Коледж

 Фаховий коледж університету

            Коледж Буковинського університетету готує фахівців на базі неповної загальної середньої освіти з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти. 

Завданнями Коледжу є:

проведення освітньої діяльності, яка включає навчальний, виховний, дослідницько-пошуковий, культурний, методичний напрямки роботи;
забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції; патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
забезпечення набуття студентами знань у певній галузі і підготовка їх до професійної діяльності;
Коледж проводить освітню діяльність за такими спеціальностями:

Cпеціальність

на базі 9 класів
молодший спеціаліст

Комп'ютерні науки

 4 роки технік-програміст 

Право

4 роки юрист

 Фінанси,банківська справа та страхування 

3 роки фінансист

Облік і оподаткування

3 роки бухгалтер

 

В коледжі працюють три відділення: економічне, юридичне та комп'ютерних систем і технологій, в яких студенти, що вступили до навчального закладу на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів), здобувають повну загальну освіту та фахові знання. Абітурієнти складають вступні іспити з української мови, математики або історії України. Навчальний процес організовується на основі впровадження новітніх педагогічних технологій, що гарантують інтенсивне і глибоке засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у розвитку суспільства. Здобуття освіти за спеціальностями дозволяє випускникам коледжу працювати на посадах: бухгалтера, страхового агента, брокера, касира-експерта, кредитного інспектора, інспектора обмінного пункту, фінансиста, менеджера; працювати на посадах юристів у державних, громадських, адміністративних та юридичних службах підприємств та організацій, в органах МВС України, судовій системі, органах прокуратури, в Національній поліції України; на посадах техніка-програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з розроблення комп’ютерних програм, консультанта, менеджера, провідного фахівця, техніка, оператора ЕОМ, адміністратора баз даних. Кращим випускникам пропонується перспективне працевлаштування в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних.

 

З метою розвитку здібностей студентів діють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, КВК.