Навчальний процес

 

Анотації навчальних дисциплін спеціальності 081 "Право", освітній ступень "магістр":

    Актуальні проблеми інформаційного права

    Актуальні проблеми теорії держави і права

    Актуальні проблеми фінансового права

    Глобальна економіка

    Європейська економіка

   Захист прав особи у кримінальному процесі України

    Злочини міжнародного характеру

    Інформаційна безпека держави

    Історія захисту інформації

    Конфліктологія

    Кримінологія

    Медіація

    Методика розслідування злочинів

    Методологія і організація наукових досліджень

    Міжнародне інформаційне право

    Міжнародне трудове право

    Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми фінансового права»

    Основи інтернет-права

    Педагогіка та методика викладання у вищій школі

    Поглиблене вивчення іноземної мови

    Порівняльне кримінальне право

    Право Європейського Союзу

    Право соціального забезпечення

    Правова кваліфікація співучасті

    Правове регулювання інвестиційної діяльності

    Проблеми кваліфікації злочинів

    Проблеми міжнародного кримінального процесу

    Проблеми філософії права

    Свобода як категорія права

    Теорія  правотворчості

    Транснаціональна злочинність

    Філософія влади

    Юридична служба в сфері господарської діяльності

    Порівняльне кримінальне пРаво

   Теорії причин злочинності

    Теми дипломних робіт

Інформаційна політика України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз

Інститут нотаріату в Україні: правове забезпечення та тенденції розвитку

Аспекти сучасного становлення фінансового права в системі національного права України 

Прокуратура як суб’єкт державної влади: теоретичні засади, правове регулювання, співвідношення з іншими владними структурами

Шляхи вдосконалення ролі профспілок у захисті трудових прав працівників. Зарубіжний досвід  

Адміністративно-правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки: шляхи вдосконалення

Захист прав споживача у цивільному праві: можливості цивільного законодавства

Система національних органів виконавчої влади в Україні та перспективи її розвитку

Договір купівлі-продажу, його нові види у сучасному суспільстві  

Зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії та практики  

Адміністративно-правовий аналіз правопорушень на фондовому ринку України

Правове регулювання спадкових відносин в Україні: проблеми теорії та практики

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: теоретико-правовий аналіз

Проблеми кримінально-правового та статистичного аналізу системи призначення покарання в умовах незалежності України

Актуальні проблеми інституту співучасті в кримінальному праві України  

Митні правила: особливості правової регламентації та перспективи вдосконалення

Становлення та розвиток системи захисту інформації в Україні: перспективи розвитку

Уявна оборона: проблеми кримінально-правової кваліфікації.

Цивільно-процесуальний статус третіх осіб: проблеми теорії та практики

Правові колізії та механізм їх розв’язання: теоретико-правові аспекти  

Правове регулювання відпусток в Україні: перспективи усунення проблемних питань правового регулювання  

Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: історичні, теоретичні та правові засади

Конституційно-правове регулювання медичного страхування в Україні: проблемні аспекти

Відповідальність за інформаційні правопорушення: теоретичні засади та нормативна регламентація  

Право людини на охорону здоров’я за Конституцією України: проблеми реалізації

Судові рішення у сучасному цивільному процесі: проблеми теорії та практики

Проблеми кримінально-правової кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)   

Критерії виокремлення приватного права: теоретико-правовий аналіз  

Становлення інформаційного суспільства як передумова формування інформаційного права

Особливості співвідношення норми права та нормативності: теоретико-методологічний аналіз

Особливості становлення та правового регулювання інституту мас-медіа-права

Інформаційне право України та країн ЄС: порівняльний аналіз

Причини та шляхи запобігання корупції в державних установах в Україні та країнах ЄС: порівняльно-юридичний аналіз

Інститут інформаційних правовідносин як один із базових в інформаційному праві

Державна політика у сфері охорони здоров’я в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення

Правовий конфлікт: теоретичний аналіз, шляхи вирішення та запобігання

Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини: історія, правове регулювання, проблеми розвитку  

Докази як інструмент судового доказування в цивільному судочинстві: проблеми та їх шляхи вирішення

Правові засади становлення і розвитку державної служби в Україні

Зовнішньо-політична діяльність Української РСР з розробки та практичного утвердження інститутів міжнародного права: історико-правові аспекти

Кримінальна відповідальність за втягнення у вчинення терористичного акту

Інститут позову в цивільному процесі: здобутки минулого та тенденції сучасності

Трудові спори та шляхи вдосконалення порядку їх розгляду судами в Україні

Примусові заходи в системі фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні: шляхи вдосконалення нормативного регулювання

Актуальні проблеми міжнародного захисту прав людини  

Соціальне партнерство в Україні: перспективи розвитку

Кримінальна відповідальність за розкрадання вчинені у співучасті: шляхи вдосконалення правової регламентації

Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус

Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального захисту: теоретичні аспекти та особливості нормативної регламентації

Договори підрядного типу: проблеми та перспективи

Цінність права як основна категорія правової аксіології: теоретичний аналіз

Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження

Обшук: поняття, види, підстави та порядок проведення у кримінальному провадженні

Загальнотеоретичний аналіз правового нігілізму в Україні

Особливості  розвитку законодавства на українських землях у складі Австрійської імперії.

Періодизація правового процесу державності та права в Україні: концептуальний аспект

Актуальні проблеми предмету і метода фінансового права як галузі права  

Правові основи фінансового контролю в Україні: особливості сучасної регламентації

 

     У Буковинському університеті підготовлено навчально-методичне та інформаційне забезпечення з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на рівні магістра з галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право».

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін освітнього рівня магістр спеціальності 081 Право

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

 

навчального контенту

планів практичних (семінар-ських) занять

завдань для лабора-торних робіт

завдань для самостійної роботи студентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної контрольної роботи

 1.  

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Поглиблене вивчення іноземної мови

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Теорія правотворчості

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Проблеми філософії права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Медіація

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Методологія і організація наукових досліджень

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Актуальні проблеми теорії держави і права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Інформаційна безпека держави

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Актуальні проблеми фінансового права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Порівняльне кримінальне право

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Методика розслідування злочинів

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародне інформаційне право

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Злочини міжнародного характеру

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Теоретичні основи кваліфікації співучасті

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Наукові засади кваліфікації злочинів

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Проблеми міжнародного кримінального процесу

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Історія захисту інформації

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Правове регулювання інформаційної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Організація юридичної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Основи інтернет-права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Право мас-медіа

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Право соціального забезпечення

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Актуальні проблеми інформаційного права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Кримінологія

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Сучасна теорія кримінального права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Захист прав особи у кримінальному процесі України

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Транснаціональна злочинність

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародний захист прав людини

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Міжнародне трудове право

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Свобода як категорія права

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Філософія влади

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Теорії причин злочинності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Правове регулювання інвестиційної діяльності

+

+

немає потреби

+

+

+

 1.  

Конфліктологія

+

+

немає потреби

+

+

+

 

Список фахових періодичних видань

для освітнього рівня магістр спеціальності 081 “Право

 

№п/п

Назва періодичного видання

Роки надходження

 1.  

Право України

2005-2016

 1.  

Бюлетень законодавства і юридичної практики України

2005-2015

 1.  

Юридична Україна

2005-2016

 1.  

Підприємництво, господарство і право

2006-2014

 1.  

Економіка. Фінанси. Право.

2016

 1.  

Відомості-комплект:

Відомості Верховної Ради України

Серія: Закони України (додаток)

2005-2014

 1.  

Юридичний вісник України

2008-2016

 1.  

Урядовий кур'єр

2005-2016

 1.  

Юридична наука

2016

 1.  

Український юрист

2016

 1.  

Практика європейського суду, рішення, коментарі

2016

 1.  

Податковий, банківський, митний консультант

2016

 

Інформація про наявність бібліотеки

  

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місць

Примітка*

1

Бібліотека ПВНЗ “Буковинський університет”

434

34977

379 / 158

Електронна бібліотека з 2010 року

 

Забезпечення програмами і базами для проходження практики  студентами освітнього рівня “магістр” спеціальності 081 “Право”

 

 

 

 

№ з/п

Найме-нування практики

Семестр, в якому перед-бачена практика

Тривалість практики

(у тижнях)

Інформація про наявність програм практик

("+" або "-")

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(№, дата, строк дії)

1

Педагогічна практика

10

2

+

ПВНЗ “Буковинський університет”

Немає потреби

2

Перед-дипломна практика

11

6

+

Чернівецьке обласне управління юстиції Міністерства юстиції України

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Чернівецьке міське управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Шевченківське районне управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Першотравневе районне управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Відділ державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Відділ державної виконавчої служби Першотравневого районного управління юстиції

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Асоціація адвокатів Чернівецької області

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Кримінально-виконавча інспекція м.Герца

Угода про проходження переддипломної практики, термін дії до 01.09.2018 р.

 

 

 

 

 

Юридична клініка Буковинського університету

Немає потреби

 

 

Таблиця 15

 

 

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками,

довідковою та іншою навчальною літературою

освітнього рівня “магістр” спеціальності 081 “Право”

 

 

 

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

К-ть прим.

Методологія і організація наукових досліджень

Маниліч М.І., Григорьєв В.А.

 

Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Чернівці:  ЧФЮІ, 2005. – 136с.

20

Кельман М.С.

Юридична наука: проблеми методології: монографія  - Львівський держ. ун-т внутрішніх справ

Т.: Тернограф, 2011

12

Проблеми філософії права

Середа Г.П.

Проблеми теорії держави і права

К.: Патерик, 2013

12

Данильян О.Г.

Філософія права

К.: Патерик, 2013

12

Балинська О.М.

 

Філософія права (вербально-біхевіористський підхід): [cловник (категорії, поняття, терміни)]

Львів: ПАІС, 2008. – 153 с.

1

 

 

Теорія правотворчості

Ришелюк А.М.

Законотворчий процес в Україні : навч. посіб.

К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 220 с.

 

Шевчук С.

Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні

К.: Реферат, 2007. – 640 с.

 

Дзейко Ж.О.

Законодавча техніка в Україні: історико-теоретичне дослідження: монографія

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 360 с.

 

Ковальський В.С.

 

Правотворчість: теоретичні та логічні засади

К.: Юрінком Інтер, 2005. – 183 с.

 

 

Полонка І.А.

Нормативність права: загальнотеоретичний аналіз: монографія

 

Чернівці: «Місто», 2014. – 218 с.

15

Актуальні проблеми теорії держави і права

Тимченко С. М.

Теорія держави і права: практикум для юрид. факультетів вузів

К.: Центр учб. літ., 2007 – 296 с.

25

Петришин О.В.  

Загальна теорія держави і права. Підруч. для студ. вищ. навч. закл.

X.: Право, 2009. - 572 с.

20

Луць Л.А.

Загальна теорія держави та права

К.: Патерик, 2013

12

Зайчук О.В.

Теорія держави і права. Академічний курс

К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

12

Дмитрієв A.Д., Шепель А. О.

Порівняльне правознавство

К.: Юстініан, 2003. - 184 с.

23

Педагогіка та методика викладання у вищій школі

Зязюн І.А.

 

 

 

Педагогіка добра: ідеали і релігії: Наук.-метод.посіб. 

К.: МАУП, 2000. – 312 с.

2

 

В.Л.Оритинський

 

Педагогіка вищої школи: навч. посіб. (для студ. вищ. навч.закл.)

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

2

 

Фіцула М.М.

Педагогіка вищої школи. 2-е вид., доповнене

К.: Академвидав

12

 

Лозниця В.С.

Психологія і педагогіка: основні положення

К.: ЕКС/ОБ, 1999

15

 

 

Актуальні проблеми фінансового права

Селезньова О.М.

