Research activities

Науково-дослідна діяльність університету здійснюється відповідно до Законів України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, Законів України „Про вищу освіту” науково-дослідна діяльність спрямована на забезпечення органічної єдності програм наукової роботи зі змістом освіти відповідних спеціальностей і є одним із найважливіших напрямів розвитку університету.

У 2012р. успішно завершено виконання двох комплексних тем:

а) Відтворення територіальної суспільної системи в умовах інформглобалізації; державний реєстраційний номер -  0108 U 000892.

б) Розробка методів і моделей впливу невизначеностей фізичного і лінгвістичного характеру для побудови інформаційних технологій в економічних системах; державний реєстраційний номер - 0108 U 000891.

В результаті  було опубліковано ряд монографій, підручників, захищено докторські та кандидатські дисертації.

Наукові дослідження в університеті враховують його специфіку і проводяться шляхом виконання робіт як фундаментального, так і прикладного характеру. Реалізуючи у 2013 році курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку національної економіки ПВНЗ „Буковинський університет” веде науково-дослідну роботу по двох науково-дослідних напрямках:

·         Формування комплексної системи соціально-економічного розвитку

регіону; державний реєстраційний номер -  0112 U 008315. (керівник, проф., к.е.н. Маниліч М.І. )

·          Розвиток методів і засобів інформаційних технологій складних

стохастичних соціально-економічних систем в умовах невизначеності різних типів, державний реєстраційний номер - 0112 U 008316. (керівник проф., д.т.н., Виклюк Я.І.)

 

Станом на 01.11.2014 р. ПВНЗ «Буковинським університетом» співпрацює з:

-         Академією наук і мистецтв Сербії, SASA

-         Вищою школою фінансів і менеджменту, м.Варшава, Польща;

-         Старопольською Вищою Школою в Кельца, Польща;

-         Університетом ім. Василя Голдіша, м. Арад, Румунія;

-         Вищою школою економіки та менеджменту в галузі державного управління в Братиславі, м. Братислава, Словаччина;

-         Університетом Жиліни, м. Жиліна, Словаччина;

-         Інститутом економіки та управління в медичній та соціальній сфері, м. Краснодар, Росія;

-         Санкт-Петербурзьким філіалом Державного університету Міністерства фінансів Російської Федерації, м. Санкт-Петербург, Росія;

-         Вищою школою Чачка, м. Чачак, Сербія;

-         Могильовським державним університетом харчування, м. Могильов, Білорусія;

-         Європейським політехнічним інститутом, м. Куновіце, Чехія;

-         Вищою школою економічних та технічних наук у Радомі, м. Радом, Польша;

-         Університетом «Уніон», м. Белград, Сербія;

-         Університетом «Еврика», м. Албена, Болгарія.

-         Уральським федеральним університетом першого президента РФ Бориса Миколайовича Єльцена, м. Єкатеринбург, Росія.

 

Ведуться спільні наукові дослідження з Академією наук та мистецтва

Сербії в напрямку моделювання кризових явищ.

В рамках міжнародної та наукової співпраці з Вузами зарубіжжя проводиться обмін професорським складом для проведення лекційних занять та щорічний обмін студентами.

Буковинський університет щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» –  ІТЕП. В конференції беруть участь від 200 до 400 учасників з різних країн. На базі університету UNION, Сербія, кожні 2 роки проводиться спільна конференція Management. 

 

На базі Буковинського університету функціонує фаховий науковий журнал: Збірник наукових праць. Економічні науки. ISSN: 2219-5378

 

Наукові здобутки активно застосовуються в навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін, що підтверджено відповідними актами впровадження. До таких дисциплін належать:

–       Фінансовий аналіз

–       Економічний аналіз

–       Інвестування

–       Інвестиційний аналіз

–       Регіональна економіка

–       Національна економіка

–       Організація і методика економічного аналізу

–       Економічна статистика

–       Системи і методи прийняття рішень

–       Нейронні мережі і еволюційні алгоритми

–       Бази знань інтелектуальних систем

–       Іноземна мова

–       Іноземна мова за професійним спрямуванням

–       Педагогіка вищої школи

–       Цивільне право

–       Теорія держави і права

–       Економічний аналіз

 

До найбільш вагомих наукових публікацій за останні роки можна віднести:

Монографії:

1.            Виклюк Я.І. Математичне моделювання об’єктів туристичної галузі: монографія / Я.І.Виклюк. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. –340с.

2.            Маниліч М.І., Столяров В.Ф., Виклюк Я.І. та інш Складові регіонального розвитку гсподарства//Монографія. Чернівці: Книги – ХХІ, 2014, c.-156

3.            Селезньова О.М. Систематизація банківського законодавства в Україні: Монографія. – Чернівці: СПД Лівак У.М., 2010 - 184 с.

4.            Стахова Н.П. Управління оборотним капіталом в економіці України: Монографія. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 166 с.

5.            Костовська В.А., Баніт Ю.В. Вплив бюджетного фінансування на стійкість комерційних підприємств в умовах глобалізації: Монографія. – Чернівці: ПП Лівак Д.М., 2012. – 194 с.

6.            Пелипчук С.М., Штерма Т.В. Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки: Монографія. – Чернівці, 2013. – 268 с.

7.            Штерма Т.В., Гончарук Я.М. Регіональний розвиток в сучасних умовах: Монографія. – Чернівці, 2012. – 220 с.

8.            Штерма Т.В. Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств: Монографія. – Чернівці, 2012. – 228 с.

9.            Костовська В.А., Грапко Н.В. Міжнародний маркетинг: Новітні тенденції розвитку банківської системи України: Монографія. – Чернівці, 2012. – 136.

10.       Швабу Ю.І. Податкове планування в Україні: Монографія. Львів-Ліга-Прес, 2013. – 185 с.

11.       Полонка І. А.  Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. А. Полонка . – Чернівці : «Місто», 2014. – 218 с.

12.       Смирнова А.В.  Розслідування легалізації доходів здобутих злочинним шляхом. Монографія – Чернівці : Книги – ХХІ, 2009. – 178с.

13.  Ротар Д.П. Бюджетні установи: правовий статус та режим фондів коштів: Монографія.  – Чернівці: Місто, 2013. – 256 с.

 

Підручники під грифом МОН

14.       Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк Я.І., Крошний І.М., Дендюк М.В. Моделювання систем у GPSS WORLD//Навчальний посібник. Львів: "новий світ - 2000", 2014, c.-288

15.       Черничук Л.В., Маниліч М.І.  Обліку бюджетних установах: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007 – 400с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються  за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра зі спеціальності „Облік і аудит”  (лист №14/18-Г-1304 від 01.12.2006р.).

16.       Маниліч М.І. Менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2 вид., доп. і переробл. – Чернівці: Букрек, 2008. – 304 с.

17.       Селезньова О.М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту; Чернівці: ДрукАрт, 2011.-199 с.

18.        Гончарук Я.М. Казначейська справа. Підручник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. – Львів: „Магнолія 2006”. – 2012.- с.580.

19.       Молдован В.В. Судоустрій України. 2-е видання. К., Алерта, 2010. – 360 с. (у співавт.)

20.       Молдован В.В. Правознавство. 2-ге видання.  – К.: ЦУЛ, 2010. – 184 с. (у співавт.).

21.       Молдован В.В. Судоустрій:  Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, Франція,  Судові органи ООН. 3-е видання. К., Кондор, 2010. – 496 с. (у співавт.)

22.       Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. – К.: ЦУЛ, 2012. – 206 с. (у співавт.).

23.       Молдован В.В. Правознавство. 3-те видання.  – К.: ЦУЛ, 2012. – 184 с. (у співавт).

24.       Молдован В.В. Кримінальний процес України. Тези лекцій. Ігри. Процесуальні документи. 2-ге видання. – К.: Алерта, 2012. – 358 с..

25.       Молдован В.В. Судоустрій:  Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, Франція,  Судові органи ООН. К., ЦУЛ, 2013. – 364 с. (у співавт.) .

26.       Молдован В.В. Правознавство: цікаве і мудре. – К.: Алерта, 2014. – 256 с. (у співавт.).

27.       Молдован В.В. Кримінальний процес України. Тези лекцій. Процесуальні документи. 3-те видання. – К.: Алерта, 2014. – 358 с. (у співавт.).

28.  Ротар Д.П. Казначейська справа (Розділи 6,7): Підручник з грифом “Рекомендовано МОН”. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. (у співавторстві). – С.158-200.

 

29.  Селезньова О.М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія : навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту; Чернівці: ДрукАрт, 2011.-199 с.