Коледж

Коледж Буковинського університетету готує фахівців на базі неповної загальної середньої освіти з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти.

Завданнями Коледжу є:

проведення освітньої діяльності, яка включає навчальний, виховний, дослідницько-пошуковий, культурний, методичний напрямки роботи;
забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції; патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
забезпечення набуття студентами знань у певній галузі і підготовка їх до професійної діяльності;
Коледж проводить освітню діяльність за такими спеціальностями:

Cпеціальність

на базі 9 класів
молодший спеціаліст

Правознавство

4 роки юрист

Фінанси,банківська справа та страхування

3 роки фінансист

Облік і оподаткування

3 роки бухгалтер

В коледжі працює відділення загальноосвітньої підготовки, в якому студенти, що вступили до навчального закладу на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів), здобувають повну загальну освіту. Навчальний процес організовується на основі впровадження найновіших педагогічних технологій, що гарантують інтенсивне і глибоке засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у розвитку суспільства.

З метою розвитку здібностей студентів діють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, КВК.