Навчальний процес

 

Анотації навчальних дисциплін для бакалавра:

    ЕКОНОМІЧНИИЙ АНАЛІЗ

    ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

    МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ

    НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

    ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

    ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

    ОБЛІК У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

    РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ

    СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА

    СТАТИСТИКА

    1С-БУХГАЛТЕРІЯ

    АУДИТ

    ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

 

Анотації навчальних дисциплін для магістра

    БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

    БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

    ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

    МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

    МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

    МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

    МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

    ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

    ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

    ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

    ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

    ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗЕПКИ ПІДПРИЄМСТВА

    Організація бухгалтерського обліку і звітноості підприємств

    ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

    ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

    ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

    ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

    ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

    СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

    СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

    СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

    УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

    ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

    ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

   

 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування) 

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

 

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабораторних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

1

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

+

+

немає потреби

+

+

+

2

Поглиблене вивчення іноземної мови

+

+

немає потреби

+

+

+

3

Міжнародний менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

4

Менеджмент персоналу

+

+

немає потреби

+

+

+

5

Стратегічне управління  та інноваційний розвиток підприємства

+

+

немає потреби

+

+

+

6

Фінансовий менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

7

Податковий менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

8

Ринок фінансових послуг

+

+

немає потреби

+

+

+

9

Страховий менеджмент та соціальне страхування

+

+

немає потреби

+

+

+

10

Педагогічна практика

+

+

немає потреби

+

+

+

11

Переддипломна практика

+

+

немає потреби

+

+

+

12

Виконання магістерської роботи

+

+

немає потреби

+

+

+

13

Бюджетний менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

14

Методи економічних досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

15

Організація і методика аудиту

+

+

немає потреби

+

+

+

16

Управління фінансовою санацією підприємства

+

+

немає потреби

+

+

+

17

Місцеві фінанси

+

+

немає потреби

+

+

+

18

Методологія наукових досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

19

Фінансовий аналіз

+

+

немає потреби

+

+

+

20

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

+

+

немає потреби

+

+

+

21

Стратегічний управлінський облік

+

+

немає потреби

+

+

+

22

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

+

+

немає потреби

+

+

+

                 

 

Методичне забезпечення курсового проектування

спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)

  

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність

("+" або "-")

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

1

-

-

-

-

 

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)

  

 

№ з/п

Наймену-вання практики

Семестр, в якому перед--бачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик

(“+” або “-”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

1

Педагогічна практика

10

3

+

ПВНЗ “Буковинський університет”

Немає потреби

2

Перед-дипломна практика

11

6

+

ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

ТОВ «Юнітрейд Про»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ПАТ КБ «Приватбанк»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

СК «Альфа Страхування»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ДП “Лужанський експерименталь-ний завод”

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ПАТ "Альфа-Банк"

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ “Агромаркет”

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ «Керамбуд груп»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ  «ФОРТ-ПЛЮС»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ «Продторг»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ ВКФ «Оазис»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ «Гріко»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

СТОП «Тарасовецька птахофабрика»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

Інформація про наявність бібліотеки  

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місць

Примітка

1

Бібліотека ПВНЗ “Буковинський університет”

434

34977

379 / 158

Електронна бібліотека з 2010 року

 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою

спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)

 

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Штерма Т.В.

Методика викладання економічних дисциплін. Компендіум та практикум

Чернівці:ФОП Толстих А.В. “Оперативна поліграфія”, 2014

20

 

Фіцула М.М.

Педагогіка вищої школи. 2-е вид., доповнене

К.: Академвидав, 2007

21

Поглиблене вивчення іноземної мови

Amy Krois-Lidner

International Legal English

CambridgeUniversity Press, 2008

ел.

 

McKay

Legal English: How to Understand and Master the

Language of Law

Longman, 2005

ел.

 

Липко І. П.

Англійська мова для юристів

Вінниця: Нова

книга, 2004

ел.

 

V.Evans

Round-Up 4, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 5, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 6, English Grammar Practice

Longman, 2003

ел.

 

Solutions - Intermediate

Solutions - Intermediate

Oxford Press

30

 

Professional English in Use

Professional English in Use

CambridgeUniversity Press

20

Міжнародний менеджмент

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент: Навчальний посібник

Чернівці: Букрек, 2005

379

 

МанилічМ.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2006

400

 

Маниліч М.І.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2008

250

 

Юхименко П.І.