Фінансове право України: навчальний посібник

Чернівці: ДрукАрт, 2011

200

 

Бандурка О.М. Понікаров В.Д.

Податкове право: науково-практичний посібник

 

«Центр учбової літератури», 2012.

1

 

Савченко Л.А.

Правові основи фінансового контролю

Юрінком Інтер , 2008

ел.

 

Кучерявенка М.П.

Актуальні питання фінансового права

Харків «Право», 2010

ел.

 

Воронова Л.К.

Фінансове право України: Підручник

К.: Прецедент; Моя книга, 2008

30

Основи Інтернет-права

Цимбалюк В.С., В.Д. Добровольський, В.В. Гриценко

Основи інформаційного  права України. Навч. посіб.

Знання,2004.

 

ел.

 

Рассолов И..М.

Право и Интернет

Норма, 2009, 2-е изд.

ел.

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

Ковальский В.С.

Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні

Юрінком Інтер , 2011.

ел.

 

Кормич Б.А.

Інформаційне право: підручник

Бурун і К, 2011.

 

Правове регулювання інвестиційної діяльності

Вінник О.М.

Інвестиційне право: Навчальний посібник

К.: Атіка, 2000

ел.

 

Кравчук С.Й.

Господарське право України: Навчальний посібник

К.: Кондор, 2007

30

 

Селезньова О.М.

Фінансове право України: навчальний посібник

Чернівці: ДрукАрт, 2011

200

Право мас-медіа

Ковальский В.С.                        

Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні

Юрінком Інтер, 2011.

ел.

 

Кормич Б.А.

Інформаційне право: підручник

Бурун і К, 2011.

ел.

 

 

Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації/ під заг.ред. Шевченко Т.С., Павличенко О.М.

К.: Москаленко О.М., 2014

ел.

 

 

Квіт С.

 

Масові комунікації: Підручник

 

К.: Києво-Могилянська академія, 2008

 

www.textbooks.net.ua/content/

category/46/87/52     

Організація юридичної діяльності

Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д.

 

Юридична деонтологія: Основи юридичної діяльності
Навчальний посібник

 

 

К.: Знання, 2005.- 655 c.

http://kniathev.info/books/

pravo/yurydychna_deontologiya__

gusaryev_tyhomyrov

/index.html

 

Горевич В.І.

Організація юридичної служби на підприємствах: навчальний посібник

К.: Патерик, 2014. – 320с.

12

 

Коваленко В. В.

Організація діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування і Україні: дисертація на  на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Харків – 2013

http://mydisser.com/ua/catalog/

view/6/352/13323.html

 

Горевий В.І.

 

Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник.

Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.

ел.

 

Р. П. Бойчук,

Д. В. Задихайло,

В. М. Пашков.

Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : Навчальний посібник

Харків : Видавництво «ФІНИ», 2010

ел.

 

Марченко В. М., Ожегова Г. І., Чижмарь К. І.           За заг. ред. Ожегової Г. І.

 

Організація нотаріальної діяльності. Нотаріальне діловодство. Архівна справа: практичний посібник

Видавництво: Страйд,
2013 р.

 

Теоретичні основи кваліфікації співучасті

В. С. Ковальський

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер 2001

30

 

М.І. Бажанов

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер 2005

12

 

Мельник М.І.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Ю.В.Абакумова

Інститут співучасті в кримінальному праві України : природа, сутність, сучасні проблеми визначення

Запоріжжя: КПУ, 2012

ел.

 

О.О.Кваша

Співучасть у злочині: структура та відповідальність

Луганськ: РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2013

ел.

Наукові засади кваліфікації злочинів

Ковальський В.С.

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер 2001

30

 

Бажанов М.І.

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер 2005

12

 

Мельник М.І.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

В-во Патерик, 2013

15

 

О.О.Дудоров

Кваліфікація злочинів

К.: вид.-во Істина,

2011

ел.

 

М.Й. Коржанський

 

Кваліфікація злочинів.

 

К.: Атіка, 2002

 

ел.

 

В.О.Навроцький

Основи кримінально- правової кваліфікації

К.: Юрінком Інтер 2009

ел.

 

В.В. Кузнецов

Теорія кваліфікації злочинів

К.: Вид. Паливода А.В., 2006

ел.

Кримінологія

Голіна В.В.

Кримінологія

В-во Патерик, 2014

12

 

В.В. Голіна

 

Кримінологія: Загальна та Особлива частини

 

Х., 2009.

 

ел.

 

В.В. Голіна

 

Кримінологія України

Х.: Право, 2011

ел.

 

В. С. Ковальський

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер, 2001

30

 

О.М. Джужа

Кримінологія

Х.: Право, 2012

ел.

 

 

Сучасна теорія кримінального права

А.В. Савченко

Сучасне кримінальне право ( хрестоматія)

К.: Вид.Паливода А.В., 2005

ел.

 

В.В. Сташиса,

В.Я. Тація

Кримінальне

право України : Загальна частина

Х.: Право,2010

ел.

 

М.І. Бажанов

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер, 2005

12

 

Пясковський В.В.

Криміналістика: Підручник затв. МОН України

К.: в-во Патерик, 2015, 544с.

15

 

Мельник М.І.

НПК Кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Навроцький В.О.

Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.)

К.: Атіка, 2001

ел.

Транс національна злочинність

Жабский В.А.

Наказания по уголовному законодательству зарубежных стран

Донецк, 2011

ел.

 

М. І. Хавронюк

Наукове осмислення правової доктрини та кримінального законодавства зарубіжних країн

К.: Дакор, 2013

ел.

 

Лейленд Пітер

Кримінальне право: Злочин, покарання, судочинство (Англійський підхід)

К., 1996

ел.

 

П.Д. Биленчук

Транснациональная преступность

К., 1999

ел.

 

А.В. Савченко

Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство США

К.: КНТ, 2007

ел.

 

Некрасов В.А.,

Смелік В.

Використання можливостей НУБ Інтерполу в Україні у боротьбі із злочинами: Навчальний посібник

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

Мохончук С.М.

Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві

К.: В-во Патерик, 2013

15

Актуальні проблеми інформаційного права

Дзьобань О. П.

Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади

Харків: Майдан, 2013. – 360 с.

ел.

 

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

 

Селезньова О.М.

Інформаційне право України. Методичні рекомендації та бібліографія.  

Чернівці: ДрукАрт, 2016

50

Міжнародне інформаційне право

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

Правове регулювання інформаційної діяльності

Марущак А. І.

Інформаційне право України

К.: Дакор, 2011. – 456 с.

15

 

Жарких В.Ю.

Правове регулювання інформаційної діяльності

К. Патерик, 2013

12

 

Городов О. А. 

Основы информационного права России

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.

ел.

Історія захисту інформації

Селезньова О.М.

Інформаційне право України. Методичні рекомендації та бібліографія.  

Чернівці: ДрукАрт, 2016

50

Інформаційна безпека держави

 

Марущак А.І.

Інформаційне право України

К.: Патерик, 2011

15

 

Селезньова О.М.

Інформаційне право України. Методичні рекомендації та бібліографія.  

Чернівці: ДрукАрт, 2016

50

Міжнародне трудове право

 

Болотіна Н.Б., Чанишева Г.І.

Трудове право.

Підручник

Київ: "Знання", 2000

ел.

 

Пилипенко П.Д.

Трудове право.

Навчальний посібник

Львів, 2004

40

 

Дмитренко Ю.П.

Трудове право.

Підручник

Київ: "Юрінком Інтер", 2009

15

 

Прокопенко В.І.

Трудове право.

Підручник

Харків: "Консум", 2002

ел.

 

Кисилев И.Я.

Зарубежное трудовое право

Москва: "НОРМА-ИНФРА",1998

 

ел.

 

Кисилев И.Я.

 

Сравнительное и международное трудовое право

Москва: "НОРМА-ИНФРА",1999

 

ел.

Право соціального забезпечення України

Бойко М.Д.

Право соціального забезпечення України

Київ: ТОВ "Олан", 2004

15

 

Ярошенко І.С.

Право соціального забезпечення

КНЕУ, 2005

ел.

 

Пилипенко П.Д., Бурак В.Я.

Право соціального забезпечення

Київ: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006

1 + ел.

 

Сташків Б.І.

Теорія права соціального забезпечення

Київ: "Знання", 2005

ел.

Поглиблене вивчення іноземної мови

Robin Widdowson

Market Leader (Business Law)

Pearson Longman, 2010

ел.

 

Amy Krois-Lidner

International Legal English

Cambridge University Press, 2008

ел.

 

McKay

Legal English: How to Understand and Master the

Language of Law

Longman, 2005

ел.

 

Липко І. П.

Англійська мова для юристів

Вінниця: Нова

книга, 2004

ел.

 

V.Evans

Round-Up 4, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 5, English Grammar

Longman, 2005

ел.

 

V.Evans

Round-Up 6, English Grammar Practice

Longman, 2003

ел.

Свобода як категорія права

Козловський А.А. 

Гносеологічна природа права (філософсько-правовий аналіз): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича.

Чернівці, 2000. — 464с.

ел.

 

 

Права і свободи людини і громадянина (доктрина Європейського суду з прав людини)

К.: В-во Патерик, 2013

12

 

Колодій А.Н.

Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні

К.: В-во Патерик, 2013

12

 

Донченко О. П.

Свобода як категорія права: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ.

 О., 2009. — 232 с.

 

Філософія влади

 

Капустіна Н. Б.

Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Одеська національна юридична академія.

 

Одеса, 2005. — 205 с.

ел.

 

Данильян О.Г.

Філософія права

К.: Патерик, 2013

12

 

Нечипоренко В.О.

Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави: Дис... канд. філос. наук: 12.00.12 / НАН України; Центр гуманітарної освіти.

К., 2003. — 176 арк.

ел.

Конфліктологія

Леко Б.А.

Юридична етика

Чернівці: Книги-ХХІ, 2013

99

 

Пастухова В.П.

Трудові спори

К.: Магістр ХХІ, 2005

12

 

Леко Б. А.,

Чуйко Г. В.

Медіація

Книги ХХІ, 2014-520 с.

50

 

В.В.Бедь

Юридична психологія

Львів: Магнолія-плюк, 2003

20

Медіація

Леко Б. А.,

Чуйко Г. В.

Медіація: підручник

Чернівці: Книги – ХХІ, 2014. – 520 с.

50

Захист прав особи у кримінальному процесі України

 

Вітвицька В.В.

Ювенальне правосуддя: захист прав і законних інтересів неповнолітніх правопорушників : практичний посібник / В.В. Вітвицька. — Донецьк, 2005. — 109 с.

Донецьк, 2005. — 109 с.

ел.

 

 

 

Конституція України: Офіційний текст.

 

К.: Преса України, 1997 – 80 с.

50 прим.

 

ел.

 

Пясковський В.В.

Криміналістика: Підручник затв. МОН України

К.: в-во Патерик, 2015, 544с.

15

 

 

 

 

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005. - № 12.

 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005. - № 12.

ел.

 

 

Молдован В.В.

«Порівняльне кримінально-процесуальне право»

К.:Центр учбової літератури,1999р.

К.:Центр учбової літератури,1996р.

41

 

Зейкан Я.П.

«Захисник у кримінальній справі»

К.:Вища школа,2002р.

20

 

Зейкан Я.П.

Захист у кримінальній справі: наук.-практ. посіб. —

К. : Вища школа, 2002. — 271 с.

ел.

 

 

С.О. Бандурка, Р.В. Єдин,

С.О. Сичов,

С.В. Слінько

Зразки процесуальних документів по кримінальних справах : навч. посіб. / С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько; за заг. ред.2002р.

 

К: 2002р.Вища школа

ел.

