Коледж

Директор коледжу - Матійчук Квітослава Дмитрівна

Освіта: В 1999 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Англійська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови.

Трудова діяльність:

З 1999 по 2008 рік працювала учителем англійської та німецької мови в Іллінецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Снятинського району Івано-Франківської області. З 2008 року - викладач кафедри філологічних дисциплін за професійним спрямуванням Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет».

З 2016 по теперішній час працює директором коледжу ПВНЗ «Буковинський університет» та викладачем англійської мови кафедри суспільних і філологічних дисциплін.

Загальний педагогічний стаж роботи Матійчук Квітослави Дмитрівни – 19 років.

            У квітні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

            Коледж Буковинського університетету готує фахівців на базі неповної загальної середньої освіти з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти. 

Завданнями Коледжу є:

проведення освітньої діяльності, яка включає навчальний, виховний, дослідницько-пошуковий, культурний, методичний напрямки роботи;
забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції; патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
забезпечення набуття студентами знань у певній галузі і підготовка їх до професійної діяльності;
Коледж проводить освітню діяльність за такими спеціальностями:

Cпеціальність

на базі 9 класів
молодший спеціаліст

Комп'ютерні науки

 4 роки технік-програміст 

Правознавство

4 роки юрист

 Фінанси,банківська справа та страхування 

3 роки фінансист

Облік і оподаткування

3 роки бухгалтер

 

В коледжі працюють три відділення: економічне, юридичне та комп'ютерних систем і технологій, в яких студенти, що вступили до навчального закладу на базі неповної загальної середньої освіти (9 класів), здобувають повну загальну освіту та фахові знання. Абітурієнти складають вступні іспити з української мови, математики або історії України. Навчальний процес організовується на основі впровадження новітніх педагогічних технологій, що гарантують інтенсивне і глибоке засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у розвитку суспільства. Здобуття освіти за спеціальностями дозволяє випускникам коледжу працювати на посадах: бухгалтера, страхового агента, брокера, касира-експерта, кредитного інспектора, інспектора обмінного пункту, фінансиста, менеджера; працювати на посадах юристів у державних, громадських, адміністративних та юридичних службах підприємств та організацій, в органах МВС України, судовій системі, органах прокуратури, в Національній поліції України; на посадах техніка-програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з комп’ютерної графіки (дизайну), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з розроблення комп’ютерних програм, консультанта, менеджера, провідного фахівця, техніка, оператора ЕОМ, адміністратора баз даних. Кращим випускникам пропонується перспективне працевлаштування в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних.

 

З метою розвитку здібностей студентів діють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, КВК.