Міжнародний менеджмент

К.: Центр учбової літератури, 2011

ел.

Менеджмент персоналу

Немцов В.Д.

Менеджмент організацій

К.: ТОВ УВПХ “ЕксОБ”, 2000

41

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент: Навчальний посібник

Чернівці: Букрек, 2005

379

 

Маниліч М.І.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2008

250

 

Стратегічне управління  та інноваційний розвиток підприємства

Покропивний С.Ф., Колот В.М.

Підприємництво. Стратегія

К.: КНЕУ, 1998

20

 

Шершньова З.Є.

Стратегічне управління

К.: КНЕУ, 2004

20

 

Верба В.А.

Проектний аналіз

К.: КНЕУ, 2000

ел.

 

Малиновский В.Я.

Державне управління

К.: Атіка, 2003

ел.

Фінансовий менеджмент

Поддєрьогін А.М.,

Буряк Л.Д.

Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

К.: КНЕУ, укр., 2001

20

 

Зятковський І.В.

Фінансове оздоровлення підприємства. Теорія і практика-Монографія.

Тернопіль: економічна думка, укр., 2003

19

 

Ареф’єва О.В.

Финансовий

менеджмент

К.: Європейський університет, укр., 2004

30

 

Гридчина М.В.

Финансовый

менеджмент

К.: МАУП, 1999

20

Податковий менеджмент

Ревега Т.М.

Податковий

менеджмент

К.: ЦУЛ, укр., 2003

ел.

 

Ісашина Г.Ю.

Податковий

менеджмент

К.: ЦУЛ, укр., 2003

ел.

 

Скворцов М.Н.

Податковий

менеджмент

Київ: Контур, 2007

20

 

Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я.,

Карпова В.В.

Податковий менеджмент

К.:Знання, 2008

ел.

Ринок фінансових послуг

Ходаківська В.П.

Ринок фінансових послуг: Навч.пос.

К.: ЦУЛ, укр., 2002

20

 

Маслова С.О.

Фінансовий ринок

К.: Каравелла, 2002

20

 

Коваленко М.А.

Ринок фінансових послуг: Навч. пос.

Херсон: Олді-плюс, 2005

20

Страховий менеджмент та соціальне страхування

Артюх Т.М.

Страхові послуги

К.: КНЕУ, 2000

22

 

Базилевич В.Д.

Страхова справа

К.: ТОВ Знання, 1998

20

 

 

 

 

 

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2006

400

 

 

Кінащук Л.Л.

Страхування: теорія та практика проведення

К.: Атіка, 2004

ел.

 

Плиса В.Й.

Страхування

К.: Каравела, 2006

15

 

Немцов В.Д.

Менеджмент організацій

К.: ТОВ УВПХ “ЕксОБ”, 2000

41

 

Горбач А.М.

Страхова справа

К.: Кондор, 2003

20

Бюджетний менеджмент

Галушка Є.О.

Бюджетний

менеджмент

   Чернівці: Книги — XXI, 2006

90

 

Юрій С.І.

Антологія бюджетного механізму

Тернопіль: економічна думка, 2001

ел.

Методи економічних досліджень

Предборський В.А.,

Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.

Економічна теорія

К.: Кондор, 2003

31

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Чернівці: ЧФЮІ, 2005

350

Організація і методика аудиту

Іванова Н.А., Ролінський О.В.

 

Організація і методика аудиту. Навч. пос.

 

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216с.

ел.

 

Савченко В.Я.

Аудит: навчальний посібник

К.: КНЕУ, 2006. - 328 с.

11

Управління фінансовою санацією підприємства

Терещенко О.О.

Фінансова санація та

банкрутство

підприємств

К.: КНЕУ,2000

22

Місцеві фінанси

Кравченко В.

Місцеві фінанси України

К., 1999

20

 

Сунцова О.О.

Місцеві фінанси: навч. посіб.

К.: Центр учбової літератури, 2010

ел.

Методологія наукових досліджень

Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.

Економічна теорія

К.: Кондор, 2003.

31

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Чернівці: ЧФЮІ, 2005

350

 

Шклярський В.І.

Методологічні основи наукових досліджень. Конспект лекцій з дисципліни

Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007

ел.

 

Крушельницька О.В.

Методологія та організація наукових досліджень

К.: Кондор, 2003

ел.

Фінансовий аналіз

Іващенко В.І.