 

Проблеми міжнародного кримінального процесу

Євдокименко

М.В.

БойкоГ.М.

«Право людини на правосуддя»

К.:2003р.

21

 

Маляренко

«Суд. Правоохоронні та правозахисні органи»

К.: 2004р.

25

Порівняльне кримінальне право

 

Молдован В.В.

«Порівняльне кримінально-процесуальне право»

К.:Центр учбової літератури,1999р.

 

К.:Центр учбової літератури,1996р.

41

 

Пясковський В.В.

Криміналістика: Підручник затв. МОН України

К.: в-во Патерик, 2015, 544с.

15

 

 

Тюріна О.В.

Сучасні системи судових і правоохоронних органів (порівняльно-правова характеристика)

К.: в-во Патерик, 2014, 96с.

12

 

Теорії причин злочинності

 

Конституція України

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до конституції : http:// zakon1.rada.gov.ua

ел.

 

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

В-во Патерик, 2013

15

 

Голіна В.В.

Кримінологія

В-во Патерик, 2014

12

 

 

Кримінальний кодекс України

              

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua

ел.

 

Мохончук С.М.

Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

 

Кримінально- процесуальний кодекс  України

№ 254к/96-ВР. - http://zakon2.rada.gov.ua                                                                                                            

 

Методика розслідування злочинів

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

В-во Патерик, 2013

15

 

За ред. П.Д. Біленчука

 

Криміналістика

К.: АТІКА, 1998. -416с.

30

Злочини міжнародного характеру

 

 

Закон України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 року

 

 

 

В. С. Ковальський

Кримінальний кодекс України

К.: Юрінком Інтер 2001

30

 

М.І. Бажанов

Кримінальне

право України

К.: Юрінком Інтер 2005

12

 

Мельник М.І.

Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України

К.: Атика, 2003

12

 

Кузнецов В.В., Савченко

Теорія кваліфікації злочинів

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

Некрасов В.А.,

Смелік В.

Використання можливостей НУБ Інтерполу в Україні у боротьбі із злочинами: Навчальний посібник

К.: В-во Патерик, 2013

15

 

Міжнародний захист прав людини

 

Баймуратов М.Л.

 

Міжнародне публічне право

ООО «Одіссей», 2007

12

 

Права і свободи людини і громадянина (доктрина Європейського суду з прав людини)

К.: В-во Патерик, 2013

12

Георгіца А.З.

Чикурлій С.О.

Міжнародне публічне право: Навч.-метод, посіб.

Чернівці: Рута, 2002.

15

Мохончук С.М.

Злочини проти миру та безпеки людства: генезис, еволюція, сучасна регламентація у кримінальному праві

К.: В-во Патерик, 2013

15

Под общей редакцией

К. А. Москаленко

 

Международная защита прав прав человека с использованием некоторых международно- правових механизмов

Москва 2006

 

ел.

Лукьянцев Г.Е.

Европейские стандарти в области прав человека

Москва : "Звенья", 2000

ел.

Е. А. Лукашева

Права человека:  Учебник для вузов

 

 

Права человека:  Учебник. 2-е изд., перераб.

М.: Издательство НОРМА, 2001.

 

 

М.: Норма; ИНФРА-М, 2011.

ел.

 

 

Абашидзе А.Х.

 

Договорные органы по правам человека: Учебное пособие.

М.: РУДН, 2012.

ел.

Абашидзе А.Х.

 

Договорные органы по правам человека в системе правозащитных механизмов Организации Объединённых Наций : Учебное пособие.

М.: РУДН, 2012. - 420 с.

ел.

Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.

 

Универсальные механизмы защиты прав человека: Учебное пособие.

 

М.: Юнити-Дана, 2013.

ел.

Карташкин В.А.

 

Права человека: международная защита в условиях глобализации: Монография.

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.

http://www.twirpx.com/file/1669918/

Ковалев А.А.

 

Международная защита прав человека: Учебное пособие.

 

М.: Статут, 2013.

http://www.twirpx.com/file/1323810/