, предмет. Особливості виконання  бартерної операції. Відповідальність за не виконання або неналежне виконання бартерної операції.

Тема 20: Договір поставки

Поняття та значення договору-поставки. Правове регулювання відносин по поставці. Організація господарських зв'язків з поставок. Порядок і способи укладення договорів поставки. Ознаки договору поставки. Сторони договору: поставщик і покупець (замовник). Предмет договору. Зміст договору поставки. Виконання договору . Порядок приймання продукції (товарів) за кількістю та якістю.

Правові наслідки порушення договору поставки. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору поставки (принципи відповідальності, об'єм). Відповідальність постачальника за прострочення поставки або недопоставку, відповідальність за порушення асортименту, комплектності продукції. Випадки відповідальності покупця.

Особливості поставки продукції для державних потреб.

 

Тема 21. Договір про реалізацію сільськогосподарської продукції(контрактація).

 

Договір на закупівлю сільськогосподарської продукції: поняття, характеристика.Значення договору. Сторони договору контракції. Предмет договору. Укладання і розірвання договору контракції.Зміст договору. Виконання договору. Відповідальність за порушення договору контракції.Форми відповідальності за порушення договору контрактації.Штраф за неналежну якість продукції; неустойка за неприйняття продукції. Звільнення від відповідальності сільськогосподарського виробника.

 

Тема.22 Договір дарування.

 

Поняття та характеристика договору дарування. Речовий характер договору. Значення договору. Предмет договору дарування. Основні елементи договору дарування: суб’єкти, зміст, форма. Нотаріальна форма договору дарування. Відповідальність сторін за договором дарування.

Тема 23. Договір довічного утримання.

Поняття договору довічного утримання. Значення договору. Характеристика договору. Сторони, предмет договору. Права та обов’язки відчужувача та набувача майна. Форма договору. Умови договору довічного утримання. Забезпечення виконання договору. Розірвання договору за вимогою однієї з сторін. Перехід обов’язків за договором до спадкоємців.

Тема 24. Договір ренти.

Поняття ренти та договору ренти. Алеаторність (ризиковість) як одна із ознак  договору ренти. Елементи договору ренти: сторони, предмет, зміст та форма. Види договору ренти. Виконання за договором ренти. Відповідальність сторін за порушення договору ренти.

Тема 25: Майновий найм (Оренда).

Поняття договору майнового найму. Ознаки договору. Сторони та істотні умови договору. Форма і строк договору. Права та обов’язки

наймодавця. Права та обов'язки наймача. Суборенда. Збереження сили договору при переході майна до іншого власника. Наслідки невиконання сторонами своїх зобов'язань. Права та обов'язкі сторін у зв'язку з покращенням орендованого майна. Припинення договору. Особливості оренди державного та комунального майна. Оренда землі. Фінансова оренда (лізинг). Договір побутового прокату. Безоплатне користування майном.

 

Тема26. Найм житла.

 

 Порядок отримання права на одержання ордеру. Наслідки які викликає ордер на квартиру. Договір найму житлового приміщення: поняття, сторони. Зміст договору найму житлового приміщення.  Права та обов’язки наймача. Відповідальність за невиконання або ненележне виконання обовязків за договором.Піднайм житлового приміщення. Приватизація житла в Україні та її особливості. Право на приватизацію та порядок її здійснення.

 

Тема 27. Договір підряду

Поняття та значення договору. Ознаки договору. Види договору підряду. Істотні умови договору підряду (предмет, ціна, строк). Сторони в договорі підряду: підрядчик і замовник. Поняття субпідряду.

Зміст договору підряду. Права та обов'зки підрядчика. Права та обов'язки замовника. Виконання договору підряду. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду. Умови та випадки розірвання договору підряду.

Особливості правового регулювання відносин по наданюю громадянам побутових послуг (договір побутового замовлення). Договори на виконання науково-дослідних та технологічних робіт.

Тема28. Договори підряду в будівництві.

Будівництво в Україні і способи його здійснення. Поняття

та значення договорів будівельного підряду. Система підрядних договорів та організація договірних зв'язків. Права та обов'язки сторін за договором (генерального підрядчика, субпідрядчика, замовника).

Договір на виконання проектних і пошукових робіт. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів.

Тема 29. Авторські договори.

Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльністі. Суб'єкти авторських договорів. Права та обов'язки суб'єктів авторських договорів. Форма авторського договору. Поняття авторського договору. Види авторських договорів.

 

Тема 30. Договори про використання промислової власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Поняття ліцензійного договіруйого характеристика та значення. Сторони договору. Види ліцензійних договорів. Комерційна концесія (франчайзинг).

Тема 31: Транспортні договори.

Види перевезень та їх правове регулювання. Поняття та ознаки договору перевозки.Істотні умови договору перевозки вантажу. Порядок укладення та оформлення договорів перевезення вантажів. Сторони договору (вантажовідправник, перевізник). Правове становище вантажоотримувача. Види договорів перевезень вантажів.

Зміст договору перевозки вантажу. Права та обов'язки вантажовідправника. Права та обов'зки перевізника. Виконання договорів перевозки вантажу. Відповідальність сторін за неналежне виконання чи невиконання договорів перевозки вантажів ( за псування, пошкодження, нестачу, втрату вантажу, прострочку доставки вантажу). Випадки звільнення перевізника від відповідальності.

Особливості окремих видів перевозки вантажів (залізничим, водним, морським, повітряним, автомобільним транспортом).Договір перевезення пасажира та багажу.

Права та обов'зки пасажира.

Порядок та строки пред'явлення претензії при перевезеннях. Порядок та строки пред'явлення позовів при перевезеннях.

 

Тема.32 Договір зберігання.

 

Поняття договору зберігання та його значення. Характеристика договору. Види договору зберігання: у ломбарді, банку, камері схову, гардеробі організації, речей пасажира, у готелі. Елементи договору зберігання. Права та обов’язки сторін. Обов’язок із зберігання у суміжних договірних конструкціях.  Відповідальність за порушення договору.

 

Тема 33: Зобов’язання із страхування

 

Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Види страхування. Поняття страхового зобов'язання. Учасники страхового зобов'язання: страховик, страхові агенти, страхові брокери, страхувальники, треті особи на користь яких укладено страховий договір. Об'єднання страховиків.

Співстрахування та перестрахування. Страховий ризик. Страховий випадок. Страховий платіж та тариф. Страхова сума. Страхове відшкодування.

Поняття страхового договору. Ознаки договору. Форма договору. Права та обов'язки страховика. Права та обов'язки страхувальника.

Зобов'язання по добровільному страхуванню.Зобов'язання по обов'язковому страхуванню. Види договорів майнового та особистого страхування. Відповідальність сторін за невиконання умов договору страхування.Підстави припинення договору страхування. Визнання договору страхування недійсним.

 

 

Тема 34. Договір комісії

Поняття та значення договору комісії. Характеристика договору. Форма договору. Предмет договору. Права та обов'язки сторін: комісіонера, комітента. Відповідальність за неналежне виконання договору. Підстави припинення договору комісії.

 

Тема 35. Договір доручення

Договір доручення: поняття договору, форма договору. Предмет та сторони договору доручення. Права та обов'язки сторін. Виконання доручення. Припинення договору. Правове регулювання брокерської діяльності. Передоручення.

Тема 36. Позика.

Поняття та значення договору позики. Характеристика договору. Позичка та кредит. Форма, зміст, порядок укладення договору позики. Виконання-договору. Заперечення договору позики. Позичкові операції банків.

Тема 37. Кредитно-розрахункові відносини.

Поняття кредитної системи України. Поняття кредитних правовідносин. Суб'єкти кредитних правовідносин. Принципи кредитних відносин. Зворотність коштів. Цільовий характер кредитного договору. Забезпеченість кредиту (застава, поручительство, гаранти). Строковість кредитування. Платність позики. Поняття та порядок укладення кредитних договорів. Види кредитних договорів.

Розрахунки готівкою.Правові форми безготівкових розрахунків (платіжні доручення, вимоги-доручення, чеки, інкасо, акредитиви, векселя).

 

Тема 38. Спільна діяльність.

Поняття спільної діяльності. Особливості зобов'язань за спільною діяльністю. Види зобов'язань. Поняття і юридична характеристика договорів про спільну діяльність. Суб'єкти договору про спільну діяльність. Різновиди договорів про спільну діяльність. Зміст договорів про спільну діяльність. Форма, предмет договору. Порядок укладення договорів. Відносини власності у договорах про спільну діяльність. Договір простого товариства його ознаки, істотні умови та форма. Елементи договору простого товариства: сторони, об’єкт та зміст (права та обов’язати сторін). Виконання договору простого товариства та відповідальність.

Тема 39. Установчі договори

Установчі договори. Поняття та характеристика. Сторони установчого договору. Різновиди установчих договорів.  Зміст установичих договорів. Порядок  зміни та розірвання установчого договору. Співвідношення установчого договору і статуту.

 

Тема 40. Зобов’язання у сфері інвестицій та виробничої кооперації

 

Поняття інвестиційного договору та його значення. Закони України “Про інвестиційну діяльність”і “Про режим іноземного інвестування ”. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Поняття і форми інвестицій. Об’єкти інвестування. Державні гарантії іноземним інвесторам в Україні.

Договір про виробничу кооперацію: поняття та значення. Правове регулювання виробничої кооперації. Види договорів. Предмет договору. Зміст договору. Виконання договору про виробничу кооперацію.

Тема 41.Позадоговірні зобов’язання

 

Поняття та елементи зобов’язань, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля. Відповідальність юридичних і фізичних осіб за делікт створення небезпеки. Екологічна експертиза господарської діяльності. Право громадян на екологічну інформацію. Відшкодування шкоди, в наслідок не усунення небезпеки (загрозі) життю, здоров’ю та майну. Обсяг відповідальності.

Поняття та елементи зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Об'єкт деліктних зобов'язань. Зміст деліктного зобов'язання: право кредитора та обов'язок боржника,

Особливості позадоговірної відповідальності. Функції позадоговірної відповідальності. Підстави позадоговірної відповідальності: наявність шкоди (майнова, моральна), протиправність поведінки, причинний зв'язок, вина. Обставини, які виключають протиправність.

Відповідальність організації за шкоду заподіяну з вини її працівника. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями державних, громадських організації та службових осіб.

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. Сфера застосування.Види шкоди, шо підлягає відшкодуванню.

Відповідальшсть за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки. Підстави відповідальності. Суб'єкти зобов'язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки. Суб'єкти права вимоги.

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну неповнолітніми віком до 14 років, віком від 14 до 18 років, недієздатними Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами.

Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіянні смерті громадянові; відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, пов'язані з виконанням ним трудових обов'язків;

відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, за якого той, хто заподіяв шкоду, не зобов'язаний сплачувати страхові внески;

відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина який підлягає соціальному страхуванню; відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього. Вина потерпілого.Зміна розміру відшкодування шкоди. Порядок і умови відшкодування потерпілому додаткових витрат.

Структура зобов'язань із рятування колективного та державного майна. Підстави виникнення зобов'язань, пов'язаних з рятуванням колективного та державного майна .Умови відшкодування шкоди. Зміст зобов'язань. Порядок відшкодування шкоди. Поняття зобов'язань з безпідставного придбання або збереження майна (кондиційні зобов’язання).              

Юридичні факти, що породжують  зобов'язання з безпідставного придбання або збереження майна. Правовий статус безпідставно придбаного або збереженого майна. Цивільно-правові санкції, що застосовуються до осіб, що безпідставно придбали майно.

 

 

 

Тема 42. Спадкове право

Поняття та значення спадкування. Поняття спадкового права. Принципи спадкового права. Поняття спадкодавця та спадкоємця. Умови, за яких спадкоємець усувається від спадщини. Поняття спадкового майна: спадковий актив, спадковий пасив.

Поняття відкриття спадщини. Час відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Види спадкування.

Особливості спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Спадкоємці першої та другої черги. Третя, четверта та п’ята черги спадкоємців. Порядок закликання до спадкування. Розподіл майна між спадкоємцями. Особливості спадкування різного виду майна. Спадкування утриманцями.

Особливості спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту. Порядок складання заповітів. Коло спадкоємців за заповітом. Зміст заповіту. Право на обов'язкову частку у спадщині. Позбавлення спадщини. Заповідальний відказ. Покладання. Скасування та зміна заповіту. Виконання заповіту.

Порядок реалізації спадкових прав. Прийняття спадщини. Відмова від спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. (Спадкова трансмісія). Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця. Видача свідоцтва про право спадкування. Відумерлість спадщини. Спадковий договір.

                                                Розділ 3. Сімейне право

 

Тема1. Загальні положення сімейного права

Історичні форми сім'ї та шлюбу. Поняття і предмет сімейного права. Система сімейного права.

Історія виникнення сімейного законодавства. Історичні аспекти розвитку законодавства про шлюб та сім’ю.

Тема   2. Сімейні правовідносини

Поняття та види сімейних правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення сімейних відносин. Юридичне значення сім'ї. Родство і свояцтво, їх юридичне значення. Захист сімейних прав.

Тема 3. Шлюб

Шлюб за сімейним законодавством. Порядок укладення шлюбу. Особливості реєстрації шлюбу із засудженими.

Тема 4.Особисті і майнові правовідносини подружжя

Обов'язки подружжя по взаємному утриманню. Особисті та майнові права й обов'язки подружжя. Шлюбний контракт.

Тема 5. Припинення шлюбу

Поняття та випадки припинення шлюбу. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу за заявою одного з подружжя. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Юридичні наслідки припинення шлюбу.

Тема  6. Недійсність шлюбу

Підстави для визнання шлюбу недійсним. Порядок визнання шлюбу недійсним.

Тема 7.Особисті права і обов'язки батьків та дітей.

Батьківські права і обов'язки та підстави їх виникнення. Порядок встановлення походження дитини. Порядок встановлення батьківства. Порядок оспорювання батьківства (материнства). Права і обов'язки батьків по вихованню дітей. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

Тема 8. Майнові правовідносини батьків, дітей та інших родичей

Умови стягнення аліментів на дітей. Зменшення розміру аліментів. Визначення заборгованості по аліментах. Обов'язки дітей щодо батьків.

Тема 9. Форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.

Патронат. Прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. Усиновлення(удочеріння). Поняття усиновлення (удочеріння). Порядок усиновлення дітей. Умови, за яких може бути здійснено усиновлення. Таємниця усиновлення. Права і обов'язки усиновителів і усиновлених. Наслідки скасування усиновлення або визнання недійсним.

Тема 10. Опіка і піклування

Поняття опіки і піклування. Припинення опіки і піклування. Органи, що вирішують питання про визначення опіки та піклування. Порядок встановлення опіки та піклування. Права і обов'язки опікунів (піклувальників).

 

Тема 11. Застосування законодавства про шлюб та сім'ю до іноземних громадян і осіб без громадянства.

Застосування законів про шлюб та сім'ю іноземних держав та міжнародних договорів. Укладення та розірвання шлюбу громадян України з іноземними громадянами і шлюбів іноземних громадян між собою в Україні. Застосування іноземних законів і міжнародних договорів. Порядок усиновлення дітей - громадян України. Вирішення питання опіки (піклування), які ускладнені іноземним елементом. 

 

Рекомендована література

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141; з наступними змінами та доповненнями.

         2.Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с;   з наступними змінами та доповненнями.

3.Мазур О.С. Цивільне право України: Навч. посіб. для дистанційн. навчання.- К.: Ун-т Україна, 2005, -287с.

4.Силенко Л.М. Цивільне право України: Ч.1. навчальний посібник. - К.: Алерта, 2004.-328с.

5.Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України.-К.,2003.

   6.Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2-х томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. – Загальна частина. – К., 2003. – С. 678.

7. Цивільне право України. Ч.1.Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти/ Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова та ін.- Харків, Право.-2000, 546с.

   8.Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн./О.В.Дзера (кер.авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін..; За ред.. О.В.Дзери, Н.С. Кузнецової.-2-е вид., доп. і перероб. Кн.1.-К.: Юрінком Інтер, 2004,-736с.

  9.Цивільне право України: Підручник: У 3 кн. – Кн. 1 / Є.О. Харитонов, Р.О. Стефанчук, А.І. Дрішлюк та ін.; За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Одеса: Юрид. літ., 2005. – С.

10. Цивільне та сімейне право України в питаннях та відповідях: За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Одеса: Юрид. літ., 2005.

      11.Цивільне право України: в 2-х томах. Том 1: Підручник / за ред. д-ра юридичн. наук, проф. Є.О.Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої.- Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.- 832с

12. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України.-К.,2003.- 773С.

13. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар ( пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, міністерства юстиції,науковців, фахівців), Т.4.; Обєкти.Правочини.Представництво.Строки./за ред..проф.І.В.Спасибо-Фатєєвої.-Серія «Коментарі та аналітика».-Х.:ФОП Колісник А.А.,2010-.-768с.

   14. Цивільне право: підручник: у 2т. /В.І.Борисова (кер.авт.кол.) Л.М.Баранова, Т.І.Богова та ін..: за ред.. В.І.Борисової, І.В.Спасибо-Фатєєвої, Л.Яроцького.-Х.:Право,-2011.-т.1.-656с.

15. Цивільне право України: Загальна частина: Підручник/В.Г. Фазікош. С.В.Булеца, Р.Б.Олійник та ін.; за ред. В.Г.Фазікоша, С.Б.Булеци.- К.: Знання, 2010.-631с.

16. Харитонов Є.О.,Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. Вид.3. перероб. І доповнене. - К.: Істина, 2011 – 808с.

17. Цивільне право: підручник: у 2х т./В.І.Борисова (кер.авт.кол.) Л.М.Баранова, Т.І. Бєгова та ін.. за ред. В.І.Борисової, І.В.Спасибо- Фатєєвої, В.Л. Яроцького, -Х.: Право, 2012-.- 656с.

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

 

Способи захисту цивільних прав. Поняття цивільного процесуального права .

Місце цивільного процесуального права у системі права України. Джерела цивільного процесуального права. Норми цивільного процесуального права

Дія норм цивільного процесуального права.

Цивільний процес: поняття, провадження, стадії

Наука цивільного процесуального права

 

Тема  2. ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

 

Поняття та система принципів цивільного процесуального права

Зміст окремих принципів цивільного процесуального права

 

Тема 3. ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 

 Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин

 Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин

 Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

Об’єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин

Тема  4. СУД ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

 Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин

 Склад суду. Відводи

 Цивільна юрисдикція суду

 Підсудність

 Наслідки порушення правил підсудності. Зміна підсудності.

 

Тема 5. СТОРОНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 Поняття, ознаки та правовий статус сторін

 Процесуальна співучасть

 Заміна неналежної відповідача

 Процесуальне правонаступництво

 

Тема  6. ТРЕТІ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 Поняття та ознаки третіх осіб

 Треті особи, які заявлять самостійні вимоги щодо предмета спору

 Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

  Порівняльна характеристика третіх осіб, які заявляють та не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

 

 

Тема 7. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ ОСІБ

 

 Мета та підстави участі у цивільному процесі

 Форми участі у цивільному процесі

 Відміна органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших учасників цивільного процесу. 

 

Тема 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 Поняття, значення та види представництва у цивільному процесі

 Юридичне оформлення відносин представництва

 Процесуально-правове становище представника в цивільному процесі

 Припинення представництва. Заміна представника. 

 

Тема 9. ІНШІ УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

 Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу

 Особи, які сприяють розгляду і вирішенню справи по суті

 

Тема 10. СТРОКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 Поняття, значення та види цивільних процесуальних строків

 Обчислення, зупинення, поновлення і продовження цивільних процесуальних строків.

 

Тема 11. СУДОВІ ВИТРАТИ

 Поняття та види судових витрат

 Судовий збір

 Витрати, пов’язані із розглядом справи

 Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Повернення судового збору і коштів на оплату втрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи.

 Розподіл судових витрат 

Тема 12. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ

 

 Поняття та види доказів

 Доказування

 Засоби доказування

 Забезпечення доказів

 

Тема  13. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 Поняття та значення позовного провадження

 Поняття, види та елементи позову

 Способи захисту відповідача від заявленого позову

 Зміни у позовному спорі

 Забезпечення позову

 

Тема 14. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 

 Передумови відкриття провадження

 Процесуальний порядок відкриття провадження у справі

 

 

Тема 15. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

 Поняття, мета, завдання та значення підготовчого провадження

 Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

 Врегулювання спору за участю судді

 

Тема 16. РОЗГЛЯД СПРАВИ ПО СУТІ

 

 Поняття, значення та порядок судового розгляду цивільної справи

 Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи

 Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ

 Фіксування цивільного процесу

 

Тема 17. СУДОВІ АКТИ

 

 Поняття, суть та види судових актів

 Рішення суду та його види

 Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду

 Законна сила рішення суду

 Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив

 Ухвали суду першої інстанції

 Набрання ухвалою суду законної сили.

 Окремі ухвали суду, їх зміст і значення.

 

Тема 18. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ. СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.

 Поняття та особливості заочного розгляду цивільної справи

Заочне рішення

Спрощене позовне провадження.

 

Тема 19. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Історія наказного провадження.  Поняття та особливості наказного провадження

Розгляд справи у порядку наказного провадження

Судовий наказ

Співвідношення судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Виконання судового наказу.

Тема 20. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

 Поняття та значення окремого провадження

 Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження

 Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи . Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

Усиновлення

Встановлення фактів, що мають юридичне значення

Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

 Визнання спадщини відумерлою

Надання психіатричної допомоги у примусовому порядку

Обов’язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу

Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Розгляд судом у порядку окремого провадження справ про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, про поновлення шлюбу після його розірвання, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя.

 

Тема 21. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

Суть та значення апеляційного провадження

 Право апеляційного провадження та порядок його реалізації

 Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом

 Повноваження суду апеляційної інстанції

 Ухвали та рішення та суду апеляційної інстанції

 

Тема 22. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

 

 Суть та значення касаційного провадження

 Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації

 Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції

 Повноваження суду касаційної інстанції

 

Тема 23, ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ТА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ

 

Підстави для порушення провадження.

Суб'єкти права оскарження судових рішень у зв'язку виключними обставинами та порядок його реалізації.

Порядок розгляду справи в зв’язку з нововиявленими обставинами

Право суду при розгляді справи. Порядок прийняття  судового рішення.

Поняття та підстави перегляду судових рішень за виключними обставинами

Процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами

 

 Рекомендована література

 

1.  Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. – Х.: Юрид. акад., 1992. Проблемы науки гражданского процессуального права / под ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2002.

2.  Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: моногр. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

3. Позовне провадження: моногр. / за ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К.: Істина, 2010. – 488 с

4. Васильєва-Шаламова Ж. В. Участь у цивільному процесі експерта та спеціаліста // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. – № 5

5. Васильєв С. В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ. – Х.: Еспада, 2010. – 464 с.

6. Цивільний процес: навч. посіб. / А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. – За ред. Ю. В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2006. – 293 с.

9. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. – 448 с.

 

 

Кримінальне право

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.

Поняття кримінально-правової кваліфікації. Елементи та ознаки складу злочину, їх значення для кримінально-правової кваліфікації. Склад злочину – правова модель і юридична основа кримінально-правової кваліфікації. Формула кримінально-правової кваліфікації. Значення об’єкта злочину для кримінально-правової кваліфікації. Ознаки об’єктивної сторони складу злочину, які є обов’язковими для кримінально-правової кваліфікації злочинів з матеріальним, формальним та усіченим складами. Вплив факультативних ознак об’єктивної сторони «загального складу» на кваліфікацію конкретного злочину. Кваліфікація складених, триваючих і продовжуваних злочинів. Кваліфікація злочинів за суб’єктивними ознаками. Вплив юридичної і фактичної помилок на кваліфікацію. Кваліфікація за суб’єктом злочину. Значення ознак спеціального суб’єкта для кваліфікації. Кваліфікація за наявності кваліфікуючих ознак. Конкуренція норм Особливої частини кримінального законодавства, її відмінність від ідеальної сукупності. Конкуренція загальної і спеціальної норм. Конкуренція між спеціальними нормами. Особливості кваліфікації незакінчених злочинів і злочинів, вчинених у співучасті. Кваліфікація дій за наявності множинності злочинів. Відмінність конкуренції норм від їх колізії. Значення правильної кваліфікації злочинів для здійснення правосуддя, забезпечення принципів справедливості та гуманізму.

ТЕМА 2. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти основ національної безпеки України. Злочини, що посягають на безпеку України у політичній, інформаційній, соціальній, науково-технічній і воєнній сферах. Державна зрада. Поняття і склад цього злочину. Форми державної зради. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду. Шпигунство. Поняття і склад цього злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство. Злочини, що посягають на конституційний лад, територіальну цілісність України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Поняття, склад і види цього злочину. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Поняття, склад і види цього злочину. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Поняття і склад цього злочину. Злочини, що посягають на економічну основу України. Диверсія. Поняття і склад злочину.

ТЕМА 3. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ.

Поняття і види злочинів проти життя та здоров’я особи. Злочини проти життя, їх загальна характеристика і види. Умисне вбивство. Поняття, склад і види цього злочину. Відмінність вбивства від інших злочинів, поєднаних із спричиненням смерті потерпілому. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Поняття і склад цього злочину. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Поняття і склад цього злочину. Вбивство через необережність. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти здоров’я, їх характеристика і види. Поняття і види тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне легке тілесне ушкодження. Поняття, склад і види цього злочину. Побої і мордування. Поняття, склад і види цього злочину. Катування. Поняття, склад і види цього злочину. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Поняття, склад і види цього злочину. Зараження венеричною хворобою. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що ставлять в небезпеку життя і здоров’я людини. Незаконне проведення аборту. Поняття, склад і види цього злочину. Залишення в небезпеці. Поняття, склад і види цього злочину. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконна лікувальна діяльність. Поняття і склад цього злочину. Ненадання допомоги хворому медичним працівником. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення прав пацієнта. Поняття і склад цього злочину. Незаконне проведення дослідів над людиною. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне розголошення лікарської таємниці. Поняття і склад цього злочину.

ТЕМА 4. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти особистої волі. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття, склад і види цього злочину. Захоплення заручників. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне поміщення в психіатричний заклад. Поняття, склад і види цього злочину. Підміна дитини. Поняття і склад цього злочину. Злочини проти честі та гідності особи. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Поняття, склад і види цього злочину. Експлуатація дітей. Поняття, склад і види цього злочину.

