Ліцензування та акредитація

Матеріали акредитацій освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредетації освітньо-професійної програми 122 "Комп'ютерні науки" (ОР "магістр")

Концепція освітньої діяльності

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення

Відомості про якісний склад групи забезпечення

Декларування виконання Ліцензійних умов

Забезпечення підручниками

Забезпечення приміщеннями

Інформація про завідувача випускової кафедри

Інформація про загальну площу приміщень

Інформація про наявність бібліотеки

Інформація про наявність робочих програм

Інформація про соціальну інфраструктуру

Інформація про наявність програм з усіх видів практичної підготовки

Обладнання лабораторій

Обладнання, устаткування та комп'ютерних лабораторій

Перелік фахових періодичних видань

Якісний склад випускової кафедри КСіТ

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують провадження

Якісні характеристики підготовки фахівців

 

Матеріали акредитації спеціальності "Обслуговання програмних систем і комплексів" 

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Інформація про голову предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп'ютерних дисциплін

Інформація про наявність бібліотеки

Інформація про соціальну інфраструктуру

Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Контингент студентів ОКР “молодший спеціаліст” відділення комп'ютерних систем і технологій

Методичне забезпечення курсового проектування

Перелік фахових періодичних видань

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів що використовуються для провадження освітнього процесу

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, що використовуються для провадження освітнього процесу

Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп'ютерних дисциплін

Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців