Кафедра обліку і аудиту

Підготовка фахівців з бухгалтерського обліку є одним з найперших напрямків діяльності Буковинського університету. Тепер кафедра обліку і аудиту є однією з випускаючих кафедр економічного факультету, яка здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за освітніми рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Випускову кафедру обліку очолює доктор економічних наук, професор Євдокименко Валерій Кирилович,

зав. кафедри – Миронюк Одарка Василівна – к.е.н., доцент;

члени кафедри:

професор Маниліч Михайло Іванович - к.е.н., професор,

доцент Звірід Наталія Василівна - к.е.н., доцент,

старший викладач Бурдейна Людмила Володимирівна, к. е.н.,

викладач Рошко Наталія Борисівна,

професор Столяров Василь Федосійович, д.е.н., професор (за сумісництвом).

 

На кафедрі працюють 7 викладачів. Питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями складає 100,0 % (з них: докторів наук і професорів – 42,9 %, кандидатів наук і доцентів – 57,1%). Всі викладачі мають науково-педагогічну підготовку, яка відповідає дисциплінам, що викладаються.

Науково-педагогічний колектив кафедри «Облік і аудит» проводить науково-дослідну роботу на тему: «Облік, контроль та аналіз: перспективи розвитку».

В межах даної теми досліджено систему показників та особливості відтворювальних процесів у регіоні, визначено напрямки їх регулювання на найближчу перспективу.

Викладачами кафедри опубліковано понад 200 наукових робіт, в т.ч. монографії, підручники, навчальні посібники та навчально-методичні матерівли.

Навчальний процес на кафедрі будується шляхом поєднання традиційних і новітніх методів навчання, максимально наближених до реальних умов роботи підприємства, в результаті чого студенти одержують кваліфікацію для виконання обов’язків головного бухгалтера, бухгалтера всіх рангів, інспектора-контролера,фінансового працівника та ін..

Кафедра забезпечує підготовку студентів з наступних дисциплін: Звітність підприємств, Введення в спеціальність, Облік і звітність в оподаткуванні, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті, Організація бухгалтерського обліку і звітності підприємства, Стратегічний управлінський облік, Статистика, Економічна статистика, 1-с бухгалтерія, Аудит і комп’ютерний аудит, Судово-бухгалтерська экспертиза, Контроль і ревізія, Фінансовий облік, Економічний аналіз, Виробнича практика, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках, Управлінський облік, Фінансовий аналіз, Фінансовий облік 1, 2, Навчальна практика з бух. обліку, Економічний аналіз, Бухгалтерський облік, Облік і звітність в бюджетних установах, Аналіз господарської діяльності, Облік і звітність за міжнародними стандартами,Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємства, Бухгалтерський облік в управлінні, Організація і методика аудиту.

Миронюк  Одарка Василівна

Миронюк Одарка Василівна

зав.. кафедри «Обліку і аудиту».
Євдокименко Валерій Кирилович

Євдокименко Валерій Кирилович

Доктор економічних наук професор.
Рошко Наталія Борисівна

Рошко Наталія Борисівна

Доцент кафедри обліку і аудиту.
Звірід Наталія Василівна

Звірід Наталія Василівна

доцент кафедри «Обліку і аудиту».
Бурдейна  Людмила Володимирівна

Бурдейна Людмила Володимирівна

доцент кафедри обліку і аудиту.