Юридичний факультет

     За час існування факультет випустив понад 2,5 тисячі фахівців із правознавства, що працюють на різних посадах у Головному регіональному, міському  та районних управліннях юстиції, правоохоронних органах, судових та державних установах, банках, нотаріаті, адвокатурі, в юридичних відділах  державних та приватних промислових підприємств,  освітніх закладах.

     Нині на факультеті навчається 450 студентів за денною та заочною формами навчання. Вони здобувають освіту за галуззю знань «Право» напряму підготовки «Право».

     Підготовку фахівців з права здійснюють кафедри професійних і спеціальних правових дисциплін, фундаментальних юридичних дисциплін, суспільно-гуманітарних дисциплін.

     На факультеті працюють професор, кандидат юридичних наук Молдован В.В., кандидати юридичних наук, доценти Утєхін І.Б., Гудима М.М., Кельбя С.Г., Полонка І.А., Руснак Л.М..  кандидат педагогічних наук, доцент Пелипчук С.М. , кандидат філологічних наук Морараш Г.В.

     У підготовці фахівців з права беруть участь фахівці природничих наук – д.е.н, професор Евдокименко В.К кандидат фізико-математичних наук, доцент Вершигора В.Г., кандидат економічних наук, доцент Штерма Т.В., кандидат економічних наук Стахова Н.П., викладачі інформатики та комп’ютерних наук.

      Викладачі – юристи виступають опонентами при захисті кандидатських дисертацій з права.

     Студенти юридичного факультету є постійними учасниками та призерами конкурсів творчих робіт, які проводить Головне регіональне управління юстиції у Чернівецькій області, Чернівецька обласна рада профспілок, Прокуратура Чернівецької області.

      Студенти факультету під керівництвом науковців займаються науковими дослідженнями, результати яких публікуються в університетських та фахових виданнях.

       Традиційними є студентські науково-практичні конференції, зустрічі з юристами-фахівцями, круглі столи з правових проблем сучасності.

Професія юриста

     Яку роботу виконує юрист у сучасному світі? Прокурора, помічника прокурора, слідчого, судді загальних і арбітражних судів, адвоката, юрисконсульта, оперативного працівника органів внутрішніх справ, поліції, митних органів, різних служб безпеки (у певних їх структурах), а також працівника управління у муніципалітетах, адміністрації областей, міст і районів, менеджера, фахівця з кадрів, керівника підприємств, установ та різноманітних фірм.

Працевлаштування: 

    Зараз досить ґрунтовно розширилися можливості юриста знайти цікаву роботу у різних сферах діяльності. Нові види робіт виникають у охороні прав споживача, авторських прав, захисту ринку від недобросовісної конкуренції, будівельному бізнесі, у сфері ріелтерської діяльності. І йдеться не просто про розширення числа робочих місць, а про те, що перелік посад, робіт, для яких потрібні знання юриста, стає дедалі ширшим.

Бакалавр права під час навчання на юридичному факультеті набуде таких вмінь:

1. Тлумачити і правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права; вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи; здійснювати правильну юридичну кваліфікацію; здійснювати процесуально-документальне оформлення результатів розгляду юридичної справи, іншої юридичної документації, розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності юридичних, фізичних осіб, об’єднань, вести юридичну статистику, здійснювати аналіз статистичних даних.

2.Здійснювати контроль  за відповідністю юридичних рішень чинному законодавству.

3. Забезпечувати дотримання вимог і стандартів до організації праці, галузевих нормативних актів.

4.Використовувати комп’ютерні технології та спеціальну техніку.

5. Застосовувати і виконувати правила етики юриста.

Для бакалаврів з права основними сферами працевлаштування є:

1) судові та правоохоронні органи: секретар суду, секретар судового засідання; державний виконавець; 2) органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби категорії В 6-9 рангів, посади службовців органів місцевого самоврядування; 3) суб’єкти господарювання: юрисконсульт, архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції; 4) самозайняті особи: приватний виконавець.

Продовження освіти: Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право», 082 «Міжнародне право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

 Магістр права під час навчання в університеті набуде таких вмінь:

1.застосовувати набуті знання для вирішення організаційно-управлінських, методичних і практичних та дослідницьких завдань;

2.збирати, аналізувати, узагальнювати і професійно оцінювати правову інформацію; застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і викорис- тання інформації, перевірки і класифікації джерел; орієнтуватися в науковій, методичній літературі зі спеціальних і суміжних питань;

3. застосовувати методи моделювання, аналізу криз та конфліктів, теорії прийняття рішень у сфері правотворчої і правозастосовної діяльності держави;

4. підготувати політико-правовий огляд, реферат, довідку за вітчизняними та іноземними інформаційними матеріалами з різних джерел;

5. готувати довідки, проекти юридичних та інших ділових документів;

6 готувати та випускати інформаційно-аналітичні бюлетені, довідники, огляди із застосуванням комп'ютерних методів формування, редагування та верстки;

7. вільно розмовляти із загальних і професійних питань іноземною мовою, виконувати точний усний і письмовий двосторонній переклад;

8.застосовувати знання і навички, набуті в галузі ефективної організації  праці; систематично підвищувати професійну кваліфікацію.

Працевлаштування магістра права

Магістр права може обіймати провідні та керівні посади: в органах законодавчої, судової, виконавчої влади, зокрема, в центральних і зарубіжних органах держав; в Міжнародних організаціях та їх спеціалізованих установ; в організаціях та установах; наукових співробітників  в  науково-дослідних установах,  а також викладацькі  посади  у вищих  навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

Продовження освіти

Магістр права може продовжувати навчання в аспірантурі.

Науково-педагогічний склад юридичного факультету

Підготовку фахівців здійснюють кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін,  цивільно-правових дисциплін, кримінально-правових дисциплін, які надають якісну професійну підготовку та залучають студентів до науково-творчої діяльності.

На факультеті видається Науково-методичний журнал "Право та педагогіка"

Студенти юридичного факультету неодноразово представляли Буковинський університет та виборювали призові місця на обласних конкурсах «Студент року».

      За ініціативи студентської ради факультету проводяться:

  • Студентські форуми «Голос студентства»;
  • Інтелектуальні змагання між академічними групами;
  • Виставки-огляди рефератів та творчих робіт.

    Здійснюється випуск друкованого органу студентської ради «Студент Тімеs».

В університеті  створено всі умови для розвитку творчого потенціалу студентів, які є активними учасниками всеукраїнських, регіональних та обласних оглядів та конкурсів художньої творчості.  

З метою інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи, розвитку конкурентноздатної особливості студенти з першого курсу навчання залучаються до роботи в науковому студентському товаристві, проведенні "круглих столів", конференцій, зустрічей з фахівцями з права- випускниками факультету.

 

 

                                             

Серед студентів факультету є чимало таких, що захоплюються  поетичною творчістю, тому частими є зустрічі з відомими українськими поетами та письменниками, співаками та композиторами. Студенти факультету постійно відвідують концерти в обласній філармонії, органному залі, вистави  музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської, влаштовують благодійні акції та зустрічі на підтримку героїв Великої Вітчизняної війни.


 

Зустріч з ветераном ВВв Кельбіном Петром Олексійовичем

“В здоровому тілі – здоровий дух”. Цього гасла дотримуються наші студенти. Проводяться спортивні змагання з футболу, волейболу, шахів, настільного тенісу тощо. Багато спортивних перемог на регіональному рівні. Серед студентів факультету є переможці та призери міжнародних  спортивних змагань.