Кафедра економіки і підприємництва

До складу економічного факультету входить фундаментальна кафедра економіки і підприємництва, за якою закріплені основні теоретичні економічні дисципліни. При формуванні науково-педагогічного складу даної кафедри враховуються такі якості викладачів: високий рівень теоретичної підготовки та професійних знань, забезпечення належного рівня практичної спрямованості, володіння сучасними педагогічними технологіями навчання та виховання молодого покоління.

Склад кафедри економіки та підприємництва:

Штерма Т.В. - к.е.н., доцент – завідувач кафедри

члени кафедри:

Стахова Наталія Петрівна – к.е.н., доцент,

Штогринець Наталія Василівна – к.е.н., доцент,

Кускова Валентина Григорівна - старший викладач

Шинкарюк Ірина Олександрівна - старший викладач

Кафедра забезпечує викладання дисциплін: Політекономія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Економічна і соціальна географія світу, Екологія, Економіка та основи ІТ-бізнесу, Економічна теорія, Економіка підприємства, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Маркетинг, Менеджмент, Міжнародна економіка, Національна економіка, Регіональна економіка, Паблік рілейшнз, Основи наукових досліджень, Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства, Менеджмент персоналу, Міжнародний менеджмент, Основи охорони праці, Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

Викладачі кафедри економіки і підприємництва працювали над науковими дослідженнями на тему: «Інноваційний механізм регулювання соціально-економічним розвитком регіону».

Результатами фундаментальних досліджень кафедри є наступні здобутки :

  • Розроблено концептуальні засади управління інноваційною адаптивною спроможністю регіону, що включають сукупність принципів, функцій, форм та методів впливу на соціально-економічні процеси в регіоні, які забезпечують підвищення його конкурентоспроможності в національному та світовому економічному просторі за рахунок ефективної реалізації власного потенціалу регіону та підвищення його здатності сприймати та адекватно реагувати на інституційно-функціональні зміни, викликані зовнішніми та внутрішніми інноваційними процесами.
  • Встановлено закономірності й особливості розвитку сільського господарства в горах, його структуризацію та розвиток форм господарювання за поясами вертикальної зональності гірського регіону, на основі чого з'ясовано, що узагальнена оцінка з використанням статистичних середніх не відображає мінливості, розмаїття й специфіки передумов, стану і змін, що відбуваються останніми роками в селі і в сільському господарстві гірської зони.

За результатами науково-дослідної роботи за темою зареєстрованою у Державному реєстрі «Формування комплексної системи соціально-економічного розвитку регіону» на факультеті неодноразово видаються колективні монографії, які рекомендовані до друку рішенням Вченої ради Буковинського університету. Так, у 2012 році була видана монографія «Регіональний розвиток в сучасних умовах», у 2014 році – «Формування комплексної системи соціально-економічного розвитку регіону», у 2017 році рекомендована до друку Вченою радою університету колективна монографія «Стратегія розвитку економічного зростання країни»

 На засіданні кафедри обговорено та затверджено нову тему НДР на наступні 5 років (2018-2023рр)

На базі кафедри економіки і підприємництва у 2016 році створено науковий студентський гурток, результатом якого є щорічне видання збірника тез доповідей членів студентського гуртка «Економічний простір».

Мета роботи наукового гуртка «Економічний простір» сприяння розвитку наукової думки та формування наукової культури студентів Буковинського університету.

Завдання наукового гуртка:

-підняти наукову свідомість студентів та стимулювати їх до наукової роботи вже на перших курсах навчання;

-сформувати вміння обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених завдань, визначити об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, літературно і технічно оформлювати наукові результати, визначити їх практичну значущість і наукову новизну;

-надати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень, ознайомити студентів із методологією і методами дослідження, інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами щодо оформлення наукових результатів.

Штерма   Тетяна Василівна

Штерма Тетяна Василівна

завідувач кафедри економіки і підприємництва.
Шинкарюк Ірина Олександрівна

Шинкарюк Ірина Олександрівна

Відмінник освіти України.
Штогринець Наталія Василівна

Штогринець Наталія Василівна

доцент кафедри «Обліку і аудиту».
Кускова Валентина Григорівна

Кускова Валентина Григорівна

старший викладач кафедри економіки і підприємництва.
Стахова Наталія Петрівна

Стахова Наталія Петрівна

кандидат економічних наук. доцент.