ТЕМА 5. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

 Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Види об’єктів цих злочинів. Поняття статевої свободи та статевої недоторканості. Зґвалтування. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної сторони.  Поняття безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єкт цього злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Поняття співвиконавців цього злочину. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної сторони. Поняття безпорадного стану потерпілої особи. Потерпілий від злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину. Характеристика суб’єкта. Співвідношення цього злочину із зґвалтуванням. Примушування до вступу у статевий зв’язок. Потерпілий від злочину. Поняття примушування, його форми. Момент закінчення цього злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від зґвалтування. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Поняття статевої зрілості. Потерпілий від злочину. Поняття добровільності потерпілого на вступ з ним у статевий зв’язок. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від зґвалтування неповнолітнього та малолітнього. Розбещення неповнолітніх. Вік потерпілого. Поняття розпусних дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

ТЕМА 6. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

 Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина. Проблема місця норм, що передбачають відповідальність за посягання на виборчі, трудові та інші особисті права у системі Особливої частини кримінального права. Злочини проти виборчих прав. Перешкоджання здійсненню виборчого права. Поняття перешкоджання і способи його здійснення. Момент закінчення. Суб’єкт цього злочину. Кваліфікуючі ознаки. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців. Предмет цього злочину. Види дій. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму. Поняття «незаконного» знищення. Кваліфікуючі ознаки. Порушення таємниці голосування. Характеристика діяння та спосіб його вчинення. Суб’єкт цього злочину. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку). Види дій. Особливості суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки. Порушення законодавства про референдум. Характеристика діяння та спосіб його вчинення. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки цього злочину. Злочини проти трудових прав. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Поняття законної професійної діяльності. Форми перешкоджання. Поняття переслідування. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Грубе порушення законодавства про працю. Потерпілий від злочину. Конструкція складу цього злочину. Види діянь. Мотив як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони даного злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Грубе порушення угоди про працю. Поняття угоди про працю. Потерпілий від злочину. Форми порушення угоди. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Примушення до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку. Види діянь. Форми примушування. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину.  Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Поняття безпідставності невиплати. Зміст вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій. Характеристика перешкоджання. Момент закінчення цього злочину. Зміст вини. Суб’єкт злочину. Злочини проти сім’ї. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Потерпілий від цього злочину. Поняття злісності ухилення. Момент закінчення злочину. Кваліфікуюча ознака. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Специфіка потерпілого. Поняття злісності ухилення. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, стосовно якої встановлена опіка чи піклування. Потерпілий від цього злочину. Поняття злісності невиконання обов’язків. Зміст тяжких наслідків як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Зловживання опікунськими правами. Форми зловживання. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Поняття таємниці усиновлення. Об’єктивна сторона злочину. Момент закінчення даного злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння). Види дій та їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єкт основного та кваліфікованого складів злочину. Кваліфікуючі ознаки. Злочини у сфері охорони права на об’єкти інтелектуальної власності. Порушення авторського права й суміжних прав. Предмет злочину. Види дій. Поняття матеріальної шкоди та її розміри. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію. Предмет злочину. Його відмежування від предмета порушення авторського права. Наслідки. Суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Злочини проти свободи совісті. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії. Види діянь. Суб’єкт основного та кваліфікованого складів злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Поняття інших тяжких наслідків як однієї з особливо кваліфікуючих ознак. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Предмет злочину. Поняття релігійної споруди і культового будинку. Види дій. Момент закінчення. Суб’єкт злочину. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь. Предмет злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Особливості конструкції складу цього злочину. Можливість правомірного припинення релігійних обрядів. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Види наслідків. Суб’єкт злочину. Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. Поняття групи та її ознаки. Види діянь. Особливості законодавчої конструкції цього злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Злочини проти інших особистих прав громадян. Порушення недоторканності житла. Поняття житла чи іншого володіння особи. Види дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення з самоправством. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Поняття таємниці - 9 - листування. Види дій та їх характеристика. Обставини, що виключають протиправність таких дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від суміжного злочину – незаконного використання спеціальних засобів негласного отримання інформації. Порушення недоторканності приватного життя. Поняття приватного життя. Види дій та способи їх вчинення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Порушення права на отримання освіти. Характеристика незаконної відмови та вимоги. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Порушення права на безоплатну медичну допомогу. Види дій, що передбачені в різних частинах цієї статті. Поняття вимоги оплати та скорочення мережі закладів охорони здоров’я. Момент закінчення злочину. Специфіка суб’єкта. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина.

 

ТЕМА 7. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Поняття, загальна характеристика злочинів проти власності. Система злочинів проти власності. Корисливі злочини проти власності, пов’язані з вилученням чужого майна та його обертанням на свою користь або користь інших осіб. Поняття та загальна характеристика цієї групи злочинів проти власності. Види предмета цих злочинів. Поняття майна, його ознаки. Поняття вилучення майна та його обертання на свою користь або користь інших осіб. Зміст протиправності та безоплатності цих дій. Конструкція складів цієї групи корисних злочинів, момент їх закінчення. Види та характер наслідків. Загальні ознаки суб’єктивної сторони. Вина, мотив та мета цих злочинів. Типові кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Примітки. Спосіб вчинення дій як критерій розподілу цих злочинів на види. Крадіжка. Поняття. Зміст таємності викрадення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Поняття повторності крадіжки. Значення примітки для кваліфікації інших корисливих злочинів проти власності. Відмежування від суміжних злочинів (грабежу, шахрайства, деяких екологічних злочинів та ін.). Грабіж. Основний та додатковий безпосередні об’єкти. Зміст відкритого характеру викрадання. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Відмежування від суміжних злочинів (крадіжки, розбою, вимагання). Розбій. Поняття й ознаки. Основний та додатковий безпосередні об’єкти. Особливості складу злочину за конструкцією об’єктивної сторони. Характер насильства. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів (насильницького грабежу, вимагання, бандитизму). Співвідношення з вбивством з корисливих мотивів. Вимагання. Основний і додатковий безпосередні об’єкти. Особливості предмета. Варіанти погрози. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів (насильницького грабежу та розбою). Шахрайство. Поняття й ознаки. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмежування від крадіжки, поєднаної з оманою. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Способи вчинення. Відмінність привласнення майна від його розтрати. Момент закінчення. Поняття й ознаки заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Суб’єктивні ознаки. Види суб’єктів цього злочину та їх специфіка. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від крадіжки. Корисливі злочини проти власності, не пов’язані з вилученням майна та обертанням його на свою користь або користь інших осіб. Відмежування від корисних злочинів проти власності, пов’язаних із вилученням майна і обертанням його на свою користь або користь інших осіб. Загальна характеристика та види цих злочинів. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Об’єкт та предмет цього злочину. Специфіка об’єктивної сторони. Способи вчинення дій. Відсутність ознак шахрайства. Конструкція складу. Характеристика наслідків, розмір шкоди. Кваліфікуючі ознаки. Значення примітки. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї. Особливості предмета злочину. Поняття привласнення. Момент закінчення. Особливості суб’єктивної сторони. Відмінність від крадіжки. Придбання або збування майна, завідомо здобутого злочинним шляхом. Поняття предмета цього злочину. Форми діяння. Поняття заздалегідь не обіцяного придбання, збуту та зберігання. Відсутність ознак легалізації. Момент закінчення злочину. Завідомість як ознака суб’єктивної сторони. Відмінність від співучасті у інших злочинах. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Види дій. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки. Некорисливі злочини проти власності. Умисне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Наслідки. Кваліфікуючі ознаки. Характеристика способів кваліфікованого злочину цього виду. Специфіка вини в кваліфікованому злочині. Необережне знищення або пошкодження майна. Види діяння. Специфіка наслідків. Суб’єктивні ознаки злочину. Порушення обов’язків щодо охорони майна. Види діяння. Момент закінчення злочину. Зміст наслідків. Суб’єктивні ознаки злочину. Погроза знищення майна. Специфіка об’єкта. Зміст погрози (способи знищення майна, якими погрожує суб’єкт). Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти власності.

ТЕМА 8. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської та бюджетної систем України. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів. Предмет злочину. Відмінність цього злочину від шахрайства за ознаками предмета. Види дій. Момент закінчення цього злочину. Мета злочину. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Види предмета злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Характеристика діянь. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Контрабанда. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Поняття митного кордону. Відмінність цього злочину від адміністративних правопорушень і суміжних злочинів. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Предмет злочину. Види та характеристика діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Предмет злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону. Предмет злочину. Визначення його розміру. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Предмет злочину. Характеристика діяння. Наслідки. Форма вини. Суб’єкт злочину. Визначення розміру наслідків у примітці. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Незаконна приватизація державного, комунального майна. Предмет злочину. Поняття приватизації. Форми діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб’єктів господарювання. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Предмет цього злочину. Перелік дій. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки. Зайняття гральним бізнесом. Ознаки об’єктивної сторони частин 1 та 2 цієї статті. Конструкція складів. Фіктивне підприємництво. Ознаки об’єктивної сторони. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки. Протидія законній господарській діяльності. Характеристика діяння, спосіб вчинення. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від вимагання. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ознаки предмета. Види та характеристика діянь. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Роз’яснення в примітці. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Ознаки предмета. Види та характеристика діянь за частиною першою та другою. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуюча ознака. Доведення до банкрутства. Поняття доведення до банкрутства. Особливості суб’єктивної сторони. Зміст примітки. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Предмет злочину. Види дій. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю. Предмет. Види дій. Наслідки. Мета злочину. Розголошення комерційної або банківської таємниці. Предмет злочину. Характер діяння. Наслідки. Форма вини. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Предмет злочину. Діяння. Адресат одержання неправдивої інформації. Мета надання неправдивої інформації. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти власності. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів. Предмет злочину. Види дій. Ознаки суб’єктивної сторони. Зміст примітки. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Діяння. Наслідки. Суб’єкт злочину. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів. Предмет злочину. Особливості конструкції складу цього злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочину. Наслідки. Кваліфікуючі та особливо Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру матеріальної шкоди у примітці. Незаконне використання інсайдерської інформації. Потерпілий від злочину. Предмет злочину. Види дій. Наслідки. Суб’єктивна сторона. Особливості суб’єкта. Зміст примітки. Приховування інформації про діяльність емітента. Предмет злочину. Види діянь. Кваліфікуюча ознака. Зміст примітки. Злочини у сфері обслуговування. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок. Предмет злочину. Види діянь. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт. Кваліфікуюча ознака. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Предмет злочину. Поняття «небезпечна» продукція. Розмір предмета. Його визначення в примітці. Ознаки об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Проблеми кваліфікації у разі настання тяжких наслідків.

 

ТЕМА 9. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

 Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти довкілля. Злочини проти екологічної безпеки. Порушення правил екологічної безпеки. Безпосередній об’єкт. Види діянь. Час вчинення злочину. Види наслідків. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Характеристика діяння. Наслідки цього злочину. Місце як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля. Предмет злочину. Види діянь. Особливості наслідків. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт. Кваліфікуюча ознака. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Поняття об’єктів природно-заповідного фонду. Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони даної норми. Кваліфікуючі ознаки. Злочини в сфері використання водних ресурсів і атмосферного повітря. Забруднення атмосферного повітря. Види діянь. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Відповідальність за утворення загрози настання наслідків. Кваліфікуючі ознаки злочину. Порушення правил охорони вод. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Поняття забруднення. Наслідки цього злочину. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від забруднення моря. Забруднення моря. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Види діянь, що передбачені в різних частинах цієї статті. Поняття забруднення. Наслідки. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмежування від порушення правил охорони вод. Злочини у сфері використання землі та її надр. Забруднення або псування земель. Особливості законодавчої конструкції. Види діянь. Наслідки. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. Порушення правил охорони надр. Особливості законодавчої конструкції складу злочину. Види діянь. Наслідки цього злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. Порушення законодавства про континентальний шельф України. Особливості законодавчої конструкції складу цього злочину. Поняття континентального шельфу. Види діянь. Кваліфікуючі ознаки злочину. Безгосподарське використання земель. Особливості законодавчої конструкції. Характеристика діяння. Наслідки цього злочину. Форми вини. Суб’єкт злочину. Злочини в сфері використання рослинного світу. Знищення або пошкодження лісових масивів. Предмет цього злочину. Особливості законодавчої конструкції цього злочину. Поняття знищення й пошкодження. Спосіб як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Наслідки цього злочину. Момент закінчення. Кваліфікуючі ознаки злочину. Незаконна порубка лісу. Предмет цього злочину. Поняття незаконної порубки. Момент закінчення злочину. Місце як обов’язкова ознака об’єктивної сторони. Відмінність незаконної порубки від знищення або пошкодження лісових масивів. Порушення законодавства про захист рослин. Предмет злочину. Характеристика дії. Наслідки. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт. Злочини в сфері використання тваринного світу. Незаконне полювання. Особливості законодавчої конструкції. Поняття полювання. Види порушення правил полювання. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне заняття рибним, тваринним або іншим водним добувним промислом. Наслідки як обов’язкова ознака цього злочину, їх зміст. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність цього злочину від незаконного полювання. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Порушення ветеринарних правил. Наслідки цього злочину, їх характеристика. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти довкілля.

ТЕМА 10. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки та їх система. Створення злочинних об’єднань, участь у них та у вчинюваних ними або пов’язаних із ними злочинах. Створення злочинної організації. Поняття злочинної організації. Характеристика створення та інших видів дій, передбачених цією статтею. Поняття сходки представників злочинних організацій або організованих груп. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Спеціальні умови звільнення від кримінальної відповідальності. Коло діянь, на які вони не розповсюджуються. Сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності. Поняття й види заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Момент закінчення цього злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Бандитизм. Поняття та ознаки банди. Форми бандитизму. Особливості законодавчої конструкції даного злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікація дій осіб віком до 16 років, які брали участь у банді. Відмінність бандитизму від розбою. Терористичний акт. Поняття терористичного акту, види дій. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони та її види. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Втягнення у вчинення терористичного акту. Поняття втягнення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Публічні заклики до вчинення терористичного акту. Предмет злочину. Види дій. Кваліфікуюча ознака (особливості способу). Створення терористичної групи чи терористичної організації. Розмежування терористичної групи і терористичної організації. Види дій. Момент закінчення. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Коло діянь, на які вони не розповсюджуються. Сприяння вчиненню терористичного акту. Види сприяння. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки.  Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Зміст неправдивого повідомлення. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Поняття воєнізованого або збройного формування (зміст примітки). Види діянь, що передбачені в різних частинах статті. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Коло діянь, на які вони не розповсюджуються. Напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Характеристика предмета злочину. Поняття нападу. Момент закінчення злочину. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Предмет злочину. Форми дій. Момент закінчення злочину залежно від форми дії. Суб’єктивна сторона, суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Види предмета злочину у різних частинах статті. Форми діянь щодо видів предмета. Момент закінчення злочину. Момент закінчення злочину залежно від форми дії. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Предмет злочину. Характеристика діяння. Види наслідків. Форми вини. Суб’єкт злочину. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Його законодавче визначення. Види діянь. Момент закінчення. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію. Види предмета злочину. Характеристика дії. Специфіка наслідків. Суб’єкт. Суб’єктивна сторона. Мета як кваліфікуюча ознака цього злочину. Особливо кваліфікуючі ознаки. Погроза вчинити викрадення або використати радіоактивні матеріали. Зміст погрози, яка передбачена різними частинами статті, її мета. Адресат погрози. Момент закінчення злочину. Злочини, пов’язані з порушенням правил, що забезпечують громадську безпеку. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами. Предмет злочину. Види правил та їх порушень. Специфіка наслідків. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Предмет злочину. Поняття зони відчуження та зони обов’язкового відселення. Види дій. Поняття переміщення та придбання зазначених предметів. Момент закінчення злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення з екологічними злочинами. Незаконне ввезення на територію України відходів та вторинної сировини. Предмет як конститутивна та кваліфікуюча ознака цього злочину. Зміст ввезення та транзиту. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин. Предмет злочину. Поняття повітряного судна. Зміст діяння. Момент закінчення злочину. Його суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Особливість вини в кваліфікованому складі. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Характеристика діяння. Види наслідків, їх уточнення в примітці. Особливості вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти громадської безпеки.

ТЕМА 11. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА.

Загальна характеристика і види. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Основний й додатковий безпосередні об’єкти злочину. Потерпілий. Загальна характеристика правил охорони праці. Наслідки порушення правил. Специфіка суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Потерпілий від злочину. Загальна характеристика зазначених робіт. Порушення правил та специфіка їх наслідків. Специфіка суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення з іншими злочинами проти безпеки виробництва. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Потерпілі від злочину. Поняття відповідного підприємства (цеху). Порушення правил та види їх наслідків. Специфіка суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення з іншими злочинами проти безпеки виробництва. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Поняття ядерної та радіаційної безпеки. Потерпілі від злочину. Поняття відповідного підприємства (цеху). Порушення правил та види їх наслідків. Специфіка суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення з іншими злочинами проти безпеки виробництва. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Потерпілі від злочину. Порушення правил та види їх наслідків. Специфіка суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення з іншими злочинами проти безпеки виробництва. Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти безпеки виробництва.

 

ТЕМА 12. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

 Загальна характеристика та система злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини, які посягають на безпеку руху та експлуатації залізничного, водного та повітряного транспорту. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Характеристика предмета. Види правил. Види діянь. Особливості наслідків, що передбачені в основному складі злочину. Поняття створення небезпеки. Форми вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки та особливо кваліфікуючі ознаки. Пошкодження шляхів сполучення й транспортних засобів. Предмет злочину, його види. Особливості конструкції складу даного злочину (види наслідків). Вина та мета. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від диверсії. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового суден. Предмет злочину. Види та характеристика дій. Момент закінчення злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Предмет злочину. Поняття блокування та способи його вчинення. Поняття захоплення. Особливості наслідків. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків. Потерпілий від злочину. Поняття та способи примушування. Зміст погрози. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Порушення правил повітряних польотів. Поняття порушення правил. Особливості наслідків. Форми вини. Специфіка суб’єкта злочину. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил використання повітряного простору. Види правил. Особливість наслідків їх порушення. Форми вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо  кваліфікуючі ознаки. Самовільне, без нагальної потреби, зупинення потяга. Способи вчинення діяння. Особливості наслідків. Специфіка суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Ненадання допомоги судну та особам, які зазнали лиха. Потерпілі від злочину. Характер діяння. Місце та обстановка його вчинення. Специфічні умови відповідальності за ненадання допомоги. Момент закінчення. Суб’єкт злочину. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден. Характер діяння. Обстановка вчинення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Злочини, які посягають на безпеку руху та експлуатації автотранспорту і міського автотранспорту. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Визначення транспортного засобу в примітці. Види порушень та їх наслідки. Специфіка вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від адміністративного правопорушення. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Предмет злочину. Види діянь. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона. Види суб’єктів злочину. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху. Поняття правил, норм й стандартів. Види їх порушень. Види наслідків. Специфіка суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття транспортного засобу. Способи незаконного заволодіння (їх визначення в примітці). Момент закінчення даного злочину залежно від способу. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Відмежування від злочинів проти власності. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Види предмета злочину. Види дій. Момент закінчення. Форма вини. Суб’єкт злочину. Порушення чинних на транспорті правил. Види транспорту. Види порушень. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Коло суб’єктів злочину. Співвідношення із суміжними складами. Злочини проти безпеки експлуатації інших видів транспорту. Пошкодження об’єктів магістральних газо- та нафтопродуктопроводів. Предмет злочину. Види дій. Особливості наслідків. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

ТЕМА 13. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти громадського порядку та моральності. Злочини, які порушують громадський порядок і громадський спокій. Групове порушення громадського порядку. Поняття і склад цього злочину. Масові заворушення. Поняття, склад і види цього злочину. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Поняття і склад цього злочину. Хуліганство. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що мають ознаки вандалізму. Наруга над могилою. Поняття і склад цього злочину. Знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини  та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці. Поняття, склад і види цього злочину. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду. Поняття, склад і види цього злочину. Жорстоке поводження з тваринами. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують відносини у сфері моральності та нормального розвитку неповнолітніх. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Поняття, склад і види цього злочину. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Поняття, склад і види цього злочину. Створення або утримання місць розпусти і звідництво. Поняття, склад і види цього злочину. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття, склад і види цього злочину. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття і склад цього злочину. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти громадського порядку та моральності.

ТЕМА 14. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Загальна характеристика та система цих злочинів. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Визначення розміру наркотичних засобів у примітці. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Предмет злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Кваліфікуючі ознаки. Види розміру. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Види предмета. Об’єктивні ознаки. Мета. Кваліфікуючі ознаки злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Специфіка мети. Види розміру. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Об’єкт злочину. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Види розміру. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Види предмета та діянь. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів. Предмет злочину. Види діянь. Момент закінчення. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. Предмет злочину. Види дій. Мета вчинення дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення  наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням. Предмет злочину. Види діянь. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від злочинів проти власності. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Предмет злочину. Ознаки об’єктивної сторони. суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення цього злочину із збутом наркотичних засобів. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Предмет злочину. Форми схиляння. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів. Предмет злочину. Поняття публічності. Місце вчинення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікуючі ознаки. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин. Предмет злочину. Види діянь. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Предмет злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин. Предмет злочину. Характеристика дій. Момент закінчення. Мета злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуюча ознака. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Предмет злочину. Види правил та способи їх порушення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. Види предмета та їх характеристика. Види діянь, які передбачені різними частинами статті. Момент закінчення злочину. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів. Предмет злочину. Види діянь. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Предмет злочину. Його визначення в примітці. Поняття спонукання. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Специфіка віку суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів. Поняття предмета цього злочину. Поняття схиляння. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт цього злочину. Специфіка віку суб’єкта. Інші злочини проти здоров’я населення. Порушення правил боротьби з епідеміями. Види діянь. Наслідки. Ознаки суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами. Предмет. Види діянь. Види наслідків. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції. Види предмета злочину. Види діянь. Ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони. Види наслідків. Кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

ТЕМА 15. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

 Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Їх родовий об’єкт, система та види. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденціальної інформації. Розголошення державної таємниці. Характеристика предмета злочину. Поняття розголошення. Момент закінчення. Форми вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від державної зради або шпигунства. Втрата документів, що містять державну таємницю. Предмет злочину та його види. Поняття порушення порядку поводження з цими предметами. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави. Предмет злочину та його види. Характеристика дій. Момент закінчення. Мета дій. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від державної зради, шпигунства, розголошення державної таємниці. Злочини, які посягають на недоторканність державних кордонів. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Види дій. Момент закінчення злочину. Зміст суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки. Види предмета злочину. Особливості об’єктивних і суб’єктивних проявів злочину. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Особливості предмета цього злочину. Характеристика порушення правил. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Порушення правил міжнародних польотів. Види дій. Момент закінчення. Форми вини та їх зміст. Специфіка суб’єкта. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних сил України. Ухилення від призову на строкову військову службу. Поняття військової служби. Зміст і форми ухилення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Ухилення від призову за мобілізацією. Поняття мобілізації. Зміст і форми ухилення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів. Особливості конструкції об’єктивної сторони. Форма вини. Специфіка суб’єкта. Відмінність від суміжних військових злочинів. Проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Поняття та загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Соціальна обумовленість криміналізації цих діянь. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Види предмета злочину. Зміст втручання. Види наслідків. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примітки. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Предмет злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Поняття збуту та розповсюдження. Момент закінчення злочину. Форма вини. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Предмет злочину. Види дій, що передбачені різними частинами статті. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється. Предмет злочину. Види діянь. Зміст наслідків. Специфіка суб’єкту злочину. Кваліфікуючі ознаки. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку. Поняття перешкоджання. Зміст розповсюдження. Види наслідків. Суб’єктивні ознаки. Викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. Предмет злочину. Види діянь. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

ТЕМА 16. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

 Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Система цих злочинів. Злочини в сфері використання державних символів. Наруга над державними символами. Предмети злочину. Види діянь, що становлять наругу над державними символами. Зміст поняття публічності. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт. Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському суднах. Предмет злочину. Характеристика дій. Місце вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Злочини, пов’язані із перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань громадян. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Поняття зборів, мітингів, походів і демонстрацій та незаконного перешкоджання їм. Способи перешкоджання. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Специфіка суб’єкта злочину. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Предмет злочину. Види та характеристика діянь. Момент закінчення. Мета злочину. Суб’єкт. Злочини проти представників влади, представників правоохоронних органів,  членів громадських формувань. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовцеві. Потерпілі від цього злочину. Поняття опору. Час вчинення злочину. Відмежування опору злочинів проти здоров’я і від злісної непокори як адміністративного правопорушення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Зміст примушування до виконання явно незаконних дій. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього злочину. Форми втручання. Момент закінчення. Зміст вини, мотиву та мети при вчиненні злочину. Суб’єкт втручання. Кваліфікуючі ознаки. Втручання у діяльність державного діяча. Потерпілий від цього злочину. Форми втручання. Момент закінчення. Зміст суб’єктивної сторони злочину. Кваліфікуючі ознаки. Погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу. Потерпілий від цього злочину. Зміст погрози та характер насильства. Момент закінчення злочину. Особливість суб’єктивної сторони. Суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча. Потерпілий від злочину. Зміст погрози та характер насильства. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу. Предмет злочину. Потерпілий від злочину. Об’єктивна сторона. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця. Потерпілі від злочину. Поняття «посягання на життя». Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність цього злочину від умисного вбивства особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника. Потерпілі від злочину. Види дій. Поняття тримання. Мета злочину. Відмежування цього злочину від захоплення заручників. Погроза або насильство стосовно службової особи чи громадянина, які виконують громадський обов’язок. Потерпілі від цього злочину. Поняття громадського обов’язку. Зміст погрози та характер насильства. Мета злочину. Відмінність цього злочину від погрози або насильства стосовно працівника правоохоронного органу. Кваліфікуючі ознаки. Перешкоджання діяльності народного депутата та депутата місцевої ради. Потерпілий від злочину. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Відмінність цього злочину від втручання у діяльність народного депутата України. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, які виконують громадський обов’язок. Потерпілий від злочину. Поняття громадського обов’язку. Види дій. Мотив злочину. Суб’єкт. Відмежування цього злочину від умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу та від умисного знищення або пошкодження майна. Кваліфікуючі ознаки. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Види діянь. Поняття суспільно небезпечних дій, з якими поєднане самовільне присвоєння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем. Види предмета злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Мотиви злочину. Кваліфікуючі ознаки. Значення важливості документа для кваліфікації. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Предмет злочину. Види дій. Поняття підроблення, збуту, використання предметів злочину. Мотив злочину. Кваліфікуючі ознаки. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Ознаки об’єктивної сторони злочину. Суб’єктивні ознаки. Питання суб’єкта цього злочину. Відмежування від порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер. Кваліфікуючі ознаки. Умисне пошкодження ліній зв’язку. Види предмета. Наслідки пошкодження. Форма вини. Суб’єкт злочину. Інші злочини проти авторитету держави та діяльності об’єднань громадян. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації. Розмір предмета злочину. Специфіка способу одержання незаконної винагороди. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Відмінність від одержання хабара. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Потерпілі від цього злочину. Способи примушування. Зміст погрози. Момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність цього злочину від вимагання чужого майна. Самоправство. Особливості об’єктивної сторони. Поняття оспорювання правомірності вчинених дій. Характер наслідків. Суб’єкт злочину. Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

ТЕМА 17. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ

 Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності. Злочини, що вчиняються шляхом зловживання, перевищення влади або службового становища та шляхом недбалості. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми Перевищення влади або службових повноважень. Поняття, склад і види цього злочину. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Поняття, склад і види цього злочину. Службове підроблення. Поняття, склад і види цього злочину. Службова недбалість. Поняття, склад і види цього злочину. Поняття, характеристика та види хабарництва. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне збагачення. Поняття, склад і види цього злочину. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Поняття, склад і види цього злочину. Підкуп особи, яка надає публічні послуги. Поняття, склад і види цього злочину. Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поняття, склад і види цього злочину.  Зловживання впливом. Поняття, склад і види цього злочину Провокація підкупу. Поняття, склад і види цього злочину.

ТЕМА 18. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

 Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти правосуддя. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури та суду. Завідомо незаконне затримання, привід або арешт. Види дій та їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Специфіка суб’єкта. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Відмінність від злочинів проти волі. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Порушення права на захист. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивних ознак. Кваліфікуючі ознаки. Співвідношення із службовим зловживанням. Втручання у діяльність судових органів. Способи втручання. Момент закінчення злочину. Мета вчинення дій. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Втручання у діяльність захисника чи представника особи. Поняття та види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Злочини, що посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, власність учасників судочинства. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя Потерпілі від цього злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. Мета злочину. Відмежування від інших злочинів, пов’язаних із посяганням на життя особи. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. Потерпілі від злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. Мета злочину. Відмежування від інших злочинів, пов’язаних із посяганням на життя особи. Погроза або насильство стосовно суддів, народного засідателя чи присяжного. Потерпілі від злочину. Зміст погрози. Види насильства. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи. Зміст погрози. Види насильства. Момент закінчення злочину. Потерпілий від цього злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування від суміжних злочинів. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного. Предмет злочину. Потерпілий від злочину. Види дій. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Особливість суб’єктивної сторони кваліфікованих злочинів. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи. Предмет злочину. Потерпілий. Види дій. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Особливість суб’єктивної сторони кваліфікованих злочинів. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних доказів по справі. Примушування давати показання. Способи і час вчинення діяння. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони та суб’єкта. Кваліфікуючі ознаки. Відмінність від кваліфікованого катування. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Зміст діяння та способи вчинення діяння. Адресати неправдивого повідомлення. Момент закінчення злочину.  Особливості суб’єктивної сторони. Кваліфікуючі ознаки. Завідомо неправдиве показання. Види дій. Час вчинення. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків. Види діяння. Момент закінчення злочину. Обставини, що виключають злочинність цього діяння. Час вчинення цього злочину. Суб’єктивна сторона. Види суб’єктів. Особи, які не підлягають відповідальності за відмову давати показання. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку. Потерпілий від цього злочину. Способи перешкоджання. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Злочини, які перешкоджають своєчасному розкриттю та припиненню злочинів. Невжиття заходів безпеки стосовно осіб, взятих під захист. Потерпілий від цього злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. Наслідки. Суб’єктивні ознаки. Розголошення відомостей про заходи безпеки стосовно особи, взятої під захист. Потерпілі від злочину. Види діяння. Наслідки. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Розголошення даних досудового слідства або дізнання. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Приховування злочину. Види діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивні ознаки. Особи, які не підлягають відповідальності за цей злочин. Відмінність від співучасті у злочині. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішенню) або призначеного покарання. Невиконання судового рішення. Предмет злочину. Види діяння. Час вчинення. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони та суб’єкта злочину. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описане чи підлягає конфіскації. Предмет злочину. Способи вчинення діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Особливості суб’єкта. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Види покарань, ухилення від яких передбачено різними частинами цієї статті. Поняття ухилення. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у вигляді позбавлення волі. Види покарань, що передбачені різними частинами статті. Поняття неповернення до місця відбування покарання. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи. Поняття злісності непокори. Інші види діяння. Стягнення, які є додатковими умовами притягнення до кримінальної відповідальності за дані діяння. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ. Потерпілі від злочину. Види дій. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти. Поняття та ознаки діяння. Місце вчинення злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу. Види діяння. Місце вчинення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Порушення правил адміністративного нагляду. Види порушень. Умови звільнення від кримінальної відповідальності. Момент закінчення злочину. Особливості суб’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Проблеми вдосконалення законодавства про злочини проти правосуддя.

ТЕМА № 19. ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ.

 Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. Поняття військового злочину. Злочини проти порядку підлеглості і дотримання військової честі. Непокора. Поняття, склад і види цього злочину. Невиконання наказу. Поняття, склад і види цього злочину. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків. Поняття, склад і види цього злочину. Погроза або насильство щодо начальника. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують порядок проходження військової служби. Самовільне залишення військової частини або місця служби. Поняття, склад і види цього злочину. Дизертирство. Поняття, склад і види цього злочину. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують порядок користування військовим майном. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Марнотратство або втрата військового майна. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують порядок експлуатації військової техніки. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що посягають на порядок зберігання військової таємниці. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини, що порушують порядок несення військової служби на полі бою і в районі воєнних дій. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни. Поняття і склад цього злочину. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Поняття і склад цього злочину. Добровільна здача в полон. Поняття і склад цього злочину. Мародерство. Поняття і склад цього злочину. Злочини, що порушують вимоги міжнародних конвенцій. Насильство над населенням у районі воєнних дій. Поняття, склад і види цього злочину. Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Злочини проти миру. Пропаганда війни. Поняття і склад цього злочину. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення законів та звичаїв війни. Поняття, склад і види цього злочину. Посягання на життя представника іноземної держави. Поняття і склад цього злочину. Найманство. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти безпеки людства Застосування зброї масового знищення. Поняття, склад і види цього злочину.  Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення. Поняття і склад цього злочину. Екоцид. Поняття і склад цього злочину. Геноцид. Поняття, склад і види цього злочину. Злочини проти міжнародного правопорядку. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист. Поняття, склад і види цього злочину. Піратство. Поняття, склад і види цього злочину.

 

 Рекомендована література

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти /М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001.

Кримінальне право України: Заг. частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.; Відп.ред. Кондратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. /За ред. проф.П.С.Матишевського, доц. П.П.Андрушка, С.Д.Шапченка. К.: Юрінком Інтер, 1997.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студ юрид. вузів і фак.-К.: А.С.К., 2001.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під заг. ред. Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. Загальна частина. – К.: Форум, 2001.

Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ред. М. І. Мельник, В. А. Клименко. - К. : Юридична думка, 2004. - 656 с.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і факультетів / За ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, П.П. Андрушка.- К.: Юрінком Інтер, 1999.- 892 с.

Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина. Курс лекцій. – Київ: Знання. – 2000. –771 с.

 

Кримінальний процес

 

Тема 1. Докази у кримінальному провадженні.

 Теорія доказів у кримінальному процесуальному праві Поняття теорії доказів для кримінального провадження. Значення доказування у кримінальному процесі. Місце теорії судових доказів у системі наукових знань. Правові гарантії у кримінальному процесуальному доказуванні. Завдання кримінального процесуального доказування. Співвідношення доказового права і теорії судових доказів. Поняття і класифікація доказів. Непрямі докази в кримінальному процесі. Процесуальні джерела доказів. Юридичні властивості доказів у кримінальному процесі. Моральні засади доказування.

Тема 2. Кримінальне процесуальне доказування як форма пізнання.

 Кримінально-процесуальне доказування як різновид пізнавальної діяльності. Співвідношення наукового пізнання і доказування. Презумпції в кримінальному процесуальному доказуванні. Збирання, перевірка та оцінка доказів і їх 5 процесуальних джерел як елементи процесу доказування. Способи збирання доказів стороною обвинувачення. Шляхи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Внутрішнє переконання як елемент оцінки доказів. Суб’єкти доказування на стадії досудового розслідування. Участь сторони захисту в процесі доказування. Предмет доказування. Умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. Характеристика процесуальних джерел доказів. Речові докази у кримінальному процесі. Висновок експерта як джерело доказів.

 Тема 3. Слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів у кримінальному процесі.

 Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій. Класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій. Допит та його процесуальне оформлення. Особливості виклику і допиту малолітньої або неповнолітньої особи. Пред’явлення для впізнання та його види. Процесуальний порядок пред’явлення для впізнання. Особливості впізнання особи при забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства. Проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції. Обшук та його види. Підстави і процесуальний порядок проведення обшуку. Особливості проведення окремих видів обшуку. Процесуальний порядок оформлення результатів обшуку. Огляд і його види. Процесуальний порядок проведення окремих видів огляду. Особливості проведення огляду трупа. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Слідчий експеримент. Освідування і його види. Порядок проведення і оформлення окремих видів освідування. Експертиза та підстави її проведення. Отримання зразків для проведення експертизи. Негласні слідчі (розшукові) дії: поняття, підстави проведення та види негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 4. Доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

 Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Загальний порядок застосування запобіжних заходів. Зміна чи скасування запобіжного заходу. Особисте зобов’язання та особиста порука. Застава як запобіжний захід. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. Тримання під вартою: підстави та порядок застосування, строки тримання особи під вартою. Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання. Виклик та привід у кримінальному процесі. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження. Відсторонення від посади у кримінальному процесі. Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального провадження. Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження.

 Тема 5. Доказування у судових стадіях кримінального процесу.

 Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження. Доказування на стадії підготовчого провадження. Поняття, суть, значення та завдання стадії 6 судового розгляду. Доказування під час судового розгляду. Провадження в суді присяжних. Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження. Доказування в суді апеляційної інстанції. Суть, завдання і значення касаційного провадження. Доказування в суді касаційної інстанції. Порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судових рішень міжнародною судовою інстанцією.

Тема 6. Доказування при здійсненні кримінального провадження в особливих порядках.

 Поняття та види особливих порядків кримінального провадження. Особливості доказування при здійсненні кримінального провадження в особливих порядках. Кримінальне провадження на підставі угод: види угод та загальний порядок їх судового провадження. Загальна характеристика процесу доказування у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення. Загальна характеристика процесу доказування у кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості. Особливості доказування під час кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Особливості формування доказів та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. Доказування при здійсненні кримінального провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Заходи щодо охорони державної таємниці. Особливості доказування у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю. Особливості доказування у кримінальному провадженні на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141. 6. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90–91).

3. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. // Голос України. – 2016. – 16 січня.

4. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2014, – № 47. – Ст.2051. 17.

5.Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511~55082.

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303.

7.Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст. 232.

8. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 2016 р. № 139.

9. Теорія судових доказів в питаннях та відповідях [текст] навч. посіб. / [Л.Д. Удалова, Д.П. Письменний, О.Ю. Азаров та ін.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 104 с.

10. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник / Лобойко Л. М. – К. : Істина, 201, – 432 с

11. В.В. Молдован, Р.С. Кацавець Кримінальний процес України. Процесуальні документи: Навчальний посібник/ Молдован В.В., Р.С. Кацавець – «Алерта», 2008, 376 с.

12. В.В. Молдован, Р.С. Кацавець Кримінальний процес України: Навчальний посібник / Молдован В.В., Р.С. Кацавець – «Алерта», 2012, - 358с.

 

 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Ґенеза міжнародного права.

Поняття та сутність міжнародного права.

Система міжнародного права.

Джерела міжнародного права.

 

ТЕМА № 2. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО  ПРАВА

Поняття та значення принципів міжнародного права

Характеристика основних принципів міжнародного права.

 

ТЕМА № 3. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ВИЗНАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 

Поняття та види суб’єктів міжнародного права.

Характеристика суб’єктів міжнародного права.

Визнання в міжнародному праві.

Правонаступництво в міжнародному праві.

 

ТЕМА № 4 ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

 Поняття і джерела права міжнародних договорів.

 Поняття міжнародного договору, його структура та форма. Класифікація міжнародних договорів.

Порядок і основні стадії укладення міжнародних договорів. Форми надання державами згоди на обов’язковість міжнародного договору.

Дія та припинення дії міжнародних договорів. Тлумачення міжнародного договору.

Законодавство України про міжнародні договори.

 

ТЕМА № 5. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Поняття і види міжнародних організацій.

Правосуб'єктність міжнародних організацій.

Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, органи.

Регіональні міжнародні організації.

 

 

ТЕМА № 6. ТЕРИТОРІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 Міжнародно-правові питання території. Правовий режим територій.

 Державна територія та її складові частини.

 Правові підстави за засоби зміни державної території.

 Державні кордони, види, способи встановлення, правовий режим.

 

ТЕМА № 7. ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО

 Поняття дипломатичного та консульського права. Органи зовнішніх відносин держав.

 Дипломатичні та консульські представництва держав, їх функції.

 Дипломатичні та консульські привілеї і імунітети.

 

ТЕМА № 8. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

 Поняття галузі міжнародного гуманітарного права.

 Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх закріплення в міжнародних документах.

 Міжнародно-правова регламентація правового становища населення. Правовий стан іноземців, осіб без громадянства (апатридів), осіб з подвійним громадянством (біпатридів). Міжнародно-правові питання громадянства. Право притулку.

 Міжнародні органи із захисту прав людини. Європейський Суд з прав людини.

 

Тема № 9 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА МИРНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ

 Поняття та підстави міжнародно-правової відповідальності.

 Поняття та види міжнародних правопорушень.

 Види і форми відповідальності.

 Обставини, що виключають відповідальність держав.

 Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій.

 Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів

 Мирні способи вирішення міжнародних спорів.

 

Рекомендована література

1. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне публічне право: Підручник. - К.: Атіка, 2005

2. Антонович М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / М. Антонович. – К.: Академія, 2003. – 308 с.

3. Баймуратов М.А. Международное публичное право: Учеб.- К.: Истина, 2004.- 552 с.

4. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстініан, 2006. – 672 с.

 5. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право: практикум / А.І. Дмитрієв, А.С. Мацко, В.І. Муравйов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 640 с.

 6. Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посіб. для підгот. до іспитів. – К.: Видав. ПаливодаА.В.,2006. – 200 с.

 7. Кошеваров В.П. Міжнародне право: Навч. посіб. / В.П. Кошеваров. – К.: Істина, 2009. – 208 c.

 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ТЕМА 1. ПРАВА ЛЮДИНИ: РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Сутність прав людини: цивілізаційний та історичний підходи. Періодизація розвитку політичних і правових учень про права людини. Зародження ідей прав людини в античному світі. Розуміння прав людини за часів «гомерівської Греції». Погляди на права людини Солона, Піфагора, Платона, Аристотеля та Сократа. Розвиток ідей прав людини давньоримськими стоїками. Учення про права людини Сенеки, Аврелія, Цицерона, Ульпіана. Зміни у доктринальних поглядах на сутність прав людини за часів Середьовіччя. Павійська школа. Учення М. Падуанського, Ф. Аквінського та Августина про права людини. Вплив католицизму на розвиток ідей прав людини. Еволюція поглядів на права людини у добу Відродження та Просвітництва. Учення про права людини у працях Г. Гроція, Б. Спінози, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо. Вплив буржуазно-демократичних революцій на розвиток ідей прав людини. Концепції прав людини у російській дореволюційній юриспруденції. Права людини в працях А. Радищева, Б. Чичеріна, В. Соловйова. Розвиток ідей прав людини у радянській політико-правовій доктрині. Основні концепції прав людини у вітчизняній юридичній науці. Підходи до класифікації прав в свобод людини і громадянина. Поняття прав і свобод. Права людини і права громадянина. Класифікація права людини за періодами їх виникнення. Класифікація прав людини за сферою їх існування. Особисті (громадянські) права. Політичні права. Економічні права. Соціальні права. Культурні права. Класифікація прав за можливістю обмеження. Абсолютні права. Відносні права. Класифікація прав за способом реалізації. Колективні та індивідуальні права.

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ: СУТНІСТЬ, ПОХОДЖЕННЯ ТА ЦІВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ.

Система актів у сфері прав людини.

1. Міжнародний білль про права людини, що містить перелік невід'ємних прав.

2. Угоди, спрямовані на запобігання та покарання злочинів, що призводять до масових порушень прав людини (Конвенція про незастосування строку давності до воєнних злочинів проти людства від 26 жовтня 1968 p.).

3. Конвенції, націлені на захист груп населення, які потребують особливого піклування з боку держави (Конвенція про права дитини 1989 p.).

4. Конвенції, спрямовані на захист індивіда від зловживань з боку органів держави та посадових осіб (Женевські конвенції 1949 р. про захист жертв війни).

5. Міждержавні конференції з прав людини, що приймають заключні документи, обов'язкові для виконання державами-учасницями (Заключний документ Всесвітньої конференції з прав людини. — Відень, 1993 p.).

Принципи міжнародних стандартів з прав людини: повага суверенітету держави; неприпустимість втручання у внутрішні справи держави; самоврядування народів та націй; рівноправність всіх людей та заборона дискримінації; рівність прав і можливостей чоловіків та жінок; дотримання прав людини, навіть, за умови збройних конфліктів і відповідальність за злочинні порушення прав людини.

Загальна декларація прав людини 1948р. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1976 p.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1976 p.) Міжнародний білль прав людини.

Міжнародні стандарти у сфері прав людини складаються із сукупності принципів та норм, що встановлюють:

— права та свободи людини в різноманітних сферах життєдіяльності;

— обов'язки держави із забезпечення та дотримання прав людини без будь-якої дискримінації як у мирний час, так і у період збройних конфліктів;

— загальні принципи природного права;

— відповідальність за злочинне порушення прав людини;

— напрями розвитку та розширення сфери прав людини;

— напрями посилення контрольного механізму за виконанням державами взятих на себе зобов'язань у сфері прав людини.

Основа міжнародних стандартів у сфері прав людини  - норми природного права, що включає ідеали свободи, справедливості та рівності перед законом.

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Статут ООН. Рада ООН з прав людини. Верховний Комісар ООН з прав людини. Процедура 1235. Процедура 1503. Комітет із прав людини. Комітет із економічних, соціальних та культурних прав. Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок. Комітет із прав дитини. Комітет проти катувань. Комітет із ліквідації расової дискримінації. Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Міжнародний кримінальний суд. Історія формування Міжнародного кримінального суду. Повноваження міжнародного кримінального суду. Виконання рішень Міжнародного кримінального суду.

 

ТЕМА 4. ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Поняття і зміст Європейської системи захисту прав людини. Історія формування Європейської системи захисту прав людини. Європейська конвенція захисту прав людини і основоположних свобод. Європейська соціальна хартія. Рада Європи. Європейський суд з прав людини. Формування ЄСПЛ. Фінансування ЄСПЛ. Повноваження ЄСПЛ. Провадження в ЄСПЛ. Прийнятність справи. Позови до ЄСПЛ. Виконання рішення ЄСПЛ. Хартія основних прав Європейського Союзу. Європейський обмудсман. Організація безпеки і співробітництва в Європі.

ТЕМА 5. ЗАХИСТ ПРАВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ

Міжнародний захист окремих категорій та груп осіб. Захист прав осіб, що належать до національних та мовних меншин. Захист прав корінних народів. Захист прав жінок. Захист прав дітей. Захист прав осіб із інвалідністю. Захист прав мігрантів, що працюють. Захист прав біженців та внутрішньо переміщених осіб. Захист прав ув’язнених осіб та осіб, які перебувають у місцях несвободи. Захист прав пацієнтів.

ПЕреглянути тести з дисципліни Конституційне право україни можна за наступним посиланням : 

Тести з дисципліни "Конституційне право україни"