Економічний аналіз госп.діяльності

К.: КНЕУ, 1999

20

 

Мец В.О.

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств

Житомир: ПП Рута, 2003

43

 

Засійбіда Н.Б.

Економічний аналіз: Практикум

Чернівці: Буковинський університет, 2006

84

 

Засійбіда Н.Б.

Економічний аналіз у схемах і таблицях

Чернівці: Буковинський університет, 2006

84

 

Засійбіда Н.Б.

Економічний аналіз

Чернівці: Буковинський університет, 2006

84

 

Ефимова О.В.

Финансовый анализ

М., 1999

ел.

 

Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю.

Фінансовий аналіз

К.: КНЕУ 2005

ел.

 

Равлюк Є.О.

Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Київ, 2009

ел.

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Голов С.Ф., Костюченко В.М.

Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі

К.: Лібра, 2001

ел.

 

Велш Глен А., Шорт Деніел Г.

Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О.Мінін, О.Ткач

К.: Основи, 1999. – 943с.

ел.

Стратегічний управлінський облік

Шевчук В.Р.

Стратегічний управлінський облік: Навч.посіб.

Вид-во «Алерта», 2009. – 176 с.

ел.

 

Атамас П.Й.

Управлінський облік: Навчальний посібник

К.: Центр навч. літератури, 2006

20

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Ярочкин В.И.

Система безопасности фирмы.- 3-е изд., перераб. и доп.

М.: Ось-89, 2003. – 352с.

ел.

Отенко І. П.

Економічна безпека підприємства: навчальний посібник       

Х.: Вид. ХНЕУ, 2012         

ел.

 

Перелік фахових періодичних видань

спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит (072 Фінанси, банківська справа та страхування)

№п/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

 1.  

Фінанси України

2002 - 2016

 1.  

Економіка України

2002 - 2016

 1.  

Регіональна економіка

2004 - 2016

 1.  

ж. Вісник податкової служби

2004 - 2016

 1.  

Журнал “Страхова справа”

2006 - 2008, 2016

 1.  

ж. Економіка. Фінанси. Право

2006 - 2010, 2016

 1.  

Урядовий кур'єр

1995 - 2016

 1.  

Податковий, банківський, митний консультант

2016

 

 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

спеціальності 8.03050901 Облік і аудит / 071 Облік і оподаткування

 

 

 

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

 

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабораторних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

 1.  

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Поглиблене вивчення іноземної мови

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародний менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Менеджмент персоналу

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Стратегічне управління  та інноваційний розвиток підприємства

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Організація бухгалтерського обліку та звітності підприємств

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Фінансовий аналіз

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Організація і методика аудиту

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Педагогічна практика

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Переддипломна практика

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Написання магістерської роботи

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Фінансовий менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Методи економічних досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Страховий менеджмент та соціальне страхування

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Податковий менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Методологія наукових досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Управління фінансовою санацією підприємства

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Бюджетний менеджмент

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Стратегічний управлінський облік

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

+

+

немає потреби

+

+

+

                 

 

 

 

 

Методичне забезпечення курсового проектування

спеціальності 8.03050901 Облік і аудит / 071 Облік і оподаткування  

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність

("+" або "-")

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

1

-

-

-

-

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

спеціальності 8.03050901 Облік і аудит / 071 Облік і оподаткування

  

№ з/п

Найменування практики

Семестр,

в якому передбачена практика

Тривалість практики (тижнів)

Інформація про наявність програм практик

(“+” або “-”)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

1

Педагогічна практика

10

3

+

ПВНЗ “Буковинський університет”

Немає потреби

2

Перед-дипломна практика

11

6

+

Припрутська сільська рада, Новоселицького району

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТДВ «ПМК-76»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

КП «Чернівці водоканал»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ «Ром-Укр Трейд Сервіс»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ПАТ «ЧОЖК»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТДВ «Трембіта»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТзВО «Ласунка плюс»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ПП «Колос»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Кіцманська районна спілка споживчих товариств

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Державна податкова інспекція у м.Чернівцях Головного управління  ДФС у Чернівецькій області

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Герцаївське районне управління освіти

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

 

ТзОВ ВКФ «Чернівецький ДОК ЛТД»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

ТОВ «Дністрові роси»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Карпатський держспецлісгосп»

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Завод залізобетонних виробів Облспоживспілки)

Угода про проходження практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

Інформація про наявність бібліотеки 

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місць

Примітка*

1

Бібліотека ПВНЗ “Буковинський університет”

434

34977

379 / 158

Електронна бібліотека з 2010 року

 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою

спеціальності 8.03050901 Облік і аудит / 071 Облік і оподаткування 

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примір-ників

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Штерма Т.В.

Методика викладання економічних дисциплін. Компендіум та практикум

Чернівці:ФОП Толстих А.В. “Оперативна поліграфія”, 2014

20

 

Фіцула М.М.

Педагогіка вищої школи. 2-е вид., доповнене

К.: Академвидав, 2007

21

Поглиблене вивчення іноземної мови

Amy Krois-Lidner

International Legal English

CambridgeUniversity Press, 2008

ел.

 

McKay

Legal English: How to Understand and Master the

Language of Law

Longman, 2005

ел.

 

Липко І. П.

Англійська мова для юристів

Вінниця: Нова

книга, 2004

ел.

 

V.Evans

Round-Up 4, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 5, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 6, English Grammar Practice

Longman, 2003

ел.

 

Solutions - Intermediate

Solutions - Intermediate

Oxford Press

30

 

Professional English in Use

Professional English in Use

CambridgeUniversity Press

20

Міжнародний менеджмент

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент: Навчальний посібник

Чернівці: Букрек, 2005

379

 

МанилічМ.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2006

400

 

Маниліч М.І.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2008

250

 

Юхименко П.І.

Міжнародний менеджмент

К.: Центр учбової літератури, 2011

ел.

Менеджмент персоналу

Немцов В.Д.

Менеджмент організацій

К.: ТОВ УВПХ “ЕксОБ”, 2000

41

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент: Навчальний посібник

Чернівці: Букрек, 2005

379

 

Маниліч М.І.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2008

250 

Стратегічне управління  та інноваційний розвиток підприємства

Покропивний С.Ф., Колот В.М.

Підприємництво. Стратегія

К.: КНЕУ, 1998

20

 

Шершньова З.Є.

Стратегічне управління

К.: КНЕУ, 2004

20

 

Верба В.А.

Проектний аналіз

К.: КНЕУ, 2000

ел.

 

Малиновский В.Я.

Державне управління

К.: Атіка, 2003

ел.

Організація бухгалтер-ського обліку та звітності підприємств

Кужельний М.В.,

Левицька С.О.

 

Організація обліку: Підручник

К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 c.

ел.

 

Верига Ю.А.

Звітність підприємств.2-ге видання, доповнене і перероблено. Навчальний посібник рекомендований МОН України

К.: Центр учбової літератури, 2008

ел.

 

Цал-Цалко Ю.С.

Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Нав. пос. – 2-е вид. переробл. і доп.

К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

20

 

Добровський В.М.

Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

К.: КНЕУ 2001

ел.

 

Сльозко Т.М.

 

Організація обліку: Навч. пос.

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

ел.

 

Карпушенко М.Ю.

 

Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних

спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»)

Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ,

2011. – 241с.

ел.

 

Левицька С.О., Лебедзевич Я.В., Осадча О.О.

Звітність підприємств: Підручник.

НУ “Острозька академія”, 2012. – 230 с.

ел.

Фінансовий аналіз

Іващенко В.І.

Економічний аналіз госп.діяльності

К.: КНЕУ, 1999

20

 

Мец В.О.

Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств

Житомир: ПП Рута, 2003

43

 

Засійбіда Н.Б.

Економічний аналіз: Практикум

Чернівці: Буковинський університет, 2006

84

 

Засійбіда Н.Б.

Економічний аналіз у схемах і таблицях

Чернівці: Буковинський університет, 2006

84

 

Засійбіда Н.Б.

Економічний аналіз

Чернівці: Буковинський університет, 2006

84

 

Ефимова О.В.

Финансовый анализ

М., 1999

ел.

 

Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю.

Фінансовий аналіз

К.: КНЕУ 2005

ел.

 

Равлюк Є.О.

Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Київ, 2009

ел.

Бухгалтер-ський облік в управлінні підприємством

Сопко В. В.

 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб.

К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

 

ел.

 

Лень В.С.

Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб.

К.: Центр навчальної літератури, 2004

17

Організація і методика аудиту

Іванова Н.А., Ролінський О.В.

 

Організація і методика аудиту. Навч. пос.

 

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216с.

ел.

 

Кулаковська Л.П.,

Піча Ю.В.

Організація і методика аудиту: Навч. пос.

К.: Каравела, 2004. – 568с.

9

Фінансовий менеджмент

Поддєрьогін А.М.,

Буряк Л.Д.

Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

К.: КНЕУ, укр., 2001

20

 

Бланк И.А.

Финансовый

менеджмент

К.: НИКА -ЦЕНТР ЕЛЬГА, рус., 2000

11

 

Ареф’єва О.В.

Финансовий

менеджмент

К.: Європейський університет, укр., 2004

30

 

Гридчина М.В.

Финансовый

менеджмент

К.: МАУП, 1999

20

Методи економічних досліджень

Предборський В.А.,

Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.

Економічна теорія

К.: Кондор, 2003

31

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Чернівці: ЧФЮІ, 2005

350

Страховий менеджмент та соціальне страхування

Артюх Т.М.

Страхові послуги

К.: КНЕУ, 2000

22

 

Базилевич В.Д.

Страхова справа

К.: ТОВ Знання, 1998

20

 

 

 

 

 

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Менеджмент

Чернівці: Букрек, 2006

400

 

Кінащук Л.Л.

Страхування: теорія та практика проведення

К.: Атіка, 2004

ел.

 

Немцов В.Д.

Менеджмент організацій

К.: ТОВ УВПХ “ЕксОБ”, 2000

41

 

Горбач А.М.

Страхова справа

К.: Кондор, 2003

20

Податковий менеджмент

Ревега Т.М.

Податковий

менеджмент

К.: ЦУЛ, укр., 2003

ел.

 

Ісашина Г.Ю.

Податковий

менеджмент

К.: ЦУЛ, укр., 2003

ел.

 

Скворцов М.Н.

Податковий

менеджмент

Київ: Контур, 2007

20

 

Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я.,

Карпова В.В.

Податковий менеджмент

К.:Знання, 2008

ел.

Методологія наукових досліджень

Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.

Економічна теорія

К.: Кондор, 2003.

31

 

Маниліч М.І., Григор’єв В.А.

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Чернівці: ЧФЮІ, 2005

350

 

Шклярський В.І.

Методологічні основи наукових досліджень. Конспект лекцій з дисципліни

Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007

ел.

 

Крушельницька О.В.

Методологія та організація наукових досліджень

К.: Кондор, 2003

ел.

Управління фінансовою санацією підприємства

Терещенко О.О.

Фінансова санація та

банкрутство

підприємств

К.: КНЕУ,2000

22

Бюджетний менеджмент

Галушка Є.О.

Бюджетний

менеджмент

   Чернівці: Книги — XXI, 2006

90

 

Юрій С.І.

Антологія бюджетного механізму

Тернопіль: економічна думка, 2001

ел.

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Голов С.Ф., Костюченко В.М.

Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі

К.: Лібра, 2001

ел.

 

Велш Глен А., Шорт Деніел Г.

Основи фінансового обліку / Перекл. з англ. О.Мінін, О.Ткач

К.: Основи, 1999. – 943с.

ел.

Стратегічний управлінський облік

Шевчук В.Р.

Стратегічний управлінський облік: Навч.посіб.

Вид-во «Алерта», 2009. – 176 с.

ел.

 

Атамас П.Й.

Управлінський облік: Навчальний посібник

К.: Центр навч. літератури, 2006

20

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Ярочкин В.И.

Система безопасности фирмы.- 3-е изд., перераб. и доп.

М.: Ось-89, 2003. – 352с.

ел.

 

Отенко І. П.

Економічна безпека підприємства: навчальний посібник       

Х.: Вид. ХНЕУ, 2012         

ел.

                 

 

Перелік фахових періодичних видань

спеціальності 8.03050901 Облік і аудит / 071 Облік і оподаткуванн

№п/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

 1.  

Економіка України

2002 - 2016

 1.  

Регіональна економіка

2004 - 2016

 1.  

ж. Вісник пенсійного фонду України

2004 - 2016

 1.  

ж. Вісник податкової служби України

2004 - 2016

 1.  

Все про бухгалтерський облік

2000 - 2016

 1.  

ж. Економіка. Фінанси. Право

2006 - 2010, 2016

 1.  

Урядовий кур'єр

1995 - 2016

 1.  

Податковий, банківський, митний консультант

2016