Нормативні документи

Висновки акредитації 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» 2018р.

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 081 "Право" (ОР магістр)

Експертний висновок акредитації освітньо-професійної програми 071 "Облік і оподаткування" (ОР магістр)

Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу

Доповідь ректора на загальних зборах колективу 2017

Освітньо-професійна програма 081 Право (ОР магістр)

Освітньо-професійна програма 071 Облік і оподаткування (магістр) 

Освітньо-професійна програма 072 Фінанси, банківська справа та страхування (магістр)

Освітньо-професійна програма 122 Комп'ютерні науки (магістр)

Освітньо-професійна програма 122 Компютерні науки (молодший спеціаліст)

 

Матеріали акредитації спеціальності "Обслуговання програмних систем і комплексів" 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Інформація про голову предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп'ютерних дисциплін

Інформація про наявність бібліотеки

Інформація про соціальну інфраструктуру

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Контингент студентів ОКР “молодший спеціаліст” відділення комп'ютерних систем і технологій

Методичне забезпечення курсового проектування

Перелік фахових періодичних видань

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів що використовуються для провадження освітнього процесу

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, що використовуються для провадження освітнього процесу

Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп'ютерних дисциплін

Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців