Аспірантура

Аспірантура в ПВНЗ «Буковинський університет»

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. На даний час постійно діюча аспірантура в університеті відкрита із двох спеціальностей:

08.00.05     Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

05.13.06     Інформаційні технології;

072  Фінанси, банківська справа та страхування.

Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та охоплює напрями, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Критерії підбору претендентів до аспірантури університету складані з врахуванням вимог «Положення про підготовку науково-педадогічних та наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999.

Прийом до аспірантури університету здійснюється на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти.

На навчання в аспірантурі з відривом від виробництва та без відриву від виробництва приймаються особи, які мають диплом спеціаліста або магістра, проявили нахил та мають певні здобутки в науковій роботі.

Зарахування в аспірантуру проводиться за результатами конкурсних вступних іспитів у відповідності до рішення приймальної комісії після укладення контракту між університетом та вступником до аспірантури.

Особи які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури за рішенням приймальної комісії звільняються від відповідних вступних іспитів.

Прийом документів та вступні іспити навесні і восени

         Контакти

Адреса університету: 58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна, 2А(відділ аспірантури)

Тел.(0372) 55-34-23.

Правила для вступу

Вищі  навчальні  заклади,  наукові  установи  вміщують   у  засобах  масової  інформації  оголошення  про конкурсний прийом до аспірантури  із зазначенням наукових спеціальностей,  термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

Вступники до аспірантури подають на  імя керівника  вищого  навчального  закладу,  такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів. Аспіранти,  які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  наукові  доповіді  (реферати)  з  обраної  ними  наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоровя за формою N 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації  спеціаліста   або   магістра (особи,  які  здобули  відповідну  освіту  за  кордоном,  –  копію нострифікованого диплома);

 

6) посвідчення  про  складання  кандидатських   іспитів   (за наявності складених кандидатських іспитів). Паспорт та   диплом  про  вищу  освіту  подаються  вступником особисто.

 

    ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ ВСТУПНИКА

    ЗМІСТ ЗВІТУ АСПІРАНТА ПО РІЧНІЙ АТЕСТАЦІЇ

    МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ДО ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ПІСЛЯ АТЕСТАЦІЇ

    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСПІРАНТІВ