Кафедра обліку і оподаткування

Підготовка фахівців з бухгалтерського є одним з найперших напрямків діяльності Буковинського університету. На даний час кафедра обліку і оподаткування є однією з випускаючих кафедр факультету інформаційних технологій та економіки, яка здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр. 

Основною метою діяльності кафедри була і залишається якісна підготовка і випуск фахівців з обліку і оподаткування. 

На кафедрі працюють 8 викладачів. Питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями складає 100% ( з них: докторів наук і професорів – 25%, кандидатів наук і доцентів 75%) 

Наукова діяльність науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Облік, контроль та аналіз: перспективи розвитку». 

Викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових робіт, т.ч. монографії, підручники, навчальні посібники на навчально-методичні матеріали. 

Викладачі кафедри постійно удосконалюють зміст та методику викладання дисциплін з фахової підготовки, працюють над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення. 

Навчальний процес на кафедрі будується шляхом поднання традиційних і новітніх методів навчання, максимально наближених до реальних умов роботи підприємств, установ, в результаті чого студенти одержуєть кваліфікацію для виконання обов’язків головного бухгалтера, бухгалтера всіх рангів, інспектора-податківця, фінансового працівника та ін. 

Кафедра забезпечує підготовку студентів з наступних дисциплін: Бухгалтерський облік, Звітність підприємств, Облік і звітність підприємств, Облік і звітність в управлінні підприємством, Статистика, Облік і звітність в комерційних банках, Облік і звітність в бюджетних установах, Інформаційні системи і технології в обліку, Технологія формування собівартості продукції, Судово-бухгалтерська експертиза, Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті, Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. 

Склад кафедри обліку і оподаткування: 

Члени кафедри: 

професор Євдокименко Валерій Кирилович – д.е.н., професор; 

доцент Звірід Наталія Василівна – к.е.н.; 

доцент Рошко Наталія Борисівна – к.е.н; 

доцент Штерма Тетяна Василівна – к.е.н., доцент; 

старший викладач кафедри - Кускова Валентина Григорівна

Кускова Валентина Григорівна

Кускова Валентина Григорівна

старший викладач кафедри обліку і оподаткування.
Євдокименко Валерій Кирилович

Євдокименко Валерій Кирилович

Доктор економічних наук професор.
Штерма   Тетяна Василівна

Штерма Тетяна Василівна

доцент кафедри обліку і оподаткування.
Рошко Наталія Борисівна

Рошко Наталія Борисівна

Доцент кафедри обліку і оподаткування.
Звірід Наталія Василівна

Звірід Наталія Василівна

доцент кафедри обліку і оподаткування.