Кафедра економіки і підприємництва

У складі економічного факультету є фундаментальна кафедра економіки і підприємництва за якою закріплені основні теоретичні економічні дисципліни. При формуванні науково-педагогічного складу даної кафедри враховуються такі якості викладачів: високий рівень теоретичної підготовки та професійних знань, забезпечення належного рівня практичної спрямованості, володіння сучасними педагогічними технологіями навчання та виховання молодого покоління.

Очолює кафедру економіки та підприємництва кандидат економічних наук, доцент Штерма Т.В.

члени кафедри:

професор Михайловська Оксана Володимирівна – д.е.н., професор,

доцент Данко-Ютіш Надія Іллівна, к.е.н.,

доцент Стахова Наталія Петрівна – к.е.н., доцент,

доцент Штогринець Наталія Василівна – к.е.н., доцент,

старший викладач Кускова Валентина Григорівна.

У складі кафедри 83,4% науково-персоналу з вченими званнями та науковими ступенями.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін: Політекономія, Макроекономіка, Мікроекономіка, Економічна і соціальна географія світу, Екологія, Економіка та основи ІТ-бізнесу, Економічна теорія, Економіка підприємства, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Маркетинг, Менеджмент, Міжнародна економіка, Національна економіка, Регіональна економіка, Паблік рілейшнз, Основи наукових досліджень, Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства, Менеджмент персоналу, Міжнародний менеджмент, Основи охорони праці, Безпека життєдіяльності та цивільний захист.

 

Викладачі кафедри економіки і підприємництва працюють над науковими дослідженнями на тему: «Інноваційний механізм регулювання соціально-економічним розвитком регіону».

Результатами фундаментальних досліджень кафедри є наступні здобутки :

  • Розроблено концептуальні засади управління інноваційною адаптивною спроможністю регіону, що включають сукупність принципів, функцій, форм та методів впливу на соціально-економічні процеси в регіоні, які забезпечують підвищення його конкурентоспроможності в національному та світовому економічному просторі за рахунок ефективної реалізації власного потенціалу регіону та підвищення його здатності сприймати та адекватно реагувати на інституційно-функціональні зміни, викликані зовнішніми та внутрішніми інноваційними процесами.
  • Встановлено закономірності й особливості розвитку сільського господарства в горах, його структуризацію та розвиток форм господарювання за поясами вертикальної зональності гірського регіону, на основі чого з'ясовано, що узагальнена оцінка з використанням статистичних середніх не відображає мінливості, розмаїття й специфіки передумов, стану і змін, що відбуваються останніми роками в селі і в сільському господарстві гірської зони.

За результатами науково-дослідної роботи за темою зареєстрованою у Державному реєстрі «Формування комплексної системи соціально-економічного розвитку регіону» на факультеті неодноразово видаються колективні монографії, які рекомендовані до друку рішенням Вченої ради Буковинського університету. Так, у 2012 році була видана монографія «Регіональний розвиток в сучасних умовах» та у 2014 році – «Формування комплексної системи соціально-економічного розвитку регіону».

Штерма   Тетяна Василівна

Штерма Тетяна Василівна

завідувач кафедри економіки і підприємництва.
Михайловська Оксана Володимирівна

Михайловська Оксана Володимирівна

.
Штогринець Наталія Василівна

Штогринець Наталія Василівна

доцент кафедри «Обліку і аудиту».
Кускова Валентина Григорівна

Кускова Валентина Григорівна

старший викладач кафедри економіки і підприємництва.
Данко-Ютіш Надія Іллівна

Данко-Ютіш Надія Іллівна

Старший викладач кафедри економіки тапідприємництва.